Ukwanda kwezindawo zobumnandi kumnike umqondo webhizinisi lendawo yokulala elokishini. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKUCWANINGA ngempilo yabantu yansuku zonke kwenza wabona ukuthi ziningi izindawo zobumnandi emalokishini ekubeni ziyindlala ezokulala, nokuphoqa ukuthi abantu ngisho sebejabule kwaze kweqa baye edolobheni ukuyobeka uhlangothi emahhotela akhona.

Ukungawutholi umsebenzi awufundele kube yisibusiso. Ungene kwezolimo kanti useziphilisa ngokukhiqiza amaveji. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

NJENGENINGI lentsha yakuleli ufunde waphothula iziqu kodwa akangawuthola umsebenzi. Impilo ibe nzima ezama indlela yokuziphilisa, waze wasizwa wumcabango wokungena kwezolimo. Manje uyasimama kule ndima njengoba esenenkampani ekhiqiza amaveji.

Usenebhizinisi lamakhekhe elivuthiwe owasukunyiswa wukuswela imali yasenyuvesi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

EMVA kokuphothula umatikuletsheni, uthwale kanzima eshoda ngemali yokubhalisa enyuvesi ngenxa yokuthi abazali bakhe abasebenzi. Uvuke wazithatha wafuna umsebenzi, wasebenzisa ulwazi aluthole kuwo ukuqala ibhizinsi lokubhaka adayise amakhekhe emgwaqweni.

Isithukuthezi sokuvalwa kwezwe nothando lwezibuko zelanga kumholele ekuqaleni ibhizinisi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE.

UKUKHANGISA ngebhizinisi ezinkundleni zokuxhumana ngenye yezindlela ezilula nezisheshayo zokuheha amakhasimende nokwazisa abantu ngomkhiqizo wakho, ikakhulukazi uma usaliphemba ibhizinisi lakho. Ufinyelela kubantu abaningi ngaphandle kokungena ezindlekweni ezinkulu.

Ukuba yiqhathanzipho kumholele ekusunguleni ibhizinisi lokuqoqa izibi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

IBIMKHATHAZA indlela okubukeka ngayo indawo yangakubo ehlala ingcolile isikhathi esiningi. Kuthe ngelinye ilanga wafikelwa wumbuzo wokuthi yiliphi iqhaza angaba nalo ukushintsha loko? Impendulo kwaba wukuthi akaqale ibhizinisi lokuqoqa udoti emizini yabantu.

Kusegazini ukulwela abantu abamnnyama kosanda kuthatha izintambo kwi-ABASA. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKHOKHO wakhe ngelinye lamaqhawe ahlonishwayo eNingizimu Afrika ngokulwela isithunzi nengcebo yomuntu omnyama. Inkosi uJongumsobomvu Maqoma nowagcina efele ejele eRobben Island, lapho wayengomunye wabantu ababehamba phambili belwela ukuthi abantu abamnyama bangaphucwa umhlaba wabo.

Qikelela indlela osebenzisa ngayo imali yebhonasi, sidlulile isikhathi sokuphuphuthekiswa yisonto elilodwa likaDisemba, kuloba uNtokozo Biyela

KULE NGOSI ngithanda sibheke indaba yokusebenzisa imali yebhonasi ngalezi zinsuku zenjabulo kaDisemba. Cha, angiyena umeluleki wezezimali kodwa yiseluleko nje lesi esivela kimina njengomeluleki kwezamabhizinisi ngoba kuye kube buhlungu ukubona indlela abantu bakithi abachitha ngayo imali ngesonto nje elilodwa lenjabulo kaDisemba.

Wakhuthazwa wukudilizwa ogubha iminyaka ewu-20 asungula inkampani esidlondlobele embonini yamakhemikhali. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KWABANYE abantu kuduma ikhanda uma umuntu ediliziwe emsebenzini ngoba usuke ethatha ebeka ukuthi uzokwenzenjani esephelelwe wumsebenzi. Nokho bakhona abasheshe babone ukuthi ukuvaleka komnyango kusho ukuvuleka komunye.

Uqhubeke lapho okwagcina khona uninalume onebhizinisi lezimbadada zesimanje. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UNINALUME wayenebhizinisi eLEnza izimbadada, okuthe uma edlula emhlabeni alanganakwa muntu. Ubone kungaba yiphutha ukuyeka umbono kaninalume uphele kanjalo nje, waqhubeka lapho agcina khona ukuqhuba ibhizinisi lezimbadada ezenziwa ngendlela yesimanje.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page