Inkunz’ emidwayidwa

UNkk uTaweni Gondwe-Xaba, i-managing director yaseThe Hardy Boys, inkampani yezokukhangisa. Isithombe: Sithunyelwe

Ukunconywa wuthisha esemncane kwamholela emkhakheni wokubhala owujikelele kwezokukhangisa, ukushicilela nobuntatheli. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

OMUNYE wothisha ababemfundisa isiNgisi esikoleni samabanga aphezulu wancoma indlela abhala nacabanga ngayo. Loko kwamvula amehlo wazibona ukuthi kanti kukhona into enhle akwazi ukuyenza.

Umsunguli we-Asikhulesonga Co-operative Financial Institution yaseMbumbulu, eThekwini, KwaZulu-Natali uMnu uThemba Mgwaba. Izithombe: Zithunyelwe

Inkulu imfihlo yomnotho elele kwimifelandawonye, kusho osesungule ibhange lalolu hlobo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

ININGIZIMU Afrika kufanele ishintshe indlela ebuka ngayo izinhlangano eziyimifelandawonye ukuze ifukule umnotho futhi ikhulise osomabhizinisi abanamabhizinisi angabhalisiwe.

UNks uZibu Nqala, isikhulu esiphezulu se-Entry Markets eFNB. Isithombe: Sithunyelwe

Uphokophele ukuthi amabhange aqhamuke nezisombululo ezisiza amakhasimende antulayo. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKHULELE emndenini owawungaswele eDikeni, eMpumalanga Kapa, kodwa uyayazi kahle impilo yemindeni entulayo.

UDkt uPam Ntshangase-Mpanza, umsunguli we-Excellence Health Foundation yaseThekwini, KwaZulu-Natali. Isithombe: Sithunyelwe

Uyisishoshovu sezifo zabesifazane owayehlushwa wukubona befika esibhedlela sebesokhukhweni lokufa. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKAPHATHEKANGA kahle ngelinye ilanga esamncane esikhungweni sezempilo kade egula. Wanquma ngaleso sikhathi ukuthi uzoba wudokotela oyophatha kahle iziguli. Kwaqondana nokuthi vele uyaziphuzela kwisayensi nezibalo. 

UMnu uMfundo Mabaso, i-growth head yeFNB Home Finance Isithombe: Sithunyelwe

Emsebenzini wakhe uphilela ukuthi wonke umuntu abe nekhaya elithi yena. INTATHELI YOMBELE iyabika

UMNU uMfundo Mabaso, i-growth head yeFNB Home Finance, wumuntu olwela ukuthi abantu babe nemizi, kuthuthukiswe imigomo okuhloswe ngayo ukuthi kube nemizi ebiza kahle futhi ugxile kakhulu kbantu abangaxhaswa wuhulumeni.

UNkk uNtokazi Nkosi, umsunguli weNtokazi Catering & Events yaseThekwini, KwaZulu-Natali Izithombe: Zithunyelwe

Uqweqwe lomnikazi webhizinisi lokupheka nemicimbi elishaya into ecokeme wavulwa amehlo wumyeni wakhe. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUBA wuthisha we-Home Economics iminyaka egida ndawonye kwagcina kumcobe amathambo.

UNkk uDumile Mofokeng, omunye wabasunguli beDT Nursing School yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Banebhizinisi elixazulula inkinga yokushoda konesi eNingizimu Afrika. Omunye wabo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

BANGABANYE babantu abalekelela iNingizimu Afrika ilwe nenkinga yokuntuleka kwemisebenzi. Kwathi uma bebona inqwaba yabafundi engamukelwa emanyuvesi nasezibhedlela eziqeqesha onesi baqhamuka nesisombululo.

UMnu uBheki Madide, umsunguli nomqondisi we-Ukhozi Tracker, enekomkhulu KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Onohlanga lokukhanda nowaqala ukusebenza emkhakheni wezinhlangano ezingenzi nzuzo ezithuthukisa umphakathi uyivulandlela emkhakheni wokulandela izimoto ngobuchwepheshe. Uxoxe noLANGA KHANYILE

“LOKU okubona ungaphandle ngale mboni kuyiko. Kukhonya izinkampani ezimbalwa; zingezezinye izinhlanga, zingamadlandawonye, zisebenzisana nemishwalense eyodwa. Kunzima uma ungeyena omunye wazo.”

