Asikuhlelele kahle ukusebenzisa amathuba okuhweba akwamanye amazwe, kuloba uBusi Mavuso

INGQUNGQUTHELA ye-AGOA (i-African Growth Opportunity Act) ebisemasontweni amabili adlule iqale izingxoxo ezithela izithelo zokuthi iNingizimu Afrika nezwekazi lonke lingahlomula kanjani. Umthetho waseMelika unika amazwe agunyaziwe ilungelo lokuthengisela leli zwe ngaphandle kokukhokha intela.

Yize kunezinkampani eziningi ezilisebenzisayo leli thuba, ikakhulukazi ezaseNingizimu Afrika, ziningi ezinye ezingasizakala. Yiyonanto enkulu eqhamuke ezingxoxweni ebezingesonto elidlule ebezihlelwe osomabhizinisi abenze izethulo ngamathuba akhona kwi-AGOA nokuthi iNingizimu Afrika ingahlomula kanjani. 

Ngale kwamathuba angazuzwa amabhizinisi amakhulu, kunendathane yangasiza osomabhizinisi okubalwa kuwo namabhizinisi aphethwe ngabantu besifazane nasafufusa.

Bazodinga ukusizwa ukuze babe namandla okudayisela amanye amazwe kodwa amakhasimende abalindile uma sebengakwazi. Ngicabanga ukuthi yithuba leli elingakasetshenziswa ngokwenele yilabo abagxile ekwesekeni osomabhizinisi abancane.  

Asikho isiqiniseko sokuthi iNingizimu Afrika izoqhubeka ibe yingxenye ye-AGOA kodwa kwakunezinkomba ezinhle engqungqutheleni zokuthi izoba khona ohlwini oluzoshicilelwa mhla ka-1 kuJanuwari ngonyaka ozayo. 

IPhalamende laseMelika lidinga ukulula isikhathi se-AGOA eminyakeni ewu-10 uma isiphela le nkontileka ekhona ngoSepthemba ngonyaka ozayo. Kubonakala sengathi kuzokwenzeka njengoba kunesiphakamiso sokuthi ilulwe iminyaka ewu-16.

Isikhathi eside sizokwenza kuhleleke kahle nokuthi kuzotshalwa malini ukuze izinkampani zikwazi ukuzilungiselela ukuhlomula kwi-AGOA isikhathi eside. 

Kunamathuba amahle okuthi nezwekazi lihlomule kangcono. I-African Continental Free Trade Agreement esiqala ukuhlangana njengoba amazwe evumelana ingashintsha indlela i-AGOA exoxisana ne-Afrika ngayo.

Le nhlangano yokuhweba ingasiza izwekazi liphucule elikudayisela iMelika futhi iqhathanise kahle izinto ezogxila kuzona. Kodwa ukuhlela kungasiza ukuthi kutholakale imihlomulo engcono uma singacabangisisa ukuthi yini okufanele i-Afrika iyidayisele amanye amazwe ngo-2040. 

Ngesonto elidlule sibhunge ngokuthi imvamisa izimakethe zase-Afrika ziyaphuza ukusebenzisa amathuba aqhamuka nezivumelwano zokuhwebelana nokungakhokhi intela ukuze zidayisele amazwe afana neMelika. 

Kufanele sihlaziye ukuthi kudalwa yini loko futhi sihlelele ukukulungisa. Izimboni zokuthutha ziyingxenye yaloku. Uma ungakwazi ukufinyelela emachwebeni ukuze uthumele izimpahla, akusho lutho ukuthi unobudlelwano bokuhweba obuhle kangakanani. Kufanele kulekelelwe ngamathuba futhi kwesekwe ngosomabhizinisi ukuze bawasebenzise.

Amabhizinisi nohulumeni kufanele basukume balungiselele loko futhi bangalindi omunye unyaka ngaphambi kokwenza okufanele. 

Ingikhuthazile inkulumo yePhini likaNgqongqoshe womNnyango weziMboni, ukuHweba nokuNcintisana uMnu uFikile Majola obekhuluma ngezinhlelo zikahulumeni ze-AGOA nangethemba analo lokuthi iNingizimu Afrika ingasizakala. 

Kufanele sisebenzisane ukuze amabhizinisi akwazi ukusebenzisa amathuba. Ngesonto elidlule futhi sibone kushicilelwa umbiko weHarvard University obuyekeza indlela umnotho waseNingizimu Afrika oqhuba ngayo. Usho lukhulu. Sisele emuva kontanga bethu kanti ithimba laseHarvard, eliholwa wuSolwazi Ricardo Hausmann okade aqala ukubamba iqhaza kwinkulumompikiswano ngemigomo yethu, lisole ukuqasha abantu ngokwezinhlangano “nokungavumelani ngenqubomgomo” kuhulumeni njengezizathu ezivimba izixazululo ezithinta ezinye izinhlaka zezenhlalakahle. 

Lo mbiko ubalule ukungafuni ukuthi imboni ezimele, omasipala nohulumeni bezifundazwe bakhiqize ugesi njengesinye sezibonelo ezibambezela ukukhula komnotho.  

Kuyiqiniso loko. Sizixazulula masinyane izinkinga, ugesi ongenye yazo, uma uhulumeni nemboni ezimele besebenzisana ukwenza abakwazi ukukwenza kangcono. Kepha uma uhulumeni uzama ukuvimba imboni ezimele, kubambezela izinto futhi siphunyukwa ngamathuba. 

Umbiko weHarvard ube yisendlalelo esihle ezingxoxweni ze-AGOA zangesonto elidlule. Ucacise kahle ukuthi uhulumeni namabhizinisi kufanele basebenzisane nokuthi uhulumeni ungavula amathuba okuthi amabhizinisi avelele nomnotho ukhule.

Ekuqaleni konyaka kube nemibuzo eMelika ngokuthi kusafanele yini sibe yingxenye ye-AGOA ngenxa yobudlelwane bethu neRussia obungacacile kahle. Kubukeka sengathi leso sivunguvungu sesidlulile kodwa kutshengisile ukuthi izenzo zikahulumeni zinomphumela onjani emathubeni osomabhizinisi abakwazi ukuwasebenzisa ukuze bakwazi ukuthola amathuba emazweni angaphandle. 

Izingxoxo zangesonto elidlule zibe yisibonelo esihle kakhulu sokusebenzisana kukahulumeni namabhizinisi, yona kanye le nto ithimba leHarvard eliphakamisa ukuthi kufanele yenzeke ukukhulisa umnotho.  

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page