Onogada bemasha eBhisho, eMpumalanga Kapa, bekhala ngemihlomulo yabo engakhokhwa yizinkampani zonogada ngokwesivumelwano. Isithombe: wuLUCAS LEDWABA

Izinyunyana zifuna uhulumeni waseMpumalanga Kapa uqede amathenda ezinkampani zonogada. U-LUCAS LEDWABA noKATLEGO SEKWATI bayabika

UMFELANDAWONYE wezinyunyana zonogada bezinkampani ezizimele eMpumalanga Kapa usucele uhulumeni wesifundazwe ukuthi uqede izinkontileka zenqwaba yezinkampani zonogada ezinomsebenzi kuhulumeni.

Zikhala ngokuthi lezi zinkampani zihlulekile ukuphosa esivivaneni semihlomulo yezisebenzi yezempilo ngokwe-Main Collective Agreement, yangoMashi eyasayinwa yizinkampani zonogada, izinyunyana neNational Bargaining Council for the Private Security Sector (iNBCPSS).

Ohlwini lwezikhalo olunikwe uNdunankulu waseMpumalanga Kapa uMnu u-Oscar Mabuyane eBhisho ngesonto elidlule, zithe ziwu-722 izinkampani zonogada ezingayilandeli imithetho elawula ukusebenza kwazo ne“zenza umathanda” esifundazweni.

Kulezi zinyunyana kukhona i-Abanqobi Workers Union, yiKungwini Amalgamated Workers Union, yiNational Union of Metalworkers of South Africa, yiSouth African Transport and Allied Workers Union neSouth African National Security and Allied Workers Forum.

Izinyunyana zithi “izinkampani zonogada eziningi zinomsebenzi wokuvikela iminyango kahulumeni, kubalwa nezindawo ezibucayi”. 

Lolu daba lusuka ngoMashi wango-2021 ngenkathi iNBCPSS iphasisa isikhwama somshwalense wezempilo wemboni ngemva kokusayina isivumelwano kwabaqashi nezinyunyana.

I-Affinity Health yaqokwa ukwengamela ukusebenza kwesikhwama somshwalense. Imihlomulo yalo mshwalense ithinta izifo eyizimbelesela nemithi, ukubona udokotela, ukuya esibhedlela nokulawula isandulelangculazi neTB.

Nokho, izinyunyana nezinkulungwane zezisebenzi zikhala ngokuthi izinkampani zonogada zihlulekile ukugcina isivumelwano ekubeni ziqhubeka nokubamba imali emholweni.

Loku kube nomphumela omubi kwizinkulungwane zonogada. Udaba lwalubikwa kwiFinancial Sector Conduct Authority neCouncil for Medical Schemes ukuthi luphenywe.

NgoFebhuwari izinyunyana zaqala umkhankaso wo“kubuyisa imali” ukuze izinkampani eziphula umthetho zizothathelwa izinyathelo. Zanxusa ukuthi uhulumeni uqede izinkontileka zalezo zinkampani nokuthi abaqondisi bazo babekwe icala.

Kuze kubemanje izinyunyaka umkhankaso wazo ziwuyise eGauteng, eMpumalanga, eFree State naseNyakatho Kapa zimasha ezishayamthetho. Kuleli sonto inqwaba yezinyunyana imashele esiShayamthetho eBhisho, lapho uMabuyane amukele khona uhla lwezikhalo zazo.

Incwadi yohla lwezikhalo zezinyunyana ithi: “Sikhala ngokuthi umNyango weziMali wesifundazwe awugcini ngokuvumela izinkampani ezingagcini umthetho ukusebenza ngokukhululeka esifundazweni kodwa futhi uqhubeka nokufuna ezinye izinkampani eziphatha izisebenzi ngendlela engafanele nephambene nokushiwo yi-Main Collective Agreement neminye imithetho yezwe.” 

“Ngokwe-Main Collective Agreement, zonke izinkampani zonogada kumele zikhiphe uR172 ngenyanga ngonogada ezimqashile bese yena ekhokha esele. Nokho, iningi lezinkampani eziqashwa wuhulumeni aziyikhokhi le mali endaweni efanele.”

Encwadini yezikhalo, izinyunyana zithi izinkampani eziningi zonogada ezinomsebenzi kuhulumeni waseMpumalanga Kapa “azibabhalisile onogada bazo kwiPSSPF, nakuba zibamba imali ye“mpesheni” nyanga zonke. Loku kulimaza izisebenzi uma sezithatha umhlalaphansi noma uma ziphelelwa wumsebenzi, okuvamile konogada. Zithi ukungakhokhi imali yempesheni wubuqoka futhi kuphambene nomthetho we-Main Collective Agreement.

“Sicela ukuthi undunankulu waseMpumalanga Kapa akhombise ubuholi ngokuqeda zonke izinkontileka zalezi zinkampani ezingalandeli umthetho.” 

UMabuyane uthe uhulumeni uzoziphenya lezi zinsolo zezinyunyana, uphendule zingakapheli izinsuku ezinqunyiwe eziyisikhombisa.

Unogada uNks uNoxolo Sinama uthe wethemba ukuthi uMabuyana uzoluxazulula lolu daba.

“Uma undunankulu engaxazulula izinkinga zethu kuzolunga,” kusho uNksz uSinama, oneminyaka engaphezu kwewu-11 ewunogada, echiphiza izinyembezi.

Embikweni wonyaka wango-2021/22 iPrivate Security Industry Regulatory Authorty yathi bawu-586 042 onogada ababebhalisiwe ngoMashi wonyaka odlule, nezinkampani zonogada ezizimele eziwu-11 540 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page