Kugiya Ongoti

Sengathi abaphethe iNational Student Financial Aid Scheme abafundanga lutho njengoba isiphinde yafakwa ngaphansi komlawuli, okwakwenziwe eminyakeni eyisihlanu edlule. Isithombe: Sithunyelwe

Sengathi abafundanga lutho abeNSFAS eminyakeni eyisihlanu edlule, kuloba uJabulani Sikhakhane 

UKUBUYELA kwesikhwama esixasa izitshudeni i-National Student Financial Aid Scheme (iNSFAS) esandleni somlawuli kungakapheli ngisho iminyaka emibili yaphuma kulolu hlelo kuqubula imibuzo ngenqubekelaphambili ekuphatheni lesi sikhwama ngendlela.

UmNyango wezaseKhaya ohoxise imithetho emisha ebizophucula indlela yokukhipha ama-visa, ukhalisa umbhali wengosi. Isithombe: yiFreepik

Abashaya imithetho bakushaya indiva ukuphawula komphakathi, kuloba uBusi Mavuso

UKUHOXISA imithetho emisha ehlongozwayo ngezimvume zokusebenza eNingizimu Afrika, phecelezi ama-visa, ngesonto elidlule ebizokwenza kube lula ukuthi izisebenzi ezinamakhono zize eNingizimu Afrika kuyisibonelo sokuthi kuthathwa kuncane kangakanani ukubonisana nomphakathi ezinhlakeni eziningi zikahulumeni

Kwagwemeka impi phakathi kweNato neSoviet Union ngoba abaholi abathembelanga emakhonweni abo kuphela, kusho umbhali wengosi. Isithombe: yiPixabay

Ulwazi lomsebenzi lulodwa alwenele, kubalulekile nokulalela okuzwa ngaphakathi, kuloba uJabulani Sikhakhane 

Ulwazi lomsebenzi lulodwa alwenele, kubalulekile nokulalela okuzwa ngaphakathi, kuloba uJabulani Sikhakhane

I-Digital nomad visa, evumela abantu bakwamanye amazwe ukuthi bazosebenza eNingizimu Afrika kodwa bangahlali lapha ezweni uma behola ngaphezu kuka-R1 million, isiphasisiwe kodwa ibanjezelwa yimidanti yomNyango wezaseKhaya. Isithombe: yiPexels

Ayithi shu imigomo emihle kodwa engawenzi umehluko emnothweni, kuloba uBusi Mavuso 

Ayithi shu imigomo emihle kodwa engawenzi umehluko emnothweni, kuloba uBusi Mavuso

Izinto zonakala ngesikhathi kushintshwa ama-technikon eba ngamanyuvesi kusaphethe uMengameli uThabo Mbeki, kusho umbhali wengosi. Isithombe: Sithunyelwe

Kungakuhle abafundi baseNingizimu Afrika basike iphethini kwabaseMelika ngokufundela amakhono, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kungakuhle abafundi baseNingizimu Afrika basike iphethini kwabaseMelika ngokufundela amakhono, kuloba uJabulani Sikhakhane

Osomabhizinisi bahlaba umhlahlandlela kagesi wango-2023 ngokushaya eceleni. Isithombe: Sithunyelwe

Udinga ukubuyekezwa ngokushesha umhlahlandlela kagesi osanda kushicilelwa, kuloba uBusi Mavuso

Udinga ukubuyekezwa ngokushesha umhlahlandlela kagesi osanda kushicilelwa, kuloba uBusi Mavuso

Usomnotho wezolimo uMnu uWandile Sihlobo uthi ziningi izinkinga ezihaqe imboni yezolimo kanti uhulumeni uyenzela phansi ngokungabhukuli. Isithombe: Sithunyelwe

Uhulumeni awusukumele izinselelo zabalimi, kuloba uJabulani Sikhakhane

Uhulumeni awusukumele izinselelo zabalimi, kuloba uJabulani Sikhakhane

I-Renewable Energy Independent Power Producers Programme ngenye yezibonelo zempumelelo yokusebenzisana kukahulumeni namabhizinisi. Izithombe: Zithunyelwe