UMnu uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu seFNB Wealth and Investments

Isithombe: Sithunyelwe

Uphokophele ukufundisa abantu ukuthi ukutshala imali akusikho okomntakabani kuphela. INTATHELI YOMBELE iyabika

UMNU uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu seFNB Wealth and Investments, uhola ithimba elinomsebenzi omkhulu wokuqikelela ukuthi imali etshalwa ngamakhasimende abo iphephile, iyakhula futhi ayakuzuza asuke ekuhlosile ngayo.

UMnu uVuyani Jarana, umsunguli nesikhulu esiphezulu se-Ilitha Telecommunications yaseMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Usebenzisa ulwazi nesipiliyoni sobuchwepheshe ukufukula abasemalokishini nasezindaweni zasemakhaya. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKAZIHLUPHI ngemisebenzi athi uma eyibheka abone ukuthi awukho umehluko azowenza emphakathini ikakhulukazi ukuphucula impilo yabantu abampofu. Uthi kumqoka kuye ukuthi ethi ebangenisela abanikazi benkampani imali kodwa nempilo yabantu ibe ngcono.

UMnu uMusa Mabesa, isikhulu esiphezulu seGovernment Employees Pension Fund

Isithombe: Sithunyelwe

Ophethe isikhwama esikhulu sempesheni ujatshuliswa wukwazi ukuthi usiza izaguga. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUBONA impilo entofontofo ephilwa wuyisemkhulu noninakhulu ngenxa yempesheni abayihola esikhwameni sempesheni sezisebenzi zikahulumeni ngenye yezinto ezimgqugquzelayo emsebenzini wakhe, ezimenza awuhloniphe futhi aqonde ukubaluleka kwawo.

UNks uBaratang Miya, umsunguli nesikhulu esiphezulu seGirlhype yaseWoodstock, eNtsonalanga Kapa

Isithombe: uSlindile Khanyile

Owaqala ukubona ikhompyutha enyuvesi usesebenzisa ubuchwepheshe ukuthuthukisa amantombazane amnyama. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWAPHELA iminyaka eyisishiyagalolunye engakwazi ukuyofundela umsebenzi emva kokuphothula uMatikuletsheni.

UNkk uNobuntu Hlazo-Webster, umphathi we-Avad Media ne-African Pursuit zaseGoli, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

Ungene emabhizinisini ephokophela ukwenza ushintsho kanti manje useyoluzama kwipolitiki. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

EKHULA wabona ukuthi indlela abantu abaphila ngayo eNingizimu Afrika ayifani, okwamgqugquzela ukuthi afune ukwenza izinto ngendlela ehlukile waze wagcina esewusomabhizinisi.

UMnu uSiphamandla Mkhwanazi, usomnotho omkhulu eFNB

Izithombe: Zithunyelwe

Ubonga uthisha wakhe osewuqweqwe lukasomnotho. INTATHELI YOMBELE iyabika

UKUKHUMBULA into eyashiwo wuthisha owayemfundisa izibalo, okwaba nesandla emkhakheni agcina ewuthathile.

UNkk uZandile Malinga, umsunguli weStarline Boxing Promotion yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Ubona inhlansi yethemba oneminyaka eyibambile ebhizinisini lesibhakela. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKHULELE emndenini okhonze ezemidlalo kangangokuthi njalo ngeSonto babethi uma bephuma enkonzweni babazi ukuthi bazobuka ibhola nesibhakela.

UMnu uBongani Mavuso, umsunguli weKaMavuso Group, ongcwatshwe ngempelasonto

Izithombe: Zithunyelwe

Ngempelasonto kungcwatshwe umsunguli weKaMavuso Group, ingwazi yentatheli, umlobi neciko. Ngonyaka odlule waxoxa noMbele ngohambo lwakhe. Namhlanje siphinda sishicilela ingxoxo yakhe ukumkhumbula. UZIMBILI MAZIBUKO waxoxa naye

UTHANDO ngomlando wabantu base-Afrika nobuciko sekumvulele iminyango eminingi namathuba ebhizinisi umbhali, usomabhizinisi nentatheli esimnkantshubomvu.

