Kugiya Ongoti

Kuyancomeka okuvezwe wumbiko womcwaningimabhuku-jikelele, kuloba uBusi Mavuso

ENYE yezinto eziqinisa uhulumeni wentando yabantu ezweni lethu yizinhlaka ezibizwa ngama-Chapter 9, izinhlaka ezasungulwa ngaphansi komthethosisekelo, ezizimele futhi abangagxambukeli kuzona osopolitiki. 

Asizihlelele ukuqala amabhizinisi azosenzela imali ngala maholidi kaDisemba, kuloba uNtokozo Biyela

SESIZE safika enyangeni yokuphothula u-2023. Ngiyathemba kuningi enikufundile kule ngosi. Njengoba nazi ukuthi uma sesifike kuDisemba sithanda ukunigqugquzela ukuthi nicophelele ngalesi sikhathi, ningenise imali, kunokuyimosha.

Asingazithambisi kwiCOP28, yithuba elihle kakhulu, kuloba uBusi Mavuso 

ISIMO sezulu sesiphenduke into ebaluleke kunazo zonke ezintweni ezihlupha umnotho womhlaba. Kulo nyaka kushise kakhulu kunayo yonke kanti nezinhlekelele ezidalwa yizulu ziyanda.

Sisobishini siyizwe futhi sidinga ukuthi uhulumeni ulungise izinto ngokushesha, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke isimo esibucayi esizithola sikusona siyiNingizimu Afrika.

Asikuhlelele kahle ukusebenzisa amathuba okuhweba akwamanye amazwe, kuloba uBusi Mavuso

INGQUNGQUTHELA ye-AGOA (i-African Growth Opportunity Act) ebisemasontweni amabili adlule iqale izingxoxo ezithela izithelo zokuthi iNingizimu Afrika nezwekazi lonke lingahlomula kanjani

Ayilungiswe ngokushesha indaba yamachweba aKwaZulu-Natali, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke udaba lwamachweba aKwaZulu-Natali angasebenzi ngendlela efanele, okudala inkinga yokuthutha izimpahla eziya kwamanye amazwe nezingena ezweni.

Inkinga yama-visa idinga ukusukunyelwa ukusimamisa umnotho, kuloba uBusi Mavuso

UKUSHODA kwamakhono amqoka kukhinyabeza umnotho waseNingizimu Afrika futhi ayilungiswe le nkinga ngokushesha.

Ziningi izinkomba zokuthi ubudlelwano bethu neMelika buyalunga, kuloba uBusi Mavuso

ISONTO elidlule belibalulekile uma sibheka amathuba ezohwebo nokutshala imali eNingizimu Afrika, bekugxilwe ebudlelwaneni beMelika neNingizimu Afrika kuwona womabili la mazwe.

Kuningi esingakufunda kumaBhokobhoko ukuze sinqobe emnothweni, kuloba uBusi Mavuso

EZEMIDLALO zinamandla okusitshengisa ukuthi yini esinamandla okuyenza. AmaBhokobhoko anqobe kunzima ngenxa yokuzinikela, ukuzikhandla nokuba nohlelo olucacile futhi aphokophela enkundleni. Ngihalalisela iqembu lesizwe lombhoxo ngomsebenzi walo omuhle.

Ukuwina kwamaBhokobhoko kusho amathuba okuhweba kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

NGIYANIBINGELELA ngothi lwenu bosomabhizinisi. Ngiyethemba ukuthi nisachichima injabulo emva kokuphumelela kwamaBhokobhoko emdlalweni wabo wamanqamu neNew Zealand. Sithi nje halala mabhokobhoko.

Isithangami se-AGOA yithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano bethu neMelika, kuloba uBusi Mavuso

KUYANGIJABULISA ukuthi ekuqaleni kwenyanga ezayo isithangami semboni ezimele nezikhulu zaseMelika i-AGOA Private Sector Forum usazoba seNingizimu Afrika.

Kubalulekile ukugada ukunakekela impilo nomqondo wakho uma uwusomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sikhulume ngocwaningo olwenziwe abakwaNedbank ngesimo semiqondo yosomabhizinisi eNingizimu Afrika, oluveze ukuthi osomabhizinisi bakuleli zwe bathwele kanzima uma kuqhathaniswa nosomabhizinisi bakwamanye amazwe emabhizinisini.

