Umlimi uhambe wazibuyela kwezolimo akhule ngazo kubo

KUPHELE iminyaka engenasikhathi futhi engazinaki ezolimo ngoba wumkhakha ayengaziboni engena kuwona nakuba kuyibhizinisi elidala kubo njengoba ekhule kunesimoba. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi eseqede isikole, waqala wanentshisekelo yokuqonda okwenzeka kule ndima ngoba ukhonze imvelo.

Bayachuma abaxhaswa yiThala ngezigidi 

SEKUPHELE iminyaka engaphezu kwewu-65 ibhange Ithala laqala uhlelo lokuthuthukisa umphakathi waKwaZulu-Natali nosomabhizinisi, ikakhulu abafuyi nabalimi ngophiko Ithala Development Finance Corporation (i-IDFC).

Isimo sezulu simise kabi abagaya utshwala bamaganu

UMVUBELI wotshwala bamaganu uNks uLebo Lebese ukhumbula izinto zisahamba kahle, eminyakeni edlule lapho izihlahla zomaganu zazikhula kahle futhi kalula esifundeni sangakubo iLepelle Nkumpi, eLimpopo. Ukhumbula futhi nalapho imvula yayisana kakhulu kona, kunomhlaba omningi nezihlahla zezithelo zinkulu, zizinhle futhi zikhiqiza kahle

Hhethiya!, nangu umsunguli womshini ogaya isinemfu 

UTHELA izithelo umqondo wensizwa yaseRamokoksastad, eNorth West, wokwenza impilo ibelula kubanta ababhema isinemfu ngokwenza kungadingeki ukuthi bagaye amahlamvu esinemfu. Loku ikwenza ngomshini kagesi owenza loku

Unebhizinisi lamafutha okupheka elingajwayelekile elokishini 

KUSUKELA ewine uR50,000 kwiSME Toolkit yeBusiness Partners Limited ngenyanga edlule, uMnu uCalab Baloyi useqalile ukwenza izinto ezizokhulisa umkhiqizo wakhe wokupheka, amafutha iNosso-Sunflower

Ukholwa wukuthi inkunzi isematholeni otshala uthando lwezolimo ezikoleni

Ukholwa wukuthi inkunzi isematholeni otshala uthando lwezolimo ezikoleni

Ushiye umsebenzi wasebhange wagxila ekufuyeni izinkukhu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WAYENGAKAZE azicabange eqala ibhizinisi ngelinye ilanga futhi wayejabule ngomsebenzi ayewenza kwelinye lamabhange kodwa inkinga yaqala mhla ezwa engasawuthandi umsebenzi awenzayo, esefuna inselelo entsha.

Usheba umsebenzi awufundele nezolimo ngenhloso yokuziphilisa nokuthuthukisa umphakathi wangakubo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKHULE engawunakile umkhakha wezolimo, impumelelo ekuwona nomehluko ongawenza emphakathini kodwa kunezinto ezimbili ezitshale futhi zakhulisa uthando lwakhe kule mboni. 

Usevuna izithelo owalalela umyalelo kanina ‘owamfunza’ ukufunda ezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

KUYENZEKA abazali bafisele abantwana babo ukuthi bakhule balandele imikhakha ethile, mhlawumbe ngoba bethanda leyo mikhakha bebona ibafanele noma ingabasiza babenekusasa eliqhakazile.

Bathuthukisa abafisa ukungena kwezolimo ngolwazi nangezinsizakusebenza. UNQOBILE NDLOVU uyabika

SELUNEMINYAKA ewu-14 uhlelo lukaMasipala waseThekwini, KwaZulu-Natali, lokuthuthukisa nokukhuthaza ezolimo kuleli dolobha.

Ukuwa kwenye indlu wukuvuka kwenye kosewumlimi emva kokuyeka umsebenzi ngemva kokugcwelezwa. Uxoxe no-ANNA MAJAVU

OWAYEWUMSHAYELI webhasi osecishe afane nempumputhe ngenxa yokuhlaselwa abantu abamngenela kwakhe usevuke wazithatha njengoba esanda kuwina umklomelo wokuba wumlimi wesifazane.

Ucilo wazishaya endukwini kosekuvuthwe ibhizinisi aliqala ngenkathi kuvalwe izwe. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKUHLALA ekhaya ngesikhathi se-COVID-19 kumzalele ibhizinisi le-sauce ebabayo. UMnu uLinda Khuzwayo wasePhoenix, eThekwini, KwaZulu-Natali, uwumsunguli wenkampani iSamambedu ekhiqiza i-sauce kapelepele, iSlomo Chilli Sauce.  

Abanamava emboni yokufuya izinyosi bahlangane nomakhelwane basungula umfelandawonye owenza imikhiqizo ehlukene yoju. INTATHELI YESOLEZWE iyabika

SEBEDAYISELA izitolo ezinkulu omakhelwane baKwaMaphumulo, ngasogwini olusenyakatho yaKwaZulu-Natali, abahlangene ngebhizinisi lokufuya izinyosi.