UNkk uNollie Maoto, i-chief data and analytics officer eFNB Commercial Merchant Services

Isithombe: Sithunyelwe

Amagalelo akhe azwakala emhlabeni ophethe embonini yezobuchwepheshe lapho abantu besifazane beseyingcosana khona. INTATHELI YOMBELE iyabika

KWEZOBUCHWEPHESHE, lapho kuhlale kuqhamuka khona izinto ezintsha, kushunyayelwa ivangeli elithi abantu basheshe bayiyeke into uma kubonakala ukuthi ngeke iphumelele, baqhubekele kwenye.

UMnu uNyimpini Mabunda, isikhulu esiphezulu seGeneral Electric Southern Africa

Izithombe: Sithunyelwe noSlindile Khanyile

Ucathulisa abafisa ukuphatha izinkampani ezinkulu ukuze banga‘bhayizi’ njengaye. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UBHALE incwadi afisa sengathi ngabe wayifunda esemncane neyayizomhlomisa njengoba ethi wake waphuphutheka ngoba engazi ukuthi ibhokile ipolitiki futhi kudliwana izithende ezinkampanini ezinkulu.

UMnu uDuma Ngcobo, i-chief operating officer eTracker Connect

Izithombe: Zithunyelwe

Uwumholi ozalwa ngabaholi, usebenza ngaphansi kweso labaholi abanohlonze nobuhlakani kanti manje ucija abanye abaholi. Uxoxe noLANGA KHANYILE

NAKUBA ekhule ewuthunjana, kunamabhizinisi futhi kunesithabathaba esinamagumbi okulala ayisithupha kubo kodwa uMnu uDuma Ngcobo, i-chief operating officer yaseTracker Connect, waqala ukuba nekamelo eneminyaka ewu-16.

UMnu uSandile Ndlanya, i-chief operations officer yeMpucuzeko Training and Skills Development Centre nomqondisi weWushe Projects

Isithombe: Sithunyelwe

Unoxhaxha lwezitifiketi emikhakheni eminingi osekhaleni lokuguqula indlela ezobuciko ezibukwa ngayo. Uxoxe noLANGA KHANYILE

EFUNDA uMatikuletsheni wayazi kahle kamhlophe ukuthi akufuni ukuba wuthisha ngenxa yokuthi wayezalwa wothisha futhi ezalwa nabo. Nakuba ayazi ukuthi ufuna ukusebenza kwandabazabantu, ngenxa yokubukela kubaba wakwamakhelwane owayenomuzi omuhle futhi eshintsha ubutsetse bezimoto, kodwa wagcina ewubuthisha.

UNks uLebo Madiba, isikhulu esiphezulu sePR Powerhouse

Isithombe: Sithunyelwe

Kwamsiza ukuba nabamcathulisayo osekhulise enye yezinkampani ezihlonishwayo kwezokukhangisa nokuxhumana. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUYASIZA ukukwazi ukwenza umsebenzi ibhizinisi lakho eligxile kuwona. Kepha okumqoka kakhulu wukuba nendlela yokwenza umsebenzi ehlelekile, ukusebenza nabantu abafanele nokulungiselela nokuhambisana nokukhula kwenkampani. Ukungazenzi lezi zinto kungasho ukuwa kwenkampani ngoba isikhathi esiningi ebhizinisini sidliwa ngeminye imisebenzi eyinsika ekuhambeni kwezinto ngohlelo.

USolwazi uTshilidzi Marwala, osanda kuqokwa wangumphathi omusha weNyuvesi yeNhlangano yeZizwe nongumphathi we-University of Johannesburg

Isithombe: Sithunyelwe

Ungoti wezemfundo nobuchwepheshe uthi intsha iyinsika ekukhuleni kwe-Afrika, inqobo nje uma izokwesekwa ngezindlela ezifanele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

I-AFRIKA inabantu abaningi abasebancane nabasengakwazi ukusebenza. Loku yiyonanto eyenza ihluke futhi engadlisela ngayo ogageni amanye amazwekazi.

