Phisana ngesipho sikaKhisimusi sangunaphakade, kubhala INTATHELI YOMBELE

KUHLE ukupha abantu obathandayo izipho zikaKhisimusi ezijwayelekile kodwa uke ucabange ukubapha amasheya, ama-EFT, ama-ETN noma ama-unit trust ukuze batshalelele ingomuso nesipho esingapheli?

Ukubeka isenti phezu kwesenti esaqashiwe kube yisisekelo sebhizinisi kowafunda ibhodwe kugogo wakhe kosenebhizinisi lokudla okungqangqayo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKUZIMISELA, ukungalikhohlwa iphupho lakhe nokungalahli ithemba kwenze uMnu uSandile Skheshe wagcina ephumelele ukusungula ibhizinisini lakhe lokupheka iSkheshe Grills.

Amaholidi kaKhisimusi yisikhathi sokuzithiba ngoba umnotho usazodonsa kanzima, kusho ingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

ABANAMABHIZINISI abagweme ukuwakhulisa mawala ngoba umnotho usazodonsa kanzima futhi abantu abanayo imali kanti abathengi ababuke uKhisimuzi njengesikhathi esifana nezinye.

Amasu okuphepha okuhlukanisa imali yestok’fela ekupheleni konyaka. INTATHELI YOMBELE iyabika

SEKUYIMINYAKA eminingi kakhulu izitokofela zineqhaza elikhulu ukukhuthaza isiko lokubeka imali nokusiza abantu ukuthi bakwazi ukwenza abakufisayo ngemali yabo.

Ushiye umsebenzi wasebhange wagxila ekufuyeni izinkukhu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WAYENGAKAZE azicabange eqala ibhizinisi ngelinye ilanga futhi wayejabule ngomsebenzi ayewenza kwelinye lamabhange kodwa inkinga yaqala mhla ezwa engasawuthandi umsebenzi awenzayo, esefuna inselelo entsha.

Ukwesekwa ngabangani kumkhuthaze ukuqala ibhizinisi osedayisa ukudla ezitolo zesikhondlakhondla. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NGAPHAMBI kokuqala ibhizinisi ubevame ukumema abangani bakhe kubo, abaphekele ukudla, badle bashaye esentwala. Kugcine kuwumkhuba wabo ukuhlangana kudliwe ukudla okuphekwe kuye.

Kunenhlasi yethemba ngendima esikhathulwe yiNingizimu Afrika ukuzikhipha kwi-greylist. USLINDILE KHANYILE

ININGIZIMU Afrika isikhathule indima enkulu ekulungiseni izinto ezabalulwa yiFinancial Action Task Force (iFATF) ezithinta kakhulu ukugcina imithetho eyenza amazwe agweme ukushushumbisa imali nabaxhasa izenzo zamaphekulazikhuni.  

Kunomehluko endleleni imali kahulumeni ephathwa ngayo kodwa usemkhulu umsebenzi okufanele wenziwe. USLINDILE KHANYILE uyabika 

IYAPHUCUKA indlela izifundazwe neminyango kahulumeni esebenzisayo imali ngayo. Nokho izinto zisagqoza eminyangweni namabhizinisi kahulumeni okuneqhaza elikhulu emphakathini.

Izinyunyana zifuna uhulumeni waseMpumalanga Kapa uqede amathenda ezinkampani zonogada. U-LUCAS LEDWABA noKATLEGO SEKWATI bayabika

UMFELANDAWONYE wezinyunyana zonogada bezinkampani ezizimele eMpumalanga Kapa usucele uhulumeni wesifundazwe ukuthi uqede izinkontileka zenqwaba yezinkampani zonogada ezinomsebenzi kuhulumeni.

Ikhono alifunda unina limholele ebhizinisini lezicathulo nezikhwama eziqhakambisa i-Afrika. UNQOBILE NDLOVU uyabika

UKUNQABA kwemisebenzi ezweni kwamenza wakhumbula uthando lwakhe lokukhrosha ayekufundiswe unina. UNksz uZondi uthi olunye ulwazi ulithola kuma-video kuYouTube. Lolu thando lwakhe waluhlanganisa nokuqhakambisa i-Afrika. 