Sijabula sibuye nganeno ngenqubekelaphambili eNingizimu Afrika, kuloba uBusi Mavuso

IMIPHUMELA yokubala abantu ezweni ikhombisa ukuthi kunenqubekela phambili ekuhlinzekeni abantu baseNingizimu Afrika ngezidingo.

Awanikwe amandla amabhodi alawula amabhizinisi kahulumeni, kuloba uBusi Mavuso

IZINKAMPANI ezimbili zikahulumeni ezisekhaleni lezinkinga esinazo ngogesi nezokuthutha zombili azisenazo izikhulu eziphezulu.

Umkhuhlane wezinyoni unesifundo esikhulu kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULE ngosi ngithi ake sibuke indaba yomkhuhlane wezinyoni i-avian flu esiholele ekushodeni kwamaqanda ezweni lonke.

Ukuhlangana nohulumeni kuvuselele ithemba kosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

OSOMABHIZINISI bayaqhubeka nokusebenzisa izinsizakusebenza eziningi ukubambisana nohulumeni ukuxazulula izinselelo zethu ezisixakile.

Uhulumeni awubuyekeze indlela oseka ngayo amabhizinisi asafufusa, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke ukuthi iyiphi indlela engcono yokusiza osomabhizinisi abancane abasabalele kulo lonke likaMthaniya.

Ukuqinisa isandla kuzovikela umnotho futhi kwandise imali yezenhlalakahle, kuloba uBusi Mavuso

AYIKHO into engenziwa ngaphandle kokunciphisa izindleko zikahulumeni.

Ukufa kwengqalasizinda kuphazamisa intuthuko kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

NGITHANDA sibheke ukuthi isimo sokufa kwengqalasizinda sikuphazamisa kanjani ukusebenza kosomabhizinisi.

Kuhle okuhlongozwayo ngenkampani entsha kahulumeni kodwa kunezinto okufanele zigadwe, kuloba uBusi Mavuso

YISIKHATHI esinzima ezimalini zikahulumeni. Imali engeniswa wuhulumeni iphazanyiswa wukungakhuli komnotho, okunciphise imali umqoqintela abeyilindele. 

Kufanele kubuyekezwe wonke amabhizinisi ukukhuculula angekho emthethweni, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke indaba yabantu bokufika abanamabhizinisi eNingizimu Afrika.

Umbiko ngeLady R uqubule imibuzo eminingi, kuloba uBusi Mavuso

UBUDLELWANO phakathi kwamazwe akuyona into ebinomphumela otheni ekusebenzeni kwamabhizinisi. Kodwa konke lokho kushintshile ngonyaka odlule ngesikhathi umkhumbi waseRussia iLady R ufika eSimon’s Town kodwa ungafuni kwaziwe. 

Asisabalalise imiqondo yethu uma sibheka amathuba ebhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke ukuthi yimaphi amathuba akhona ezimbonini yokuvakasha nekaqedisizungu.

Leli yithuba lokutshengisa ukuthi sizimisele ngempela ukulwa nenkohlakalo, kuloba uBusi Mavuso

EMINYE yemizamo esiyenzile ukulwa nenkohlakalo nokuphucula ukuziphatha kahle kosomabhizinisi wukuxhasa inyuvesi efundisa iziqu zamabhizinisi  iGordon Institute of Business Science (iGibs) ukuthi ihlanganise umqulu ozolandelwa yizinkampani zaseNingizimu Afrika ukulwa nenkohlakalo.

Awudingi izindodla zemali ukuqala ibhizinisi. Uma unombono nemakethe, ungaliqala ibhizinisi ngoR1 000, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngifisa sibheke ukuthi yiluphi uhlobo lwebhizinisi ongaluqala ngoR1 000 noma ngemali engaphansi kwaleyo.

Isisoka sikaRamaphosa senze ingqungquthela yeBRICS yathela izithelo, kuloba uBusi Mavuso

KUNGITHOKOZILE ukubona ukuthi ingqungquthela yeBRICS ngesonto elidlule ayiphendukanga isigcawu sokungcofa amazwe aseNtshonalanga.