Ukuthembana kumqoka ukuze sisebenzisane, kuloba uBusi Mavuso

Ukuthembana kumqoka ukuze sisebenzisane, kuloba uBusi Mavuso

Abathandi ba-cocoa nezinye izidlo ezenziwa ngawo bazofa yinxano abalimi bawo bethwele kanzima, kusho umbhali wengosi. Isithombe: Sithunyelwe

Akusizwe abalimi ba-cocoa e-Afrika, kuloba uJabulani Sikhakhane

Akusizwe abalimi ba-cocoa e-Afrika, kuloba uJabulani Sikhakhane

Uhulumeni usukhiphe uR60 billion uzama ukutakula iSouth African Airways. Yimali leyo ebingasetshenziselwa ukuhlinzeka ezinye izidingo esikhundleni sokuzama ukuncintisana lapho kucaca khona ukuthi abantu abasizakali ngalutho, kusho umbhali wengosi. Izithombe: Zithunyelwe

Kudingeka amakhono komasipala ukunakekela kahle ingqalasizinda yamanzi, kuloba uBusi Mavuso

Kudingeka amakhono komasipala ukunakekela kahle ingqalasizinda yamanzi

Kuzodingeka iNingizimu Afrika iphuthumise izinhlelo zokwandisa ugesi ophehlwa ngezindlela ezivuselelwayo uma ifuna ukuqhubeka nokudayisela i-EU imikhiqizo yayo. Isithombe: yiPexels

Umgomo we-EU uzothwalisa kanzima amafemu asezweni, kuloba uJabulani Sikhakhane 

Umgomo we-EU uzothwalisa kanzima amafemu asezweni

Izibalo zomnotho ezikhishwe ngesonto elidlule zixwayisa ngokuthi kufanele sinyakaze masinyane. Isithombe: Sithunyelwe

Izibalo ngesimo somnotho zithi phezu komkhono, kuloba uBusi Mavuso

Izibalo ngesimo somnotho zithi phezu komkhono, kuloba uBusi Mavuso

Izinkampani embonini yokumbiwayo sezimemezele ukuthi zizodiliza izisebenzi ngenxa yesimo esinzima emnothweni. Isithombe: Sithunyelwe

Kusinda kwehlela emnothweni waseNingizimu Afrika ukhula kancane, kuloba uJabulani Sikhakhane 

UMNOTHO waseNingizimu Afrika usubuyele emgudwini wawo ojwayelekile lapho ukhula khona ngezinga elingaphansi kwephesenti.  Loku kubikezela ukuqhubeka kwesimo esinzima ezweni sokushoda kwemisebenzi nokumpitsheka kukahulumeni ngenxa yokungakwazi ukuqoqa imali yentela elingene izidingo … Read More

Inkanankana yegesi ikhinyabeza umnotho waseNingizimu Afrika kanti idinga ukusukunyelwa, kusho umlobi wengosi. Isithombe: yiPexels

Kufanele kusukunyelwe inkinga yegesi masinyane, kuloba uBusi Mavuso 

Kufanele kusukunyelwe inkinga yegesi masinyane, kuloba uBusi Mavuso

Uphiko oluqoqa intela iSouth African Revenue Service, olubhekene nenkinga yokuqoqa imali kubakhokhintela, luzohlomula ngesinqumo esisha sikaMengameli uCyril Ramaphosa. Izithombe: Zithunyelwe

Kuzozisiza izimali zikahulumeni ukuqhubeka kukakhomishana okhona, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kuzozisiza izimali zikahulumeni ukuqhubeka kukakhomishana okhona, kuloba uJabulani Sikhakhane

Yize ziphucuka kancane izinto eTransnet kodwa kuzodingeka izinguquko ezinqala embonini yezokuthutha, kusho umbhali wengosi. Isithombe: Sithunyelwe

Akukhethwe abaphathi abasha eTransnet ukuze ungalahleki umgqigqo wokulungisa izinto, kuloba uBusi Mavuso

Akuqokwe izikhulu ezintsha eTransnet ukuze ungalahleki umgqigqo wokulungisa izinto, kuloba uBusi Mavuso