Bakhala bayizithulisa abemboni yezinkukhu ngesivumelwano sokuhweba neMelika. UTEBOGO MOKWENA uyabika 

I-SA POULTRY Association (iSapa), engabanye babantu abavuma umhlahlandlela wale mboni i-Poultry Sector Master Plan, izophikisa ukuthi iNingizimu Afrika iqhubeke nokuba yingxenye yesivumelwano se-African Growth Opportunity Act (i-Agoa).

Ipulazi elilima ngobuchwepheshe obungandile selingenise nasemakethe yaphesheya. INTATHELI YOMBELE iyabika

IPULAZI labalimi besifazane elisebenzisa indlela yokutshala yezobuchwepheshe bokuzichelela, phecelezi i-hydroponic farming, ngelokuqala eliphethwe ngabantu besifazane abamnyama ezweni elidayisa amakinati ama-macademia phesheya.

Baqhamuke nesisombululo semvelo enkingeni kamanyolo obizayo. Omunye wabo uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKUBIZA kukamanyolo kulezi zinsuku kuholela ekutheni abalimi basebenzise imali eningi bethenga umanyolo. Abanye sebeze banciphisa amasimu abawalimayo ngenxa yezindleko. Bahlale befisa ukuthi zehle izindleko zawo.

Akakhulumi ngenzwabethi othi kunomcebo olwandle njengoba enebhizinisi elivuthiwe lokudoba. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

EMINYAKENI eyisishiyagalolunye edlule uhulumeni wethula uhlelo lokukhulisa umnotho wasolwandle i-Operation Phakisa, olwahlanganiswa yindlela eyasetshenziswa iMalaysia ukuphucula izinto kuhulumeni wawo ngokushesha iBig Fast Results. 

Usesebenzela ukungena emakethe enkulu okhiqiza ugologo womoba. INTATHELI YOMBELE iyabika

UBHUKULELA ukugcina zonke izimfanelo ezidingekayo ukuze umkhiqizo wakhe ongajwayelekile ufinyelele kubathengi futhi umngenisele imali oqale ibhizinisi lokugaya ugologo womoba ngoba kwehla isivuno esikhiqizwa ngamasimu omoba. 

Usefunde ukuhlelela izikhathi zobunzima uma kubhimba uhlelo. INTATHELI YOMBELE iyabika

IZINSELELO zebhizinisi zimfundise ukuthi angagxili emkhakheni owodwa. UNksz Thobile Mpontshane, onepulazi afuye izingulube kulo iMampontshi Farming & Fencing yaseVryheid, KwaZulu-Natali, uwumfuyi wezingulube nomlimo wamaveji.

IKhomishini yokuNcintisana izofakela izibuko ukusebenza kwabalimi bamaveji nezithelo, eyokuvaleleka ngaphandle kwabalimi abancane. USLINDILE KHANYILE uyabika

LUYAQALA ngoLwesihlanu uphenyo lweKhomishini yokuNcintisana oluzobheka imboni yezolimo olugxile kumaveji nezithelo ukubheka ukuthi azikho yini izinto ezingqinda ukuncintisana.

Izinguquko ezisanda kwethulwa kwiKhabhinethi yaseKZN zilethe ushintsho emNyangweni wezoLimo njengoba kuqokwe ungqongqoshe omusha uMnu uSuper Zuma. UZuma uneminyaka eyilungu lesiShayamthetho kanti wake wawunobhala we-ANC esifundazweni. Umbele ubuze abalimi ukuthi yini abafisa uZuma ayibeke eqhulwini

UMnu uMthokozisi Goba uthe: “Akashintshe indlela uphiko lokuthenga izimpahla olusebenza ngayo kungabi yiCedara eyenza yonke into, kwenziwe yizifunda.” 

UNks uZinhle Msomi uthe: “Akeze kithina kuzo zonke izifunda eKZN.”

Baphokophele ukufinyelela e-Afrika yonkana abasebhizinisini ‘lobisi noju’ ngokufuya izinyosi. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUKHIQIZA nokudayisa uju yibhizinisi elingenisa imali ngendlela emangalisayo kangangokuthi kubize uMnu uTeko Nhlapo nomlingani wakhe uMnu uKenneth Ndadza ngaphansi kukaR2 000 ukuthola isidleke sezinyoni futhi bakhiqize uju olungenise inzalo ecishe iphindaphindwe kashumi. 

Owangena kwezolimo ebambile, usegila izimanga ngemikhiqizo engavamile nemfuyo exubile. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

NGEMVA kokubambela uyise owayegula, uNks uLinda March akaphindanga wabheka emuva. Ngaleyo nkathi, ngo-2008, ezolimo kwakusewumkhakha lapho abantu besifazane nentsha beyivelakancane. Wayeqhutshwa yintshisekelo yokukhombisa ukuthi yinto angakwazi ukuyenza.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page