UmCwaningimabhuku-Jikelele usezocwaninga iNhlangano yeZizwe

IHHOVISI lomCwaningimabhuku-Jikelele eNingizimu Afrika liqokwe ukuthi libe wumncwaningimabhuku wophiko lweNhlangano yeZizwe i-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (i-UNESCO) kusukela ngo-2024 kuze kube ngu-2029.

Wabona ithuba, washiya phansi ukufundisa ukuze angene ebhizinisini lokudiliva inyama enqabile. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHULE enothando lwamabhizinisi, yingakho ebengathembele emsebenzini wokufundisa kwelinye lamakolishi azimele njengoba ebenebhizinisi lokuhambisela abantu amaveji nezithelo emalokishini aseThekwini, KwaZulu-Natali.

Ayanda amathuba emisebenzi, yize umnotho udonsa kanzima. USLINDILE KHANYILE uyabika

IBUKEKA ithela izithelo imizamo yokunciphisa ukuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika njengoba isibalo sabantu abasebenzeyo sikhuphukile saba ngaphezu kwalokhu esasiyikho ngaphambi kokuhlasela kweCOVID-19. 

Bahlose ukuqeda ubumnyama ezweni ngenkampani yama-globe onga ugesi. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

BAZALWE futhi bakhulela endaweni yasemakhaya ebingenawo ugesi ngaleso sikhathi. Kuthe uma sebethuthele endaweni ethuthukile kodwa bebebuye bahlale ebumnyameni ngoba ugesi uvama ukucinywa

Usheba umsebenzi awufundele nezolimo ngenhloso yokuziphilisa nokuthuthukisa umphakathi wangakubo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKHULE engawunakile umkhakha wezolimo, impumelelo ekuwona nomehluko ongawenza emphakathini kodwa kunezinto ezimbili ezitshale futhi zakhulisa uthando lwakhe kule mboni. 

Kuntwela ezansi kubafuyi abakhinyabezwe wumkhuhlane wezinkukhu. Intatheli yoMBELE iyabika

INHLANGANO ebheka abantu abasebenza ngomkhiqizo wezinkukhu ezweni iSouth African Poultry Association (iSAPA) ithi sekuntwela ezansi ngokunqoba umkhuhlane wezinkukhu oshaye kwezwela kubafuyi, ezitolo nasemphakathini.

Owashiya izifundo zobuchwepheshe ilandele iphupho layo lokuzisebenza ngokungenisa ngamaketelo ekhethelo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

ESIKHUNDLENI sokuphelelwa yithemba ngoba engeke esakwazi ukuqhubeka nezifundo zobuchwepheshe ayezenza kwelinye lamakolishi azimele, insizwa yasePort Shepstone, ogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natali, ilandele umqondo owawuke wayifikela wokusungula ibhizinisi.

Uvuna engatshalanga osebenzisana nabalimi ukukhiqiza i-𝙨𝙖𝙪𝙘𝙚 nejusi ka-𝙗𝙚𝙚𝙩𝙧𝙤𝙤𝙩. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUBONA isibalo sentsha engena kwezolimo sikhula njalo ngakubo. Nakuba kunjalo kepha bayindlala abakhuthalela ukuthatha isivuno benze ngaso okunye okungenisa imali.

Seluzoba ndawonye usizo lwamabhizinisi amancane kuhulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

ZIZOHLANGANISWA izinhlaka zikahulumeni ezeseka amabhizinisi asafufusa. Lesi ngesinye sezinguquko esimenyezelwe kwiSabelomali esibheka iminyaka emithathu i-Medium Term Budget Policy Statement (iMTBPS) yango-2023.

Uhulumeni uzoluma aphephethe ngeSabelomali kule minyaka emithathu ezayo. USLINDILE KHANYILE uyabika

UHULUMENI uzonyusa isikweletu futhi kunezinhlelo azonciphisa kuzona ukubhekela izindleko zokukhuphula imiholo yezisebenzi nokwelula isibonelelo esisiza abantu abangasebenzi esethulwa ngesikhathi seCOVID-19 onyakeni wezimali wango-2023/24.

