Asingazithambisi kwiCOP28, yithuba elihle kakhulu, kuloba uBusi Mavuso 

ISIMO sezulu sesiphenduke into ebaluleke kunazo zonke ezintweni ezihlupha umnotho womhlaba. Kulo nyaka kushise kakhulu kunayo yonke kanti nezinhlekelele ezidalwa yizulu ziyanda.

Ziningi izinkomba zaloku njengokuthi nje eMelika sekube nezinhlekelele ezidle ngaphezu kuka-$1 billion kulo nyaka okudlula yonke eminye iminyaka. Lapha ekhaya sekube namarekhodi amaningi amazinga okushisa aphezulu. Sikhulu isidingo sokusebenzisana emhlabeni. 

Yingakho iCOP28 eqale eDubai kuleli sonto ibalulekile, ikakhulukazi kithina. Siyizwe elihlukile. Kulula ukuthi kuzwele ukuguquguquka kwesimo sezulu ngenxa yokushoda kwamanzi, imvelo nokuthi sisathembele kakhulu kugesi ophehlwa ngamalahle nezinye izinhlobo ze-fossil fuel.  

Kufanele siguqule umnotho wethu kodwa sikwenze ngendlela eqinisekisa ubulungisa kubantu imisebenzi yabo nokuphila kwabo okusengozini ngenxa yokushintsha kwezinto. Kufanele sikwenze loko sibe sixazulula inkinga yethu kagesi futhi sibe sitakula labo abahlwempu ebubheni.  

Kunzima ukukufeza kanyekanye loko, nokusho ukuthi kufanele sisebenzisane.  

Izindaba ezinhle wukuthi umhlaba uzimisele ukweseka iNingizimu Afrika ngalolu shintsho. I-COP28 iyithuba elibalulekile kithina siyizwe ukuthi sisebenzise ukuthi siyasekwa ukuze kulethe abatshalimali abazoxhasa ingqalasizinda esiyidingayo ukuguqula umnotho wethu.  

I-Just Energy Transition Investment Partnership (iJET-IP) eyaqala ukuthulwa kwiCOP26 eminyakeni emibili edlule yalinganisa ukuthi kuzoba no-$8.5bn (uR160bn) wemali yabatshalimali ozoqhamuka eminothweni emikhulu ukweseka ushintsho lweNingizimu Afrika.  

Kufanele kuye ngamagama enkehli ngalowo mbono eDuba kuqhamuke icebo elicacile lokungenisa leyo mali emnothweni. Nokho kufanele siqaphele ukuthi singagxili kakhulu kwiJET-IP kuze kube sengathi ingaxazulula zonke izinkinga zethu, lo $8.5bn uyingxenye encane yemali edingekayo. Impela ithimba elalimele iNingizimu Afrika ngesonto elidlule latshela iPhalamende ukuthi iphakathi kuka$26bn no$41bn imali edingekayo njalo ngonyaka e-Afrika yodwa ukuze kuthathwe izinyathelo zoshintsho. I-JET-IP kufanele ilekelele ukudoba abatshalimali ngokwehlisa ingozi ekhona kule misebenzi.  

UMengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuthi ahole ithimba leNingizimu Afrika noNgqongqoshe uBarbara Creecy nabalingani bakhe basemNyangweni wamaHlathi, ukuDoba neMvelo, okuyibona abazohola izingxoxo.  

Ngale kokuphothula indaba yeJET-IP, leli thimba lizofuna ukuqhubeka nomgqigqo wokukhuthaza amazwe omhlaba ukuthi aseke amazwe ase-Afrika akwazi ukunciphisa ingozi yesimo sezulu okukhona nesikhwama sokusiza amazwe asengozini kakhulu yokuba nezinhlekelele nohlaka olucacile lokutshala imali. 

UmNyango wamaHlathi, ukuDoba neMvelo wenze umsebenzi omuhle wokuhlelela ushintsho lwethu okufaka nomthethosivivinyo osanda kwethulwa i-Climate Change Bill ezoletha uhlaka oluzosiza ngezikali zomoya ongcolile okufanele ukhiqizwe emnothweni.

Yize izingxoxo eziningi kwiCOP28 zizobe zingokusungula nokuhlangisa izivumelwano okuzosetshenzelwa phezu kwazo ukutshala imali, kubalulekile ukuthi ithimba lethu likhumbule neqhaza okufanele libanjwe yimboni ezimele.  

Impela eNingizimu Afrika yimboni ezimele esitshale kakhulu imali ekwakhiweni kwezikhungo zokuphehla ugesi ovuselelwayo. Ukubambisana kwethu nohulumeni ukuxazulula inkinga kagesi sekuholele ekutheni izinkampani eziningi ezizimele zitshale imali ekuphehleni ugesi ovuselelwayo okunciphisa ukukhiqizwa komoya ongcolile.  

Noma ngabe iyiphi imali ehlanganiswayo kufanele isetshenziswe ukugqugquzela imboni ezimele uma sithemba ukuthola le mali edingekayo. Loko kusho ukuthi kufanele le mali isetshenziswe kahle ukunciphisa ingozi kule misebenzi nokuqikelela ukuthi imboni ezimele ingakwazi ukutshala kuyona.

Imali engasetshenziswa ukweseka ukuthi ushintsho lube nobulungisa ukusiza leyo miphakathi ezophazamiseka uma sekuphela ukuphehla ugesi ngamalahle ukuze ithole amathuba amasha nokuqinisekisa ukuthi umnotho uyathuthuka ngenxa yoshintsho futhi kunciphise ububha. 

Ngenkathi zanda izingxoxo ngombono woshintsho, ubufakazi bempumelelo yokusebenzisana kukahulumeni nemboni ezimele kufanele kusetshenziswe. Lolu shintsho lokwenza izinto ngendlela evikela imvelo lunamathuba amaniningi entuthuko nokukhulisa umnotho, inqwaba yezimboni namathuba akhona. Kufuneka ulwazi nemali yemboni ezimele ukuze loku kungagcini kuyiphupho kodwa kufezeke. 

Uhulumeni uzodinga ukukwenza lokhu ngokusebenzisa umthetho ofanele nezinye izindlela zokukhuthaza ukuthi kutshalwe imali ngokushesha.

Uma uhulumeni namabhizinisi besebenzisana, izifiso zethu ngoshintsho zingafezeka. I-COP28 iyithuba lokuthi sishayelele isipikili ngosizo esiluthenjiswe wumhlaba.

Ngibafisela konke okuhle abayosimela futhi ngimagange ukusebenzisana nabo ukugqugquzela imboni ezimele ukuletha ushintsho.

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page