Wabona ithuba, washiya phansi ukufundisa ukuze angene ebhizinisini lokudiliva inyama enqabile. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

UKHULE enothando lwamabhizinisi, yingakho ebengathembele emsebenzini wokufundisa kwelinye lamakolishi azimele njengoba ebenebhizinisi lokuhambisela abantu amaveji nezithelo emalokishini aseThekwini, KwaZulu-Natali.

Banebhizinisi elivuthayo elinakekela imvelo. Omunye wabo uxoxe neNTATHELI YOMBELE

CISHE baningi abakhathazekile ngokushintsha kwesimo sezulu. Kuthiwa isizathu esinye sezizathu eziholela ekuguquguqukeni kwesimo sezulu wukuthi imvelo ayinakekelwa ngendlela efanele njengokulahla udoti ezindaweni ezingafanele.

Iyadlondobala intokazi engazifaki izinzipho emsebenzini ukuze izibambele mathupha ‘umsebenzi wamadoda’. Manje isigabe nangamakhasimende aseMelika. INTATHELI YOMBELE iyabika

UKUSEBENZA ngezinsuku ezithile obekwenziwa ngenkathi kuhlasele i-COVID-19 kumkhuthaze ukuthi asule emsebenzini ayofeza iphupho lakhe lokuzimela.

Ukhulise ibhizinisi ngokufunda emaphutheni kayise. Uxoxe no TEBOGO MOKWENA

UNKSZ u-Annah Ngxeketo, unqume ukwenza izinto ngendlela ehlukile enkampanini yakhe yezokuthutha ngoba ngoba wabona ukuthi ibhizinisi lezokuthutha likayise alifinyelelanga lapho kwakufanele ngabe lafinyelela khona.

Ukubanhlakanhlaka kwabasiza osomabhizinisi abancane kwenza kubenzima ukuthi basizakale, kusho umelekeleli. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUNGABASIZA osomabhizinisi abancane ukuthi zonke izinhlangano nezinhlaka ezizama ukubasiza zibambisane ukuze usizo lutholakale endaweni eyodwa ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi lutholakale esikhundleni sokuthi balufune ezindaweni ezihlukene. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page