Amabhizinisi ayithakasele inkulumo yokuvula iPhalamende

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) imshayela ihlombe uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuvula kwakhe iPhalamende okokuqala kusukela kusungulwe uHulumeni woBumbano.

Kusazosinda kwehlela kubathengi yize sekuzolunga – usomnotho

IBHANGE loMbuso aliyishintshanga imalimboleko njengoba isazoqhubeka ibewu-8.75%, okusho ukuthi inzalo amabhange abolekisayo ngayo izoqhubeka ibewu-11.75%.

Ukuphatha ibhange kufana nokuphatha izikhali zenuzi, kuloba uJabulani Sikhakhane 

LUSEMATHENI udaba lwebhange elaqunjwa phansi ngabaphathi balo ngo-2018, iVBS Mutual Bank. Leli bhange lagcina livaliwe ngemva kokuthi abaphathi balo bezitamuzele imali ebekwe kulo  bebambisene nabangani babo nosomabhizinisi.

Abantu abawongeli umhlalaphansi – ucwaningo

BAWU-48% abantu baseNingizimu Afrika abangenayo nhlobo imali abayongayo ukulungiselela umhlalaphansi. Kanti kubona abawu-50% abanawo iningi ngeke libenemali eyanele uma sekufike leso sikhathi.

Ufukula umphakathi ngezifundo ezatshalwa wugogo nomkhulu 

UKUKHULELA emakhaya kugogo nomkhulu kumfundise ukulima nokulusa. Uthi umkhulu wakhe wamfundisa ukulusa nokunakekela imfuyo.

Kuqokwe isikhulu esisha seNew Development Bank 

KUQOKWE uMnu uMonale Ratsoma ukuba yiPhini likaMengameli nesikhulu esiphezulu seziMali seNew Development Bank (iNDB). Leli bhange liyingxenye yomfelendawonye wamazwe eBRICS.  

Osopolitiki babuye babebudedengu ezinkundleni zokuxhumana – izingqapheli

NGESIKHATHI uNgqongqoshe weziMali KwaZulu-Natali omusha ethula inhloko yomnyango entsha kukhona abazame ukusebenzisa lesi simemezelo ukwakha isithombe sokuthi isinqumo senziwe ngokobuhlanga.

Kuzobanzima ukwaba imali yezidingo zomphakathi ngenxa yezibalo ezigejayo, kuloba uJabulani Sikhakhane

UMBIKO osanda kukhishwa uxwayisa ngokuthi imiphumela yokubala abantu okuhambisana nemininingwane yenhlalo yabo okwenziwa ngo-2022 ayethembekile ngenxa yezingqinamba iStatistics South Africa (iStats SA) eyahlangabezana nazo.

Ikhabinethi entsha ikhombisa umdlandla omusha kuhulumeni, kuloba uBusi Mavuso 

KUSUKELA ikhabhinethi entsha imenyezelwe ngesonto elidlule isivele ilethe umdlandla omusha kuhulumeni. Ngiyakhuthazeka uma ngibona indlela ongqongqoshe abaningi abasukumela imisebenzi yabo emisha ngayo, bexoxisana nezisebenzi eminyangweni yabo nomphakathi.

Abalimi abamnyama bafisa ukuncintisana ezingeni eliphezulu

ABALIMI abamnyama abasafufusa bafisa uhulumeni omusha ugxile ekubesekeni ukuze bafinyelele ezingeni elithile lokuncintisana elizokwenza bafake isandla esibonakalayo emnothweni. 

Uphokophele ukubayisikhondlakhondla umsikingqephu wasemakhaya 

UNKSZ uKholiswa Seti ongenisayo kwezamabhizinisi nosanda kuhlonishwa ngendondo emcimbini wemiklomelo yamabhizinisi iSara Baartman District Women Entrepreneurs Awards kade abanezifiso ezinkulu.

Izifundazwe zenzela phansi osomabhizinisi ngenkokhelo – umNyango weziMali 

IHLEHLELE emuva indlela uhulumeni akhokhela ngayo amabhizinisi ngonyaka wezimali wango-2023/24, ikakhulukazi eminyangweni yezifundazwe njengoba kunoR10.6 billion okuze kwaphela lo nyaka wezimali ungakhokhiwe.

Umbiko uthi ayazicanasela amaphekulazikhuni eNingizimu Afrika, kuloba uJabulani Sikhakhane

ININGIZIMU Afrika isiyavuma ukuthi izwe lisengcupheni enkulu yokusetshenziswa ngabantu abafuna ukuthola imali okungesekwa ngayo izenzo zobushokobezi.

Phezu komkhono Hulumeni – abalimi bezwe

INHLANGANO yabalimi baseNingizimu Afrika ifisa uhulumeni omusha ugxile ekulungiseni izinselelo ezikhona ngemigomo nokuthi uqhubeke nezinhlelo ezikhona kulo mnyango ezweni lonke nasezifundazweni.

‘Yisikhathi sokufingqa imikhono kuhulumeni’

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) iwahalalisela amalungu ekhabhinethi kahulumeni wobumbano futhi iyayibona imizamo kaMengameli uCyril Ramaphosa nawo wonke amalungu kahulumeni wobumbano yokulibala wukungaboni ngaso linye kwawo agxile ekubekeni eqhulwini izidingo zabantu baseNingizimu Afrika ngokuvumelana ngokushesha ngendlela esheshayo ezokhulisa umnotho ofaka wonke umuntu.

‘URamaphosa akafathuzanga ngongqongqoshe beminyango yomnotho’

YINTO enhle ukubuyiswa kongqongqoshe abaningi abebephethe iminyango ethinta umnotho namabhizinisi ngoba loku kuzokwenza umnotho weNingizimu Afrika uzinze futhi okunye okukhuthazayo wukuthi ngabantu abawaziyo umsebenzi.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page