Akagcini nje ngokuba wukuphela kowesifazane owusihlalo weqembu elidlala kwiPremier Soccer League kodwa futhi uphethe izintambo kwiligi yonke njengesikhulu esibambile. UNksz uMato Madlala uxoxe noSLINDILE KHANYILE

NGENKATHI eqala kwiLamontville Golden Arrows ngokugcwele, umfowabo ongasekho nowayephethe izintambo ngaleso sikhathi uMnu uRocky Madlala, wamtshela ukuthi umsebenzi wakhe kuzoba wukubheka izinhlaka zokuthuthukisa abadlali abasafufusa

IBAMBE NGAKHO

ZININGI izinhlelo esezimenyezelwe okuthiwa zisungulelwe ukulekelela osomabhizinisi ukuze bakwazi ukuvuselela izinkampani zabo emva kokukhahlanyezwa yiCOVID-19.

Ziqinile izinyathelo zikahulumeni zokungayikhuphuli imali yezisebenzi njengoba isabelomali saKwaZulu-Natali sango-2020/21 esibuyekeziwe siveze ukuthi kunoR5.4 billion oncishisiwe nokuyiwona obubekelwe loku. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUYE ngamagama enkehli kuhulumeni ngodaba lokungayinyusi imali yezisebenzi njengoba uNgqongqoshe womNyango weziziMali KwaZulu-Natali uNkk uNomusa Dube-Ncube ememezele kuleli sonto ukuthi isifundazwe sizonciphisa isabelomali ngoR5.4 billion, okuyingxenye yaso kuR25.3 billion okhishiwe ezweni lonke obekufanele ngabe yiwona obekuzokhushulwa ngawo amaholo kulo nyaka wezimali.

Ibhange loMbuso lishayelele isipikilli sokugcina onyakeni obuvele umubi futhi lamosha noKhisimusi ngokungayehlisi imalimboleko, kuloba uTHEBE MABANGA

UNYAKA ovele usihlukumezile awupheli kahle, kunaloko uphela kabuhlungu uma kubhekwa imalimboleko enqunywa yiMonetary Policy Committee (iMPC) yeBhange loMbuso enqume ngesonto eledlule ukungayiguquli imalimboleko; njengoba lithe izoqhubeka ihlale ku-3.5%, nokusho ukuthi unyaka wonke iyehlise ngo-275 basis points noma ngo-2.75%.

Nakuba abaThwa bekhule betshala i-rooibos futhi benolwazi olunzulu ngaleli tiye elidume umhlaba wonke kodwa insila yobandlululo ibavalele ngaphandle. Nokho bakhona abalimi abasafufusa abazamayo ukukuguqula loku. UGUGULETHU KHUMALO uyabika ngokulwela igugu labo

EKHULA, eseyibhungu, eCederberg, eNtshonalanga Kapa, nedume njengekomkhulu letiye i-rooibos emhlabeni, ayikho enye into ayeyazi futhi eyithanda njengaleli tiye uMnu uBarend Salomo.

SIKHUMBULA UMAKWETU

NGENKATHI eqala umsebenzi wokuba wuMcwaningimabhuku-Jikelele eminyakeni eyisikhombisa edlule, uMnu uKimi Makwetu wathi into yokuqala nemqoka angathanda leli hhovisi ligxile kuyona wukwenza izisebenzi zikahulumeni zikusukumele ukulungisa amaphutha atholwa ngabacwaningimabhuku; nathi kuyoholela ekutheni imali yabakhokhi bentela isetshenziswe futhi iphathwe ngobunono.

Sisho ukuthini isinqumo seNkantolo yokuDlulisa amaCala ngokukhishwa kwamathenda?, kuloba uNtokozo Biyela

ININGIZIMU Afrika isuka kude nokulwa nokubandlululwa kwabantu abamnyama kwezomnotho. Uma futhi ubheka kusekude phambili uma izinto zenzeka ngalolu hlobo. Ngesonto eledlule iNkantolo yokuDluliswa kwaMacala ikhiphe isinqumo sokuthi umthetho ovuna osomabhizinisi abamnyama, iPreferential Procurement Policy Framework Act uma kucutshungulwa umsebenzi wamathenda akhishwa wuhulumeni awuhambisani noMthethosisekelo wezwe, ngakho kufanele ubuyekezwe.