UNksz u-Andiswa Mlisa, isikhulu esiphezulu esibambile eSouth African National Space Agency

Isithombe: Sithunyelwe

Uzinikele ukuthuthukisa ulwazi ngokwenzeka emkhathini ukuphucula impilo yabantu emhlabeni. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUSEBENZA ngama-satellite nokwenzeka emkhathini yizinto ezingabukeka ziqhelelene nabantu kodwa empeleni kuningi okungama emhlabeni uma kungathiwa lezi zinto azisebenzi. Ukuziqonda kuyasiza futhi kugwema izibhicingo emhlabeni.

UNksz uSonto Mayise, isikhulu esiphezulu eKZN Convention Bureau

Izithombe: Zithunyelwe

Usekhaleni lokuthungathela iKwaZulu-Natali imicimbi owangena kwezokuvakasha engaqondile. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ININGIZIMU Afrika iyahlomula ngoba ewumuntu onganqeni ukuzama izinto ezintsha njengoba afundela ezokuvakasha engaqondile kangangokuthi ngisho nonina wayephoxekile ngoba engasaqhubekanga nokwenza izifundo zokuba yi-chartered accountant.

UNksz uSbusisiwe Myeni, isikhulu esiphezulu se-Imbeleko, Dr Seni Myeni Foundation nomsunguli weKamusa Risk Consulting

Izithombe: Zithunyelwe

Owakhuliswa ngabazali abesebenza emphakathini uhamba ezinyathelweni zabo futhi ufeza iphupho lakhe nelewele lakhe eselenda. Uxoxe noLANGA KHANYILE

NGEMVA kweminyaka esebenza emkhakheni wamabhange, ukusebenzela izikhondlakhondla zamabhange amabili eNingizimu Afrika, ukudla umhlanganiso ngemiklomelo emikhulu namathuba okusebenza embonini ezimele umakadebona emkhakheni wamabhange usegxile obizweni lwakhe – ukuletha ithemba lapho amathuba eyivelakancane khona.

UNksz uSenamile Masango, i-nuclear physicist nomsunguli weSenamile Masango Foundation, egxile ekuthuthukiseni abantu besifazane kwisayensi

Izithombe: Zithunyelwe

Uwusosayensi ofuna izisombululo ezintsha nonentshisekelo yokufukula abantu besifazane kulo mkhakha. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

WAZI eneminyaka ewu-11 ukuthi angathanda ukuba wumuntu wesifazane wokuqala e-Afrika ukuya emkhathini kanti nakuba kungakenzeki kodwa ziloku zivelile izimpawu zokuthi yiphupho elizogcina lifezekile.

UMnu uPaul Nzimande, umsunguli we-El Roi Communications neMan Lives, usomaqhinga ocija abaholi namabhizinisi, usomabhizinisi ofukula umphakathi nomlobi

Izithombe: Zithunyelwe

Unamava okusebenza, ukuzisebenza, unentshisekelo yokufukula umphakathi nentsha. Ukholwa wukuthi amabhizinisi adinga uNkulunkulu. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

“KHULISA umntwana ngendlela eyakuba ngeyakhe; kuyakuthi lapho esekhulile, angasuki kuyo.”

UMnu uSimphiwe Nkula, umsunguli we-Emerald Metering & Utility Management

Isithombe: Sithunyelwe

Ongene ebhizinisini engaqondile uxazulula izinkinga zikagesi namanzi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAWUMCHAZA umbhoshongo kagesi ayewubona eseyingane. Ayekwazi ngawo wukuthi yilapho kuqhamuka khona umsakazo njengoba babewubiza nge-FM pole. Isifiso sakhe kwakuwukuthi ngelinye ilanga aqwale lo mbhoshongo, okuyisona esamholela ezifundweni zobunjiniyela.

UMnu uNkosenhle Ngongoma, i-chief information officer e-Ascendis Health

Isithombe: Sithunyelwe

Okhuthazwe wububha nobu‘vila’ wenza ezibukwayo kwezobuchwepheshe. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

“WENZA kanjani (ukuthi) isizukulwane esilandelayo sibone ukuthi imfundo yiwona khiye wempumelelo njengoba kugcwele abantu abaneziqu abahluphekayo nezigebengu ezicebile?”

