Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa no-Ayanda Xaba, umbhali wezincwadi. Usebhale, washicilela ngokuzimela izincwadi ezinhlanu ezithi Ulala: The Journey of Discovery, i-The Maiden & The Bear, i-Through Her Eyes (awina ngayo kwiGamaphile Writers Competition ngo-2019 ne-Best English Novel kwi-The Book Behind Awards ngo-2021), yi-SCARRED nesanda kuphuma i-DAMNED

Usemncane wawuphiwa yini imali?

Yebo, ngangiphiwa uR5 wokuphatha esikoleni njalo ngosuku sengifunda esikoleni samabanga aphezulu.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala sengiyofunda enyuvesi, ngayivula e-Absa.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Wukuthi kumele usebenze kanzima ukuze ube nemali.

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngisiza izitshudeni enyuvesi ezifundweni zazo, sihola ngehora kodwa angasakukhumbuli kahle ukuthi kwakuyimalini.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Angisakhumbuli kahle konke kodwa ngiyakhumbula ngithenga ukudla nezimpahla zokugqoka. 

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuhlale ngiqinisekisa ukunakekela umndeni wami.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukubhubhudla imali ezintweni ezingenasidingo, ngigcine ngisebenzisa nemali ebengiyibekele ukwenza izinto ezibalulekile.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena “ebhanoyini”?

Cha, angikaze. 

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Engasinikwa wugogo owangifundisa ukubaluleka kokonga imali.

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingathatha ingxenye yalo ngithenge iflethi lokusiza ukuthi ibuye, ingapheli, esalayo ngiye ngayo eholidini, ngishaywe wumoya.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?

Ngingathi abahlele indlela abasebenzisa ngayo imali, bangamoshi imali ezintweni ezingenasidingo, abazame izindlela zokuthi imali yabo yande, ingapheli.

WuSimangaliso Ntshangase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page