Isikhulu esiphezulu se-Inkunzi Wealth Group uMnu u-Owen Nkomo sithi abathengi ababuke uKhisimuzi njengesikhathi esijwayelekile

Amaholidi kaKhisimusi yisikhathi sokuzithiba ngoba umnotho usazodonsa kanzima, kusho ingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

ABANAMABHIZINISI abagweme ukuwakhulisa mawala ngoba umnotho usazodonsa kanzima futhi abantu abanayo imali kanti abathengi ababuke uKhisimuzi njengesikhathi esifana nezinye.

Lesi ngesinye sezeluleko zikaMnu u-Owen Nkomo, isikhulu esiphezulu se-Inkunzi Wealth Group, ngesikhathi ephawula ngokuzika komnotho. 

Izibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto ziveze ukuthi umnotho waseNingizimu Afrika wehle ngo-0.2% ngekota yesithathu. Ezolimo zehle ngo-9.6%, kwathi ezokukhiqiza zancipha ngo-1.3%. Umkhiqizo wezimayini wehle ngo-1.1% kanti nezokwakha ziqhubekile nokwehla, obesekuyikota yesihlanu elandelana.

UNkomo uthe uma kubhekwa izinkinga zengqalasizinda, ezokuthutha, amachweba nezikagesi, umnotho usazoqhubeka uthwale kanzima kanti cishe nangekota yesine uzoncipha.

“Zisazoqhubeka nokuphoxa izibalo. Kuningi okumele silwe nakho ngaphambi kokuthi kulunge, nokusho ukuthi cishe nale kota yesine ezophela ekupheleni kukaDisemba izokwehla. Loko kuzosho ukuthi sesikwi-technical recession, osekwenzekile nakwamanye amazwe.

“Yisikhathi lesi sokonga loko okuncane onakho. Uma unebhizinisi, akusona isikhathi sokulinweba, uma unespaza esisodwa, awubambelele kusona, ungafuni esesibili ngoba nabathengi abanayo imali. Buyekeza imishwalense onayo ukuze wonge imali, gwema izikweletu ezintsha. Uma udinga imoto, thenga eyisekeni, hhayi entsha ceke. Thenga ukudla ezitolo ezibiza kahle, hhayi lezi ezimba eqolo… ukudla kuyafana,” kweluleka uNkomo.

Zikhona izimboni ezisimeme njengeyezimali, eyezakhiwo, ezokuthutha nezokuxhumana. Nokho uNkomo uthe kusazodingeka uhulumeni wenze umsebenzi omkhulu ukuheha abatshalimali.

“Uma sizwa okushiwo yiVW, ekhulume ngokunciphisa umkhiqizo wayo, ne-Arcelor Mittal, ezodiliza abantu abawu-3 500, kunzima ukuthi abatshalimali beze eNingizimu Afrika ngaphandle kwabemboni yobuchwepheshe ngoba bayakwazi ukuzilawulela izinto eziningi. Kufanele uhulumeni uqhamuke nezindlela zokukhuthaza abatshalimali,” kusho uNkomo. 

Imboni kagesi, igesi namanzi ebisiyehle amakota ayisihlanu elandelana ikhule ngo-0.2% ngenxa yokwanda kukagesi okhiqizwayo. I-Statistics South Africa ithe bekungcono ukucinywa kukagesi ngekota yesithathu, okube yizinsuku eziwu-20 esigabeni sesihlanu nesesithupha. “Loku kungaphansi kwezinsuku eziwu-46 ezacinywa ngawo ngekota yesibili, ngokusho kwe-The Outlier ne-EskomSePush. Nokho ukusetshenziswa kwamanzi kwehlile ngekota yesibili ngenxa yokuncishiswa kwamanzi komasipala abahlukene,” kusho iStatistics SA. 

Lezi zibalo ziphinde zibuyekeze nemali esetshenziswa emnothweni kanti ngekota yesithathu kwehle ngo-3.2% ukutshala imali emishinini. Ngekota yesibili izwe latshala uR303 billion lithenga imishini, okwakusuka kuR273bn ngekota yokuqala. Nokho ngekota yesithathu kwehlele kuR293bn. 

“Yiloku okube nesandla ekwehleni kwezimpahla ezithengwe kwamanye amazwe ngo-8.6%. Kwehlile nokuthengwa kwemikhiqizo yamakhemikhali, iplastiki, izinsimbi, amaveji nemishini yezimoto,” kusho iStatistics South Africa.

Nokho, izimpahla ezidayiselwe amanye amazwe zikhuphukile ngekota yesithathu ngenxa yezimoto nemishini yezokuthutha, okumbiwa phansi namaveji. 

Usomnotho waseFNB uMnu uThanda Sithole uthe lezi zibalo ziyinselelo kwabebekubikezele ngokukhula komnotho ngo-0.8% kulo nyaka. 

Uthe yize besabheke ukuthi umnotho ukhule ngokungaphansi kuka-1% ngo-2023, kufanele ukhuphuke kancane ngonyaka ozayo ngenxa yokuncipha kokucinywa kukagesi, ukuba ngcono kwamandla emali nokwehla kwemalimboleko.

Usomnotho waseFNB uMnu uThanda Sithole
Usomnotho waseFNB uMnu uThanda Sithole

USithole uthe yize kunjalo kusadingeka ukuthi kuphuthunyiswe izinguquko emnothweni ukuze ukukhulisa umnotho nemisebenzi okuyikona okuzophucula nemali kahulumeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page