UNgqongqoshe weziMali uMnu u-Enoch Godongwana uqhamuke nezixazululo zesikhashana kwiSabelomali sayizolo. Isithombe: wu-Ashraf Hendricks/yi-GroundUp

Ukugqekeza isikoqokoqo sikagadingozi akuyixazululi inkinga yezwe – ukubhasha komnotho, kuloba uJabulani Sikhakhane

Ukugqekeza isikhwama sikagadingozi akuyixazululi inkinga yezwe – ukubhasha komnotho, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kusalungiswa umonakalo owenzeka emnothweni ngesikhathi izwe liphethwe wuMnu uJacob Zuma, kusho umbhali wengosi. Isithombe: Sithunyelwe

Umnotho awusizwa wumgcinimafa kuphela kodwa kubalulekile ukusebenzisa imali kahle, kuloba uBusi Mavuso

Umnotho awusizwa wumgcinimafa kuphela kodwa kubalulekile ukusebenzisa imali kahle

Izibalo zeStatistics South Africa zithi osomabhizinisi abaqala ibhizinisi lezokuvakasha kufanele zibheke ukuthi lizoncika kakhulu kwizivakashi zangaphakathi ezweni noma zakwamanye amazwe. Isithombe: yi-iStock

Kumqoka okuvezwa yiStats SA ngezinhlobo zezivakashi, kuloba uJabulani Sikhakhane 

Kumqoka okuvezwa yiStats SA ngezinhlobo zezivakashi

Nakuba uhulumeni wethembisa ukuphucula indawo yokusebenza, uhulumeni uzithela ngabandayo ukwenza kubelula ukuhweba kosomabhizinisi abancane. Isithombe: yiFreepix

Inkulumo kamengameli ibizacile ngokunciphisa imidanti enqinda osomabhizinisi abancane, kuloba uBusi Mavuso

Inkulumo kamengameli ibizacile ngokunciphisa imidanti enqinda osomabhizinisi abancane

Ukuncipha kwemali engena ngentela kukhinyabeza umnotho wezwe. Isithombe: Sithunyelwe

Iyinkinga eyesikweletu nomnotho ongakhuli, kuloba uJabulani Sikhakhane

Iyinkinga eyesikweletu nomnotho ongakhuli

I-National Health Insurance ngenye yezinto okunengozi yokuthi kukhankaswe ngayo ngoba ikitaza izindlebe zabavoti. Isithombe: Sithunyelwe

Sibheke inkulumo yesizwe eyakhayo, hhayi egcwele iziqubulo, kuloba uBusi Mavuso

Silindele inkulumo yesizwe eyakhaya, hhayi egcwele iziqubulo

Uhulumeni uthi ukubeka intela kaphethroli eceleni ukuze isetshenziselwe imigwaqo kuphela kungadala izinkinga. Isithombe: yiPexels

Qonda ukuthi anqunywa kanjani amanani kaphethroli, kuloba uJabulani Sikhakhane

Umbele, Sanral, RAF, Jabulani Sikhakhane, Kugiya ongoti, The Conversation Africa

I-Mining Indaba ezoba seKapa, eNtshonalanga Kapa, ngesonto elizayo, iyisithangami esisetshenziswa ngabatshalimali baphesheya, kusho umlobi wengosi. Isithombe: yiPexels

Asilisebenzise kahle ithuba leMining Indaba, kuloba uBusi Mavuso

Asilisebenzise kahle ithuba leMining Indaba, kuloba uBusi Mavuso

Abantu ababeke imali ebhange sebezovikelwa kakhudlwana uma kuwa lezi zikhungo ezibeka imali, kusho umlobi wengosi. Izithombe: Zithunyelwe

Izindaba ezinhle ngesikhwama somshwalense wokuvikela imali esebhange, kuloba uJabulani Sikhakhane

Izindaba ezinhle ngesikhwama somshwalense wokuvikela imali esebhange

Isinyathelo sokuqala wukulungisa imithetho yezwe ngaphambi kokuheha abatshalimali ukuthi bazotshala imali yabo eNingizimu Afrika, kusho umlobi wengosi. Izithombe: Zithunyelwe