Usihlalo we-Uthungulu Investment Holdings uMnu uMusa Myeni

Isithombe: Sithunyelwe

Uthisha onentshisekelo yokukhulula ingane yomdabu, isiboshwa sepolitiki, isisebenzi somphakathi nebandla, isifundiswa nosomabhizinisi ufafaza ivangeli lokuzimela. Uxoxe noLANGA KHANYILE

NGEMVA kwango-1994 uhulumeni wobandlululo usugobe uphondo ekucindezeleni abantu bomdabu e-Afrika, umuntu esenevoti eNingizimu Africa, kunohlobo losomabhizinisi olwaqubuka – amaRupert amnyama.

UMnu uMusa Zulu, umsunguli weValhalla Arts, okhuthaza ngezinkulumo, umbhali, umdwebi nesishabasheki sabantu abakhubazekile

Isithombe: Sithunyelwe

Owacijwa emncane unevuso lokucija abanye nokukhuthaza abaphelelwe yithemba. Uxoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

ISIZULU sithi inkunzi isematholeni. Kunjalo nakumakadebona kwezokuphatha, usomabhizinisi, isishabasheki sabantu abakhubazekile nesikhulumi sezinkulumo ezikhuthazayo.

UMnu uSthembiso, umsunguli we-Institute of Social Engagement Facilitators of South Africa nosihlalo weTourism KwaZulu-Natal

Isithombe: Sithunyelwe

Ingwazi emikhakheni ehlukene izichaza njengo-anyanisi, wona onamakhasi ehlukene inomlando wokuba yivulandlela. Ixoxe noLANGA KHANYILE

UMPUNYUMPUNYU. Yileli igama elinembayo ukuchaza ugalagala lomholi emikhakheni ehlukene njengezemfundo, ipolitiki, ezentuthuko yomphakathi namabhizinisi.

Osekhaleni lokufundisa ngamalungelo abathengi ukhonze imisebenzi elwela abantukazana. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ABANTU baseNingizimu Afrika bayazi ngamalungelo abo njengabathengi kodwa abangakuqondi kahle wukuthi kufanele bawasebenzise kanjani la malungelo ukuze abasize. Loku kudalwa yimvelaphi yabantu, indawo abahlala kuyo kanjalo nohlanga lwabo.

UNkk uPearl Bhengu, isikhulu esiphezulu seThala

Isithombe: wuSlindile Khanyile

Uphokophela ukubona amabhizinisi abantu besifazane ekhula. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngaleli phupho nokunye

EQALA ukusebenza wathola ukuthi uhola imali ephindaphindiwe kunekayise owayesebenza efemini. Uthi loku kwamphatha kabi kodwa futhi kwamvula amehlo ngoba kunezinto ayengaziqondi ukuthi zenzeka kanjani.

UDkt uNonkululeko Boikhutso, isikhulu esiphezulu seNelson Mandela Children’s Hospital

Isithombe: Sithunyelwe

Ukhuthazwe ‘yizinhlupheko’ zakhe ozibophezele ekuthuthukiseni ezempilo eNingizimu Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUFEZEKE iphupho leminyaka eqokwa njengomphathi wesibhedlela esigxile ekulapheni abantwana ikakhulukazi abanezifo ezingajwayelekile. Loku kuhambisana nesifiso ayezibekele sona ngesikhathi esaqeqeshelwa ukuba wudokotela, nayezibekele ukuthi ufisa ukusifeza emva kweminyaka ewu-15.

Umcwaningimabhuku-jikelele uNksz uTsakani Maluleke uthakasela ukuthi umsebenzi wehhovisi lakhe uthinta impilo yabantu

Isithombe: Sithunyelwe

Uhola elinye lamahhovisi amqoka ekusebenzeni ukuze intando yabantu ithele izithelo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngalo msebenzi nangokukhula kwakhe

ENEMINYAKA ewu-11 walulazwa wuthishomkhulu wesikole esixube izinhlanga ayesanda kufika kusona ngoba ephase ngamalengiso umsebenzi wesiNgisi. Uthishanhloko wacikwa wukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ephuma esikoleni esiselokishini kodwa afike aqwaqwade izingane zabelungu emakhanda.

UNksz uMpho Moloko, umsunguli we-AEP-NMR yaseGoli, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

UXAZULULA inkinga yokuntuleka kwemisebenzi nokuwa kwamabhizinisi obuswa wuthando lokuthuthukisa abantu. Inkampani yakhe isinabele nakwamanye amazwe e-Afrika. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUNENTO eyodwa ayeyiqaphela kumkhulu owayengusomabhizinisi – wayala ukhasha ngemali yebhizinisi.

