UNks uCebile Magongo, i-growth specialist yeFNB Cash Investments, ucebisa ngezindlela eziphephile zokuhlukanisa imali yestok’fela. Isithombe: Sithunyelwe

Amasu okuphepha okuhlukanisa imali yestok’fela ekupheleni konyaka. INTATHELI YOMBELE iyabika

SEKUYIMINYAKA eminingi kakhulu izitokofela zineqhaza elikhulu ukukhuthaza isiko lokubeka imali nokusiza abantu ukuthi bakwazi ukwenza abakufisayo ngemali yabo. Yize kunezinselelo zokuzika komnotho, izitok’fela ziyaqhubeka nokukhula nokushintsha njengoba ziqhubeka nokwenza ezinye izinto ngale kwaloko ezaqalelwa kona.

Njengoba sekusondele isikhathi samaholidi kaKhisimusi, abantu abaningi abadlala izitok’fela bazobe behlukanisa imali abayibekile ngamaholidi. Nokho, iqiniso wukuthi amaqola namasela ami ngomumo ukuqola abantu imali yabo. Ukugwema ukugileka, kuhle ukuthi abantu basebenzise izindlela eziphephile zokuqinisekisa ukuthi wonke amalungu azoba namaholidi amnandi awahlelele.

UNks uCebile Magongo, i-growth specialist yeFNB Cash Investments, ithi: “Njengoba sekusondele isiphithiphithi sokuhlukanisa imali yestok’fela, sicebisa abathengi ukusebenzisa izindlela eziphephile ukuhlukanisa imali yabo yestokfela. Izindlela zethu zobuchwepheshe zenza amakhasimende ethu akwazi ukwaba imali ngendlela ephephile nelula. 

UNks uMagongo weluleka ngezinto zokuphepha ezimbalwa amalungu estok’fela adinga ukuzibheka uma ehlukanisa imali yawo:

Loku ngeke kugcine ngokuphephisa imali kodwa futhi kuzosiza isitok’fela ukuthi songe imali ethathayo njengoba ukukhipha yonke imali ngobuchwepheshe kumahhala.

  • Imali ayihlukaniswe ngosuku lomhlangano wokugcina ukuqinisekisa ukuthi uma kuhlukanwa wonke umuntu uyitholile imali yakhe; 
  • Gwemani ukumemezela imihlangano yestok’fela noma izinsuku zokuyikhipha ezinkundleni zokuxhumana abantu nokubhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi imali nihlela ukuyehlukanisa nini. Akube wukwazi kwamalungu estok’fela kuphela;
  • Gwemani ukuhamba niphethe imali eningi ngalesi sikhathi sesiphithiphithi. Uma ningasebenzisi izindlela zobuchwepheshe, ningakhiphi yonke imali kanyekanye. Cabangani ukuhlukanisa imali eniyikhiphayo ngezinsuku ezihlukene ukuqinisekisa ukuphepha kwemali;
  • Khiphani imali emini kusekhona onogada;
  • Amalungu estok’fela kufanele agweme ukukhipha imali ngezinsuku zesiphithiphithi njengokuphela kwenyanga;
  • Amalungu estok’fela kufanele akhuthazwe ukutshala imali noma ukubeka enye imali akade eyongile ukuze ezokwenza ezinye izinto ezibalulekile.

“Nakuba siqonda ukuthi amanye amalungu estok’fela asebenza ngemali ewukheshi, kufanele aqikelele ukuthi iphephile. Sikhuthaza ukuthi amalungu agweme ukuhamba wodwa uma eyokhipha imali ebhange, okungenani ahambe engamaqoqo. Loko kungasiza ukunciphisa amathuba okuthi agileke ebugebengwini,” kuphetha uNks uMagongo.

  • La masu ahlinzekwe yiFNB Cash Investments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page