Wehlisa umthwalo kubantu abanemicimbi ngenqola yeziphuzo ezikhala kahle. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUBONA omakhelwane nabantu akhule nabo bejuluka babemanzi te uma sekuyisikhathi sokupha abantu ukudla neziphuzo emicimbini abasuke beyenzile kwenze wafisa ukubethula umthwalo ngokubahlinzeka ngeziphuzo ezidingeka emcimbini.

ISabelomali esijwayele ‘ukungashaywa ndiva’ singahle sithinte amanani okudla, uR350 nenkohlakalo kuhulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

YIZE iSabelomali esizokwethulwa ngesonto elizayo singavamile ukuba nezimemezelo ezinqala kodwa abanye abahlaziyi bomnotho bathi sibhekwe ngabomvu ngenxa yesimo somnotho nezinkulumo ezihlongoza ukuthi uhulumeni uzonciphisa ezindaweni eziningi ukuzama ukubhalansisa izinto.

Kucijwe osomabhizinisi abancane ngemigudu yokusimamisa amabhizinisi. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

UMASIPALA waseThekwini ubambisene nezinhlaka ezihlukene ezibheke ukuthuthukisa umphakathi nosomabhizinisi abasafufusa ucije osomabhizinisi nomphakathi waseClermont, entshonalanga yaseThekwini, KwaZulu-Natali, ngoLwesibili.

Onentshisekelo yokudayisa nowashiya umqashi ‘ongaboniseki’ usenebhizinisi lakhe lama-snacks. Omunye wabo uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKUBONA engakhuli enkampanini ayeyisebenzela kwenza wesula emsebenzini, waqala ibhizinisi loncamnce bokubamba umoya elekelwa wumkakhe

Basizwa yicebo lomngani owayewuthisha phesheya asebenenkampani evubela ikhofi. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

BAKHULE ndawonye eGoli, eGauteng, futhi behlale besekana kukho konke abakwenzayo empilweni, beqinisekisa nokuthi abayeki ukuxhumana yize bese begxile emikhakheni ehlukene.

Uthando lobuciko namasiko luzale ibhizinisi akade afisa ukuliqala. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NJENGENINGI labantu abaphothula izifundo zomkhakha abawufundele, naye uqede ukucijelwa i-public relations wagxila emsebenzini awuqeqeshelwe ukuze abeke isinkwa etafuleni.

Abadilizwa emsebenzini sebeziphilisa ngefenisha yangaphandle ‘kaNokusho’. Omunye wabo uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

ISINTU sithi ukuwa indlu wukuvuka kwenye. Kube njalo nakuMnu uThabani Radebe nobangani bakhe beminyaka ngemva kokudilizwa emsebenzini ngo-2021.

Usevuna izithelo owalalela umyalelo kanina ‘owamfunza’ ukufunda ezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

KUYENZEKA abazali bafisele abantwana babo ukuthi bakhule balandele imikhakha ethile, mhlawumbe ngoba bethanda leyo mikhakha bebona ibafanele noma ingabasiza babenekusasa eliqhakazile.

Ulekelela indawo yangakubo ngamanzi ochuma emkhakheni angawufundelanga. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKUDILIZWA emsebenzini nokuphela kwamanzi ngakubo kugqugquzele usomabhizinisi waseSikhawini, enyakatho yeKwaZulu-Natali, ukuthi asungule ibhizinisi elikhiqiza futhi lidayise amanzi asebhodleleni.

Isithukuthezi sokuvalwa kwezwe samnika umqondo webhizinisi lokwakha izindlu. Uxoxe noLUNGI LANGA

ZOLO loku ubengakwazi nokubamba isando. Kepha isifiso sokuzibona ekwazi ukuzilungisela ikhaya lakhe ngaphandle kokuqasha abantu simenze waphumelela ukusungula ibhizinisi lokwakha izindlu zamapulangwe zikanokusho.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page