UMnu uSiyanda Nondwayi ungomunye wabaphathi beStarbucks eNingizimu Afrika

Isithombe: wuLanga Khanyile

Owangena embonini yokuphatha izindawo zokudla zekhethelo engaqondile usewuqweqwe njengoba manje ephethe eyomhlaba jikelele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WANGENA embonini yezokudla neziphuzo eyitoho ngoba enzela ukuthuthukisa ulwazi lwakhe ukuze angagcini ngayeluthola esikoleni, lapho ayeqeqeshelwa khona umkhakha wokudayisa nokukhangisa, kanti akabuzanga elangeni ukuthi uzogajwa wuthando lwale mboni. Wagcina ehlala unomphelo kuyo.

UNkk uThandeka Mngomezulu, umsunguli nesikhulu esiphezulu seTotalserve

Isithombe: Sithunyelwe

Ukhuthaza abantu ukuthi babheke amathuba ebhizinisi kwabakuzwa ngaphakathi bese bebanogadingozi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UNEMINYAKA ewu-13 esungule ibhizinisi emkhakheni awuthandayo wokuhlela nokucwaninga amabhuku kanti lichumile njengoba namanje esayibambile.

UMnu uMartin Vilakazi, umsunguli weRadio 101 eGoli, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

Ugila izimanga ekuphatheni nasekuthuthukiseni imisakazo owagajwa wuthando lewayilense ngenxa yokulalela ‘is’tori’ noninakhulu. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

NJENGASEMIZINI eminingi ngaleso sikhathi, ukhule kubo kulalelwa imidlalo yomoya emsakazweni uRadio Zulu, osubizwa ngoKhozi FM. Kuthe eseqeqeshelwa umsebenzi ekolishi wejwayela iMetro FM ayeyilalela imini nobusuku njengoba wayengawuvali umsakazo nasebusuku.

UNksz uTinkiyo Golele, umphathi wesiqiwi iShingwedzi eKruger National Park eMpumalanga

Izithombe: Zithunyelwe noLucas Ledwaba/Mukurukuru Media

Kukhala isicathulo sembokodo kwesinye seziqiwi ezinkulu ezweni emkhakheni abantu besifazane abayivelakancane kuwona. Umphathi wesiqiwu uxoxe noLUCAS LEDWABA

KWATHI ngobunye ubusuku behamba beqapha isimo eKruger National Park njengenjwayelo, yena nabalingani bakhe bazithela phezu komhlambi wezindlovu zikhwelana.

UMnu uMbonisi Sibisi, isikhulu esiphezulu esisha seDurban and Coastal Mental Health

Isithombe: Sithunyelwe

Uthembele endleleni akhule ngayo ukuguqula izinto enhlanganweni aseyiphethe okumapeketwane izinto kuyona. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UHOLA impilo yakhe nezindawo aziphathayo ngemigomo emithathu – ukwenza okufanele, yiqiniso nokuhlonipha umthetho. Yile migomo athembele kuyo njengoba esanda kuthatha izintambo njengesikhulu essiphezulu seDurban and Coastal Mental Health (iDCMH).

UMnu uNsikayezwe Sithole, isikhulu esiphezulu seNsikayezwe Management Consultancy futhi obambe njengesikhulu esiphezulu seBoxing South Africa

Isithombe: Sithunyelwe

Owaqala uhambo lwakho ngendlela ‘edelelekile’ usewumeluleki wezinkampani ezinkulu nomasipala. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKUSHO lutho ukuthi umuntu uqale kuphi futhi kanjani kodwa okumqoka wukuthi angakhohlwa wukuthi uphokophele kuphi ngoba ziningi izindlela zokufeza iphupho.

UMnu uSanele Majola, isikhulu esiphezulu seVuleka Schools, izikole ezizimele kepha okungezona ezomntakabani zaseGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Wenza ezibukwayo ekuphatheni ezikoleni ezizimele owangena ebuthisheni engaqondile. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UMA abantu abamnyama bengasebenzi kulezi zindawo abangalindelekile kuzona ukuze bakhombise ukuthi ukwazi umsebenzi akuyi ngobuhlanga kusho ukuthi nabo bazobhebhezela inkoleloze ethi abantu abamnyama uyabahlula umsebenzi.