Asiphaphame sibone amathuba adalwa yizinkinga esinazo, kuloba uBusi Mavuso

Asiphaphame sibone amathuba adalwa yizinkinga esinazo

Kusukela kuleli sonto eDavos, eSwitzerland, kuhlangene osomabhizinisi nosopolitiki bomhlaba. INingizimu Afrika kufanele izibonakalise ngezinhlelo zokuthuthukisa umnotho. Isithombe: yiWorld Economic Forum

Singadidiswa yizinkulumo ezingathi shu zokukhankasa, kuloba uBusi Mavuso

Singadidiswa yizinkulumo ezingathi shu zokukhankasela ukhetho

Amabhange anejoka lokugcinela abaninimali imali yabo nokuyibuyisa noma nina uma sebeyidinga. Nokho, kunemigomo ewalawulayo. Isithombe: yiFreepix

Ithemba yisisekelo sokusebenza kwamabhange namakhasimende, kuloba uJabulani Sikhakhane

Ithemba yisisekelo sokusebenza kwamabhange namakhasimende, kuloba uJabulani Sikhakhane

Abantu abayiqondisisi imali, kuloba uJabulani Sikhakhane

Abantu abayiqondisisi imali, kuloba uJabulani Sikhakhane

Okuhle kodwa ngo-2024 bosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

Okuhle kodwa ngo-2024 bosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

Sizuze lukhulu ngo-2023, yize umthetho weNHI ufuna ukusihlehlisela emuva, kuloba uBusi Mavuso

NJENGOBA siphothula u-2023, ngimangazwa yinqubekelaphambili esiyenzile nezinto ezisihlehlisele emuva esihlangabezane nazo njengezinhlangano zamabhizinisi sizama ukusiza izwe libuyele ekukhuliseni umnotho, into esiyidinga kakhulu.

Asihlabe ikhefu ukuze siwulungiselele kahle u-2024, kuloba uNtokozo Biyela

SESIFIKE ekupheleni kwango-2023, amabombo asebheke ku-2024. Loku kusho ukuthi kufanele sivale lo nyaka ngomfutho bese sivula ozayo ngomfutho.

Kuyancomeka okuvezwe wumbiko womcwaningimabhuku-jikelele, kuloba uBusi Mavuso

ENYE yezinto eziqinisa uhulumeni wentando yabantu ezweni lethu yizinhlaka ezibizwa ngama-Chapter 9, izinhlaka ezasungulwa ngaphansi komthethosisekelo, ezizimele futhi abangagxambukeli kuzona osopolitiki. 

Asizihlelele ukuqala amabhizinisi azosenzela imali ngala maholidi kaDisemba, kuloba uNtokozo Biyela

SESIZE safika enyangeni yokuphothula u-2023. Ngiyathemba kuningi enikufundile kule ngosi. Njengoba nazi ukuthi uma sesifike kuDisemba sithanda ukunigqugquzela ukuthi nicophelele ngalesi sikhathi, ningenise imali, kunokuyimosha.

Asingazithambisi kwiCOP28, yithuba elihle kakhulu, kuloba uBusi Mavuso 

ISIMO sezulu sesiphenduke into ebaluleke kunazo zonke ezintweni ezihlupha umnotho womhlaba. Kulo nyaka kushise kakhulu kunayo yonke kanti nezinhlekelele ezidalwa yizulu ziyanda.

Sisobishini siyizwe futhi sidinga ukuthi uhulumeni ulungise izinto ngokushesha, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke isimo esibucayi esizithola sikusona siyiNingizimu Afrika.

Asikuhlelele kahle ukusebenzisa amathuba okuhweba akwamanye amazwe, kuloba uBusi Mavuso

INGQUNGQUTHELA ye-AGOA (i-African Growth Opportunity Act) ebisemasontweni amabili adlule iqale izingxoxo ezithela izithelo zokuthi iNingizimu Afrika nezwekazi lonke lingahlomula kanjani

Ayilungiswe ngokushesha indaba yamachweba aKwaZulu-Natali, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke udaba lwamachweba aKwaZulu-Natali angasebenzi ngendlela efanele, okudala inkinga yokuthutha izimpahla eziya kwamanye amazwe nezingena ezweni.

