Umkhuhlane wezinyoni unesifundo esikhulu kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULE ngosi ngithi ake sibuke indaba yomkhuhlane wezinyoni i-avian flu esiholele ekushodeni kwamaqanda ezweni lonke. Ngesonto elidlule sizwe ukuthi lo mkhuhlane uphoqe abafuyi bezinkukhu ukuthi babulale izinkukhu ezingaphezu kwesigidi ukunqanda ukusabalala kwalesi sifo. 

Loku kusho ukuthi iningi lezinkukhu ezikhiqiza amaqanda kuphoqeleke ukuthi nazo zibulawe.

Ngiyazi kwabanye loku akubathinti kangako ngoba akubona bonke abantu abaphila ngamaqanda nsuku zonke. Kepha-ke kube nomphumela ongemuhle omkhulu emabhizinisini. Sibonile amanani amaqanda ekhuphuka mawala. Kusho ukuthini lokhu na?

Kusho ukuthi zonke izimboni ezisebenzisa amaqanda ukwenza imikhiqizo yazo kube nomphumela omkhulu ongemuhle kuzona ngenxa yokuthi zizophoqeka ukukhuphula amanani emikhiqizo nezinye izithako. Lapha singabala imboni yokubhaka, abakhiqiza i-mayonnaise, izindawo zokudlela nezindawo zokungcebeleka ezidinga amaqanda.

Loku kubeka osomabhizinisi abaningi engcupheni ngenxa yokuthi uma bekhuphula amanani emikhiqizo yabo kusho ukuthi amakhasimende ngeke esaba namandla okuthenga imikhiqizo efana namakhekhe.

Abantu uma bebona ukuthi izinto ziyabiza isikhathi esiningi baye bazame ukuthola ezinye izindawo lapho bengathola khona lowo mkhiqizo ngenani eliphansi. Kwesinye isikhathi baye bayeke nhlobo ukuwuthenga lowo mkhiqizo. 

Zolo loku sibone kunyuka inani lamafutha okubhaka amakhekhe nokwenza i-mayonnaise. Loku kusho ukuthini na? Kufanele njalo uma senza loku okuthiwa yi-SWOT analysis siqaphele ukuthi sibhekisisaisigaba esibheka okuyingozi esibizwa ngama-threat kakhulu, sigxile kusona. Isikhathi esiningi siye singabheki ukuthi ukushintsha kwezimo ezweni kungawalimaza kanjani amabhizinisi.

Impi ye-Ukraine neRussia ibe nomphumela ongemuhle uma kukhulunywa ngamafutha okupheka. Manje sekunomkhuhlane wezinyoni. Lezi yizinto ongeke uzilawule kodwa uma sibheka siyabona ukuthi ukuqhuba ibhizinisi kulawulwa nayizinto esingeke sizinake kanti njengoba sihweba nje sihweba nomhlaba wonke, ngakho-ke okwenzeka kwelinye izwe kubanomphumela ongemuhle nakwamanye amazwe.

Sisanda kuzwa kuthiwa iqubukile futhi impi yeminyaka phakathi kwePalestine ne-Israel. Cishe kuzoba khona umphumela ozoba khona ezimbonini ezisebenzisana nala mazwe. INingizimu Afrika ingelinye lamazwe ahwebelana ne-Israel ngamaveji nezithelo ezithile, ngakho-ke sizobona ezinye zalezi zimboni ziphazamiseka.

Lezi zibonelo zisitshengisa ukuthi kumqoka kangakanani ukuthi njengosomabhizinisi sivame ukubuyekeza ingozi emabhizinisini ethu. 

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page