Yiphathe kahle imali ukuze nayo ikuphathe kahle, kuloba uNokwazi Chonco

SIYAHOLA izinyanga zonke kodwa abanye bethu kuthi sekuphakathi nenyanga isiphelile imali yethu. Loku kuholela ekutheni siboleke imali futhi sidale izikweletu. Siyaqala sikhathazwe imali.

Ungumholi oyimfundamakhwelo uma utatazeliswa wubunzima, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sikhulume ngokuthi ububona kanjani ubuhlakani bomholi oqatha uma isimo sesibheda.

Kusihlehlisela emuva okwenzeke ngomthethosivivinyo kagesi, kuloba uBusi Mavuso

NGIDUMELE ngezinto eziqhamuke ngesonto elidlule ezibambezela ukusebenza kwezinto ezethulwa uma kuchitshiyelwa umthetho olawula imboni kagesi, i-Electricity Regulation Act Amendment Bill.

Maningi amathuba okuhweba okungenzeka aqhamuke eZimbabwe, kuloba uNtokozo Biyela

YISONTO leli elimqoka kakhulu emazweni aseNingizimu ye-Afrika. Lawa ngamazwe abuye abizwe ngeSouthern African Development Community (iSADC).

Kuhamba kanjani kosomabhizinisi bakithi abahweba kwamanye amazwe?, kuloba uBusi Mavuso

AMABHIZINISI aseNingizimu Afrika azovelela uma engancintisana nawamazwe aphesheya. Sivame ukukhuluma ngokuphucula ukuncintisana ezweni kodwa asivamile ukukhuluma ngokuthi izinkampani zakithi zikwazi kangakanani ukusebenza kwamanye amazwe.

Ungaziphuthiseli ngamathuba amahle azoqhamuka neBRICS, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke indaba yengqungquthela yeBRICS ezobanjelwa lapha eNingizimu Afrika ngesonto elizayo.

Amabhizinisi nohulumeni bayadingana ukukhulisa umnotho, kuloba uBusi Mavuso

KUNAMABHIZINISI amaningi eNingizimu Afrika afisa ukukhiqiza izimpahla nokuhlinzeka ngemisebenzi. Abantu abafisi ukukhokhela loku imali emba eqolo.

Ibambe ngakho indlela esizama ukulungisa ngayo ezokuthutha, kuloba uBusi Mavuso

KULULA ukudangala ngenxa yezokuthutha kanti baningi abaphelelwe yithemba. Kepha imizamo yosomabhizinisi, uhulumeni nabaningi eTransnet isiqala ukuthela izithelo. Kunezindaba eziningi ezinhle esizitholile ngoJulayi.

Qaphela indlela osebenzisa ngayo ama-emoji ebhizinisini, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke umthetho omusha osuthanda ukusabalala obizwa ngokuthi Umthetho wama-emoji, phecelezi, Emoji Law.

I-BRICS ayisho ukuthi kufanele sibeyizitha namazwe aseNtshonalanga, kuloba uBusi Mavuso

YINTO enhle ukuthi iNingizimu Afrika iyingxenye yeBRICS. Kufanele uhulumeni wethu ube nobudlelwano namazwe eBRICS (okuyiBrazil, iRussia, i-India neChina). I-India neChina ikakhulukazi ngamazwe amakhulu futhi akhula ngamandla, izinkampani zase zingahlomula okukhulu kuwo.

Osomabhizinisi abalingise izintombi ezinhlanu ezazihlakaniphile ngesehlakalo sokuqhuma emgwaqweni waseGoli, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke isehlakalo esenzeke eGoli ngesikhathi kuqhuma umgwaqo kwalimala abantu, izimoto nengqalasizinda.

Akungagcini ngokukhulunywa kuloku, asibone nangezenzo, kuloba uBusi Mavuso

UMENGAMELI uCyril Ramaphosa uthembise ukuthi bazochaza ongqongqoshe namaphini abo uma kungenamnyakazo abawenzile ukusukumela izinto eziseqhulwini. Uthe uzohlangana nabo kulezi zinyanga eziyisithupha ezizayo futhi ngeke “amukele zaba nancazelo”.

