Zinhlakanhlaka izinto ezinkampanini ezingaphansi komNyango wamaBhizinisi kaHulumeni. Uphezu kwezinhlelo zokusungula inkampani ezokwengamela iminyango yawo. Isithombe: Sithunyelwe

AKUMIWE NAMAQHINGA, KUSETSHENZWE

USAZODONSA kanzima umnotho waseNingizimu Afrika ngoba izinto  ziyaqhubeka nokuba mapeketwane emabhizinisini kahulumeni kanti nasemnyangweni ophethe la mabhizinisi akuhambi kahle. 

Emasontweni amabili edlule kuvuleke izikhala ezimqoka eTransnet njengoba kuzohamba isikhulu esiphezulu uNksz uPortia Derby kanti esengamele izimali uNks uNonkululeko Dlamini nebesilawula iTransnet Freight Rail uNks uSiza Mzimela zihambile.

Kwenzeka loku nje sekuphele izinyanga eziyisikhombisa i-Eskom iphethwe yisikhulu esiphezulu esibambile. Kuleli sonto obehola ibhodi yale nkampani ephehla ugesi uMnu uMpho Makwana umemezele ukuthi uzoshiya kanti  usihlalo sekuzoba uMnu uMteto Nyati.

Ukubheda kwezinto emabhizinisini kahulumeni ngenye yezimbangela ezinkulu ezenza umnotho waseNingizimu Afrika ungakhuli. Kunenkinga yokushoda kukagesi ngenxa yokuthi i-Eskom ihlulwa wumsebenzi wayo kanti izimpahla ezithuthwa ngamachweba nangezitimela azithutheki kahle ngenxa yeTransnet. 

Ukungasebenzi kahle kwezokuthutha sekuholele ekutheni izimayini zidilize izinkulungwane zezisebenzi.

Imibiko yabezindaba izolo iveze ukuthi umcwaningimabhuku-jikelele ushiye angalazi ngomNyango wamaBhizinisi kaHulumeni ekhala ngezikhala eziningi ezingavaliwe, imali engasetshenziswa kahle nokwethulwa kwamaqhinga amasha ngaso sonke isikhathi kodwa agcina engathelanga zithelo. 

Kunomthethosivivinyo osanda kwethulwa okuzosetshenzelwa phezu kwawo ukusungula inkampani entsha ezolawula amabhizinisi kahulumeni okuthenjwa ukuthi izoba namandla amabhodi alezi zinkampani angenawo. 

Leli elinye futhi iqhinga. Njengoba ihhovisi lomcwaningimabhuku-jikelele likhala ngamaqhinga agcina engasebenzanga, nabantu baseNingizimu Afrika bakhathele ukuthenjiswa izulu nomhlaba ngamabhizinisi kahulumeni.

Yebo, kufanele ishintshwe into uma ibonakala ukuthi ayisebenzi, okusho ukuthi ayikho into embi ngokuqhamuka neqhinga elisha. Kepha akukwazi ukuqhubeka unomphelo.

Amaqhinga ahlanganiswe kahle anemiphumela ecacile futhi kunesikhathi esibekiwe sokuthi ilindeleke nini leyo miphumela. Kukhona nezindlela zokubuyekeza umsebenzi. 

Akubukeki kuyindlela elandelwayo lena emabhizinisini kahulumeni, ungathi kusa nje izinto zishintshwe.

Uma uhulumeni uzimisele ngokulungisa umnotho, akumiwe namaqhinga manje, kusetshenzwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page