UMnu uSipho Maseko, obeyisikhulu esiphezulu eTelkom

Izithombe: Zithunyelwe

Ngesonto elidlule obeyisikhulu esiphezulu eTelkom uthe khumu esikhundleni, wedlulisa izintambo kuMnu uSerame Taukobong. Unconywa ngapha nangapha ngamagalelo akhe kule nkampani kahulumeni yezokuxhumana. Ngezinye zezinto azenzile, sichicilela kabusha ingxoxo aba nayo noMbele ngo-2020. Waxoxa noSLINDLILE KHANYILE

UNEMINYAKA eyisikhombisa nezinyanga ezinhlanu ehola inkampani yezokuxhumana nezingcingo iTelkom kodwa ungafunga ukuthi yima esanda kuthatha izintambo indlela asathi uma ekhuluma ngomsebenzi wakhe uzwe umfutho, uthando, intobeko nesasasa kanti nasebusweni akusho yena, uyazibonela ukuthi usawuthakasela umsebenzi wakhe.

UNksz uLinda Maqoma, umengameli omusha we-ABASA

Izithombe: Zithunyelwe

Kusegazini ukulwela abantu abamnnyama kosanda kuthatha izintambo kwi-ABASA. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKHOKHO wakhe ngelinye lamaqhawe ahlonishwayo eNingizimu Afrika ngokulwela isithunzi nengcebo yomuntu omnyama. Inkosi uJongumsobomvu Maqoma nowagcina efele ejele eRobben Island, lapho wayengomunye wabantu ababehamba phambili belwela ukuthi abantu abamnyama bangaphucwa umhlaba wabo.

UMnu uSithembiso Makhanya, umsunguli nesikhulu esiphezulu seThemzak Group yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Wakhuthazwa wukudilizwa ogubha iminyaka ewu-20 asungula inkampani esidlondlobele embonini yamakhemikhali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWABANYE abantu kuduma ikhanda uma umuntu ediliziwe emsebenzini ngoba usuke ethatha ebeka ukuthi uzokwenzenjani esephelelwe wumsebenzi. Nokho bakhona abasheshe babone ukuthi ukuvaleka komnyango kusho ukuvuleka komunye.

UNkk u-Amanda Mhlongo, umnikazi weManda Developers yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Isithombe: Sithunyelwe

Uneminyaka eyivile kwengu-20 angena embonini yezakhiwo oke waphatha nasezinkampanini ezinkulu, njengokusho kukayise. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UMLOMO uyadala. Sisho njalo isiZulu. Kube njalo empilweni kasomabhizinisi osemnkantshubomvu emkhakheni wezakhiwo, ugesi namanzi. Ekhula uyise wayehlale ethi kumele afundele umsebenzi ophathelene nokuphatha amabhizinisi khona ezokhombisa abantu bezinkampani ezinkulu ukuthi ibhizinisi liphathwa kanjani.

UNkk uFuthi Mkhize, umnikazi weNN Skin Care neDr Phyto Medicinal Plants yaseThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Usedlondlobele owemikhiqizo yesikhumba nokwelapha engaxutshwe namakhemikhali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

ESANDA kuqala ukuzisebenza wayethula izinkulumo mahhala emicimbini, emsakazweni, ebhalela amaphephandaba ngoba enzela ukukhangisa umsebenzi wakhe. Esinye sezihloko asidingida kuKhozi FM savula iminyango emholele ukuthi asebenzisane namanye amazwe e-Afrika.

UNksz uPearl Kgalegi, umphathi womNyango weCurrency Management eBhange loMbuso

Isithombe: Sithunyelwe

Unogcobo lwemisebenzi ebucayi ophethe uphiko oluqondene nokuhlinzeka iNingizimu Afrika yonke ngemali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

IZIKHUNDLA aziphathayo ziwuhlobo lwemisebenzi ebucayi ekwazi ukuguqula impilo yabantu abaningi ngendlela enhle uma konke kusuke kuhamba kahle. Kanjalo uma kukhona lapho kuphunyuke khona kungaba yisibhicongo.

Podcasts

Inqolobane