Inkinga yama-visa idinga ukusukunyelwa ukusimamisa umnotho, kuloba uBusi Mavuso

UKUSHODA kwamakhono amqoka kukhinyabeza umnotho waseNingizimu Afrika futhi ayilungiswe le nkinga ngokushesha.

Ziningi izinkomba zokuthi ubudlelwano bethu neMelika buyalunga, kuloba uBusi Mavuso

ISONTO elidlule belibalulekile uma sibheka amathuba ezohwebo nokutshala imali eNingizimu Afrika, bekugxilwe ebudlelwaneni beMelika neNingizimu Afrika kuwona womabili la mazwe.

Kuningi esingakufunda kumaBhokobhoko ukuze sinqobe emnothweni, kuloba uBusi Mavuso

EZEMIDLALO zinamandla okusitshengisa ukuthi yini esinamandla okuyenza. AmaBhokobhoko anqobe kunzima ngenxa yokuzinikela, ukuzikhandla nokuba nohlelo olucacile futhi aphokophela enkundleni. Ngihalalisela iqembu lesizwe lombhoxo ngomsebenzi walo omuhle.

Ukuwina kwamaBhokobhoko kusho amathuba okuhweba kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

NGIYANIBINGELELA ngothi lwenu bosomabhizinisi. Ngiyethemba ukuthi nisachichima injabulo emva kokuphumelela kwamaBhokobhoko emdlalweni wabo wamanqamu neNew Zealand. Sithi nje halala mabhokobhoko.

Isithangami se-AGOA yithuba elihle lokuqinisa ubudlelwano bethu neMelika, kuloba uBusi Mavuso

KUYANGIJABULISA ukuthi ekuqaleni kwenyanga ezayo isithangami semboni ezimele nezikhulu zaseMelika i-AGOA Private Sector Forum usazoba seNingizimu Afrika.

Kubalulekile ukugada ukunakekela impilo nomqondo wakho uma uwusomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sikhulume ngocwaningo olwenziwe abakwaNedbank ngesimo semiqondo yosomabhizinisi eNingizimu Afrika, oluveze ukuthi osomabhizinisi bakuleli zwe bathwele kanzima uma kuqhathaniswa nosomabhizinisi bakwamanye amazwe emabhizinisini.

Sijabula sibuye nganeno ngenqubekelaphambili eNingizimu Afrika, kuloba uBusi Mavuso

IMIPHUMELA yokubala abantu ezweni ikhombisa ukuthi kunenqubekela phambili ekuhlinzekeni abantu baseNingizimu Afrika ngezidingo.

Awanikwe amandla amabhodi alawula amabhizinisi kahulumeni, kuloba uBusi Mavuso

IZINKAMPANI ezimbili zikahulumeni ezisekhaleni lezinkinga esinazo ngogesi nezokuthutha zombili azisenazo izikhulu eziphezulu.

Umkhuhlane wezinyoni unesifundo esikhulu kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULE ngosi ngithi ake sibuke indaba yomkhuhlane wezinyoni i-avian flu esiholele ekushodeni kwamaqanda ezweni lonke.

Ukuhlangana nohulumeni kuvuselele ithemba kosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

OSOMABHIZINISI bayaqhubeka nokusebenzisa izinsizakusebenza eziningi ukubambisana nohulumeni ukuxazulula izinselelo zethu ezisixakile.

Uhulumeni awubuyekeze indlela oseka ngayo amabhizinisi asafufusa, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sibheke ukuthi iyiphi indlela engcono yokusiza osomabhizinisi abancane abasabalele kulo lonke likaMthaniya.

Ukuqinisa isandla kuzovikela umnotho futhi kwandise imali yezenhlalakahle, kuloba uBusi Mavuso

AYIKHO into engenziwa ngaphandle kokunciphisa izindleko zikahulumeni.

Podcasts

Inqolobane