Kusakhuthazwa omasipala ukuthi bafake isicelo sokucisha isikweletu se-Eskom. Isithombe: yi-Freepik

Elinye ithuba komasipala abebengakayisukumeli eyesikweletu sikagesi. USLINDILE KHANYILE uyabika 

UMNYANGO wezeziMali usulule isikhathi sokuthi omasipala bafake izicelo zokucishelwa imali abayikweleta u-Eskom. Ukufaka izicelo bekuzovala ekupheleni kukaSepthemba kodwa kuleli sonto umgcinimafa uthe sekuzovalwa ekupheleni kwango-Okthoba. 

Ekupheleni kukaMashi kulo nyaka, komasipala abawu-257 eNingizimu Afrika, abawu-136 bebekweleta u-Eskom uR58.5 billion. 

UmNyango wezeziMali uthe: “Kusukela mhla ka-22 kuSepthemba, bawu-37 omasipala abafake isicelo sokuba yingxenye ye-Eskom Municipal Debt Relief Programme. Siphasile isicelo sabawu-28 kwabawu-37 kanti esabayisishiyagalolunye sisacutshungulwa. Kukhona ezinye izicelo eziwu-25 ezisaseminyangweni yezimali ezifundazweni ezilinde ukuphasiswa.” 

Uhulumeni wamemezela ngoMashi ukuthi uzovulela omasipala leli windi ukuze bakwazi ukufaka isicelo sokusulelwa isikweletu e-Eskom kodwa kunemigomo nemibandela ebekiwe. 

UmNyango wezeziMali uthe kusukela saphuma isimemezelo ube nezigcawu zokucobelela ulwazi komasipala abavumelekile ukufaka izicelo ngenhloso yokubacacisela ngalolu hlelo, ukuphendula imibuzo abanayo nokunaba ngemibandela. 

Ngesikhathi siphuma isimemezelo uphiko olwengamele omasipala, iSouth African Local Government Association (iSALGA) lwalamukela lolu hlelo lwathi ngaphandle kwalo isikweletu somasipala sizoqhubeka nokukhuphuka. 

“Uma kungenziwa ushintsho oluncane nje kulolu hlelo futhi kwengezwe ezinye izinto, sikholwa ukuthi luzolekelela ekuphuculeni ukusebenza komasipala futhi kugweme ukunyuka kwesikweletu. Nokho, kufanele omasipala banikwe isikhathi esanele ukufeza imibandela ngoba eminingi yawo inemidanti,” kusho iSALGA. 

Eminye yemibandela wukuthi kufanele omasipala baphucule indlela abaphatha ngayo imali nalezo abazisebenzisayo ukuqoqa ezabo izikweletu. Kufanele kufakwe amamitha kagesi wekhadi, kulungiswe iregista okubhalwe kuyo abahlwempu futhi kuhlukaniswe imali engena ngamanzi nogesi.

Lesi sikweletu somasipala singobunye bobufakazi benkinga ekhona ngokuphatha imali kohulumeni bezindawo. Embikweni othulwe wumCwaningimabhuku-Jikelele uNksz uTsakani Maluleke ngoJuni, omasipala bahlehlela emuva endleleni abaphathe ngayo imali ngonyaka wezimali wango-2021/22, kwazise nesibalo sabathola imibiko engenagcobho sancipha kwathi esangabayithumelanga imibiko ngesikhathi sakhuphuka. Imali eyasetshenziswa budedengu yafinyelela kuR5.19bn isuka kuR4.7.4bn. 

I-Eskom Municipal Debt Relief Programme ngeminye yemizamo eminingi eyethulwe uhulumeni ukuzama ukulungisa izinkinga ezihlasele le nkampani ephehla ugesi. Ethula iSabelomali sika-2023/24 uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ngoFebhuwari wamemezela ukuthi kuzoncishiswa isikweletu se-Eskom ngoR254bn, imali ezokhokhwa wuhulumeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page