Uneminyaka emine eqalile kwezolimo kodwa ugila izimanga. Uwola imiklomelo, ungafunga ukuthi selokhu kwathi nhlo, yiyona nto ayenzayo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezindlela ezintsha zokulima ezisebenzisa ubuchwepheshe

WAYENGAKAZE aziphuphe ewumlimi futhi wayengazitsheli ukuthi yimboni umuntu ofana naye angangena kuyona ngoba wayecabanga ukuthi ngeyabantu abacebile futhi abakhule vele emakubo kunamapulazi.

IPHINI likaNgqongqoshe wezeziMali uDkt David Masondo livakashele echwebeni laseThekwini lapho lihlangane khona nezikhulu zakwaTransnet National Port Authority (TNPA) njengengxenye yomsebenzi wakhe ohlelweni i-Operation Vulindlela. Lolu wuhlelo olwenziwa ngokubambisana wuMnyango wezeziMali nehhovisi likaMengameli Cyril Ramaphosa ukuqinesekisa ukuthi izinto zenziwa ngokucophelela, ngendlela efanele nangokushesha. UMasondo uthe kumqoka ukuthi izinhlaka zonke ziphucule ubuholi nokwenziwa kwezinto emachwebeni. Ezinye zezinhlaka ezimqoka kulokhu ngabaqoqi bentela, amaphoyisa, I-TNPA, iTransnet Port Terminals noMnyango wezoLimo. Abaqoqi bentela bathe leli chweba laseThekwini liphunyukwa wumsebenzi otholwa ngamachweba amazwe angomakhelwane, nokuyinto abathe kumele ishintshwe.

SEKUYIVELA kancane ukubona amabhizinisi aphethwe yimindeni ethize ezindaweni zabantu abamnyama njengakudala kodwa loko akusho ukuthi ayisekho imindeni enamabhizinisi. Zithini izinselelo ezibhekana nalolu hlobo lwamabhizinisi ngalesi sikhathi, USLINDILE KHANYILE uyabika

NGESIKHATHI uNkk uNkateko Mabindisa enquma ukuthi uzojoyina umyeni wakhe ebhizinisini labangcwabi, elase lineminyaka likhona, wayengazi ukuthi uzosukela isidleke sezinyosi esizobatinyela size sibaxoshele nezisebenzi ezazibona ukuthi indlela “entsha” enza ngayo ngeke ziyimele.

I-TELKOM ithe ilindele ukuthi umbiko wayo wohhafu wonyaka wezimali ophele ngoSepthemba 30 uveze ukuthi inzuzo engenile ngesheya ngalinye ikhuphuke ngo-15% kuya ku-25% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo nyakenye. Le nkampani yezokuxhumana ithe kusebenzeke kahle nakuba bekunzima ngenxa yokuhlasela kweCOVID-19. Inzuzo uma ingakathathwa intela nenzalo nokwehla kwenani lempahla ikhuphuke ngo-5%, yafinyelela kuR5.6 billion. Imiphumela egcwele izokhishwa ngoNovemba 10

Kumele kuthuthukiswe ingqalasizinda e-Afrika futhi kubuyekezwe indlela ezokuthutha umphakathi ezihlelwe ngayo ukuze zibe nomthelela omuhle kwezomnotho. USLINDILE KHANYILE uyabika

IZIKHUNGO ezibhekelele ukuxhasa amabhizinisi ngemali kumele zibe yingxenye yesisombululo sokuthuthukisa ezokuthuthwa komphakathi eNingizimu Afrika.

Uthi kwamsiza ukusebenza nabantu abadala futhi abazi ngaphezu kwakhe. Lo somnotho osesebenze emikhakheni eyehlukene uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

ENEMINYAKA ewu-26 wacelwa owayenguNgqongqoshe wezokuThutha ongasekho uMnu uDullar Omar ukuthi abe wusihlalo wokuqala omnyama webhodi yenkampani ebhekelela indawo okuhamba kuyo amabhanoyi emoyeni, i-Air Traffic Navigation Services(i-ATNS).

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page