Kuhle osomabhizinisi bazijwayeze ukuhlangana ukuzongqumuza, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda ukugqugquzela wena somabhizinisi ukuthi uhlanganyele nabanye osomabhizinisi bangakini, nihlangane noma kanye ngenyanga ukuzoxoxa ngezamabhizinisi.

Ukuphakamisa iNHI engeke isebenze ‘wukungabi nazwelo’, kuloba uBusi Mavuso

UYAQHUBEKA umsangano womshwalense wezempilo ezweni lonke i-National Health Insurance (iNHI) yize ubheda unjalo. Into enginesiqiniseko sayo wukuthi ngeke uholele ekuphuculeni ezempilo eNingizimu Afrika. Empeleni kunengozi yokuthi kwenzeke okubheda kakhulu.

Buyekeza uhlelo lakho lokuphatha imali ukuze ubone ukuthi usalubambile yini, kuloba uNokwazi Chonco

UNYAKA uhamba ngokushesha impela, akukholakali ukuthi sesiphakathi nawo njalo. Ngesikhathi uqala unyaka, sonke sasimatasa sihlanganisa izinhlelo nezinjongo zethu zezimali.

Asingavumi ukubuyela odlameni lwango-2021, kuloba uNtokozo Biyela

EZINSUKWINI ezintathu ezedlule kushiswe amaloli athutha izimpahla awu-15 ezifundazweni ezintathu.

Asibhukule ukuze singaphunyukwa yiqatha le-Agoa, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO elizayo kuzoqala uhlelo lokuthi iPhalamende laseMelika libuyekeze ukuthi yimaphi amazwe okufanele ahlomule kwi-African Growth and Opportunity Act (i-Agoa).

Izinto ezingasiza ukusimama kwamabhizinisi abantu abamnyama isikhathi eside, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke indaba yokuthi uiziphi izinto esingazenza ukuze amabhizinisi aphethwe, ikakhulukazi abantu abamnyama asimame isikhathi eside. Sake saluthinta kancane lolu daba kwenye yalezi zingosi kodwa namhlanje ngithanda sigxile … Read More

Ikomiti likagesi liwubufakazi bobuhle bokubambisana, kuloba uBusi Mavuso

SIYAKUJABULELA ukwehla kokucinywa kukagesi kodwa akusho ukuthi kufanele sisonge izandla. Indlela ugesi wethu oyiyona awukwazi ukweseka umnotho wethu.

Hlela ukuthatha umhlalaphansi kusenesikhathi, kuloba uNokwazi Chonco

KUBALULEKILE ukuhlelela umhlalaphansi. Ucwaningo olusha luthole ukuthi bawu-36% kuphela abantu baseNingizimu Afrika abanesikhwama somhlalaphansi.

Uhulumeni useyalusukumela olwabaphangi embonini yokwakha, kuloba uNtokozo Biyela

NAMHLANJE ngithanda sibheke indaba yama-business forum asegcwele izwe lonke adle ngokuphanga imisebenzi embonini yokwakha.

Ayidumi kanje uma izoya phambili kwezempilo, kuloba uBusi Mavuso

UKUPHASISWA komthethosivivinyo we-National Health Insurance (iNHI) ePhalamende wumdlalo nje ongeke usiyise ndawo uhulumeni aqonde ukuwudlala. 

Isikhungo esisha sibuyisa ithemba kosomabhizinisi abancane, kuloba uNtokozo Biyela

NGITHANDA sibheke indaba yesikhungo esisha umNyango wokuThuthukisa amaBhizinisi amaNcane ophethwe wuNgqongqoshe uStella Ndabeni-Abrahams afuna ukusethula emva kokufaka isicelo ePhalamende.

Kuletha ithemba ukubambisana okusha phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO elidlule kuqale enye indlela entsha yokusebenzisana phakathi kosomabhizinisi nohulumeni. Emhlanganweni obuse-Union Building, izinhlangano zamabhizinisi nezikhulu eziphezulu zezinkampani ezinkulu eNingizimu Afrika zihlangane nomengameli nongqongqoshe abaningi ukubhunga ngecebo eliphuthumayo lokubhekana nezinkinga ezisixakile siyizwe.

Podcasts

Inqolobane