Ukuqaphela ukuthi iphepha elisetshenziswa ehhovisi lihlale liqhamuka ezinkampanini ezimbili kuphela kugqugquzele owesifazane omnyama nomncane ukuthi akhiqize iphepha. USLINDILE KHANYILE uxoxe naye

WAGCINA eseyihlaya lapho ayebambe itoho khona ngesikhathi esaqhubeka nezifundo zokuqeqeshelwa umsebenzi ngoba wayenganqeni ukufaka izicelo zomsebenzi okwakusuke kufuneka izikhulu eziphezulu kuwona yize wayesuke azi kahle ukuthi akanawo amava alowo msebenzi.

PHEZU KWABO

UNYAKA u-2020 ube nezigemegeme eziningi. Kuzona zonke indabizekwayo kube wukubheduka kweCOVID-19, eyenze kwavalwa izwe thaqa. Enye indabizekwayo yiKhomishini yokuGwamandwa koMbuso, eholwa yiPhini leNhloko yamaJaji uJaji uRaymond Zondo. Ubufakazi izakhamuzi nabakhokhintela … Read More

Uwumakadebona embonini yamabhange osizwe wukunganqeni ukuvuka azithathe emva kokuqhuzuka esafunda. UMnu uFaisal Mkhize, ongesinye sezikhulu ze-Absa. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ISIFUNDO asheshe wasifunda empilweni ngokuhlangabezana nezingqinamba sokuthi akumele udikibale bese ukhohlwa amaphupho akho yisona emsizile akwazi ukubhekana nezinselelo endleleni futhi aphokophele ukufeza amaphupho akhe

ASIQALE KABUSHA

NGABE baningi abantu abasizakele emalini ebekelwe ukulwa nomphumela omubi weCOVID-19 ukube indlela okwenziwa ngayo eminyangweni kahulumeni ihlelekile futhi yenziwa ngesinono. Futhi ukube ezobuchwepheshe eminyangweni ziyashesha, zisebenza ngendlela eyiyo, iminyango iphakelana … Read More

Kusekuningi okungahambi kahle endleleni okusetshenziswe ngayo imali eyabelwe ukunciphisa ubunzima obudalwe wukubheduka kweCOVID-19 kodwa ikhona inhlansi yethemba. USLINDILE KHANYILE uyabika

UKUNGENELELA masinyane kwehhovisi loMcwaningimabhuku-Jikelele ekucwaningeni ukuthi isetshenziswe kanjani imali eyabelwe ukulekelela umphakathi ngezindlela ezahlukene njengoba kuhlasele iCOVID-19 kusizile ukuthi kubuyiselwe emuva uR3.4 billion esikhwameni sikapoyinandi, i-Unemployment Insurance Fund (UIF) nobukhokhelwe abantu kungafanele

Ukuphatha imali yabakhokhi bentela komasipala akuwona umdlalo futhi kudinga abantu abazoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho. USLINDILE KHANYILE uyabika

ABANTU abaphatha izimali zikahulumeni kumele bafundiswe ukuzethemba ukuze bezoba nesibindi sokunqaba ukwenziswa okuphambene nomthetho kungakhathaleki ukuthi wubani osuke ebafaka ingcindezi.

Kuyakhula ukuthengwa kwezimpahla kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanjemanje nasezitolo ezi-online kanti ‘nabashaya ikhadi’ bakhona nalana kwezobuchwepheshe.

IBHANGE loMbuso ngokubambisana neFinancial Sector Conduct Authority (iFSCA) nePayment Association of South Africa (iPASA) baxwayisa abathengi ngezinto okumele baziqaphele uma bethenga kwi-internet ukuqinisekisa ukuthi imali yabo ivikelekile.

Wenza ezibukwayo eTelkom, inkampani kahulumeni kodwa hhayi ebalwa nezidinga ukutakulwa. UMnu uSipho Maseko uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

UNEMINYAKA eyisikhombisa nezinyanga ezinhlanu ehola inkampani yezokuxhumana nezingcingo iTelkom kodwa ungafunga ukuthi yima esanda kuthatha izintambo indlela asathi uma ekhuluma ngomsebenzi wakhe uzwe umfutho, uthando, intobeko nesasasa kanti nasebusweni akusho yena, uyazibonela ukuthi usawuthakasela umsebenzi wakhe.

AMANANI okudla asalokhu ekhuphuka njengoba ngoNovemba ebewuR4 018,22 esuka kuR3 916, 72 ngo-Okthoba, nokusho ukunyuka ngo-2.6%. Ezinyangeni ezintathu ezidlule ukudla kunyuke ngo-4.2%. Loku kuvezwe wumbiko wocwaningo wePietermaritzburg Economic Justice & Dignity Group nolugxile ekulandeleni ukuthi amanani okudla abiza malini, ikakhulukazi uhlobo lokudla oluthengwa ngabantu abahola kancane nabaphila ngezibonelelo zikahulumeni. Lolu cwaningo olwenziwa ezitolo zokudla eziwu-44 nasemabhusha awu-30 lwenziwa KwaZulu-Natal, eGauteng, eNorthern Cape naseNtshonalanga Kapa.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page