Isivuno

UNksz uSamkelisiwe Sithole uwumsunguli weLuhnyezi Farm, yaseMolweni, eThekwini, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ushiye umsebenzi wasebhange wagxila ekufuyeni izinkukhu. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WAYENGAKAZE azicabange eqala ibhizinisi ngelinye ilanga futhi wayejabule ngomsebenzi ayewenza kwelinye lamabhange kodwa inkinga yaqala mhla ezwa engasawuthandi umsebenzi awenzayo, esefuna inselelo entsha.

UMnu uSihle Mlaba, umsunguli we-Abahlinzi Services, yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Udele uR70 000 ukuqala ibhizinisi elingandile lokuhlinza eselichuma emalokishini. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

KUTHIWA sibindi uyabulala, sibindi uyaphilisa. Yila mazwi abantu abaziqunga ngawo uma bethatha izinqumo ezinzima.

UNksz uNokwanda Nkosi, umnikazi weKwandintando Farming yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ohlale enamasu okugwema ukusebenzela omunye umuntu uchuma ngokufuya onogwaja. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

WAKHULA kubo benganikwa imali yokuphatha esikoleni, kunaloko bedayisiswa oncamnce ukuze bathole imali yokuthenga abakufunayo, bangaceli yonke into kubazali babo.

UNksz uLerato Makase, umsunguli weLamang Farming and Projects yaseVaal Triangle, eGauteng. Izithombe: Zithunyelwe

Usheba umsebenzi awufundele nezolimo ngenhloso yokuziphilisa nokuthuthukisa umphakathi wangakubo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

UKHULE engawunakile umkhakha wezolimo, impumelelo ekuwona nomehluko ongawenza emphakathini kodwa kunezinto ezimbili ezitshale futhi zakhulisa uthando lwakhe kule mboni. 

UMnu uZithulele Mdadane, umsunguli weHlumakahle Agribusiness Specialists and Training Institute yaseThekwini KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ulidlulisela kwabanye uthando lwakhe lwezolimo ukuze bezodla ukudla okunomsoco. UNQOBILE NDLOVU uyabika

MANINGI kakhulu amakhemikhali asetshenziswayo uma kutshalwa ukudla noma kukhuliswa imfuyo.

UNksz uNontokozo Mdletshe, umnikazi weSanvitalia Agric Enterprise yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Usevuna izithelo owalalela umyalelo kanina ‘owamfunza’ ukufunda ezolimo. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE

KUYENZEKA abazali bafisele abantwana babo ukuthi bakhule balandele imikhakha ethile, mhlawumbe ngoba bethanda leyo mikhakha bebona ibafanele noma ingabasiza babenekusasa eliqhakazile.

Ukubheduka komkhuhlane wezinkukhu kushiya kukhalwa nxa zonke ezweni. Izithombe: Zithunyelwe

Umkhuhlane wezinkukhu ubhuqa imfuyo, ukhinyabeza abafuyi abasafufusa. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

USIZI luzwa olunye kubafuyi abancane eNingizimu Afrika ikakhulu labo abafuye izinkukhu nemikhiqizo yayo okubalwa amaqanda kuyona.

UMnu uNkazimulo Ngidi, umnikazi we-Amabheshu Innovators aseNdwedwe, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ohamba ezinyathelweni zikayise usebeke umsebenzi wokushuka isikhumba senkomo kwelinye izinga. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UTHATHE umsebenzi wokusika nokudayisa amabheshu owawenziwa wuyise wawushintsha wawenza ngesikhumba esihloliwe ukuze asidayise naphesheya kwezilwandle.

I-project manager ye-Agro-Ecology UNkk uMelissa O'Reilly, uMnu u-Allan Naidoo noNks uSindi Khanyi abangama-water culturist kulolu phiko lukamasipala bekwiDurban Business Fair. Izithombe: WUNGQOBILE NDLOVU

Bathuthukisa abafisa ukungena kwezolimo ngolwazi nangezinsizakusebenza. UNQOBILE NDLOVU uyabika

SELUNEMINYAKA ewu-14 uhlelo lukaMasipala waseThekwini, KwaZulu-Natali, lokuthuthukisa nokukhuthaza ezolimo kuleli dolobha.

UDkt u-Abongile Balarane, isikhulu esiphezulu seSA Poultry Association, uthembisa ukuthi ukushoda kwamaqanda kuzolunga. Isithombe: Sithunyelwe

Umkhuhlane wezinyoni ubeka amabhizinisi amancane engcupheni. UKELETSO MKHWANAZI uyabika

AMAQANDA ayashesha futhi ayindlela eshibhile yokuthola umsoco wamaphrotheni. Ungawadla ngezindlela ezihlukene nesidlo sasekuseni, esasemini nesasebusuku. 

UNksz uSiphelele Siyaya, umsunguli weMadlikivane Piggery yase-Ovukeni, KwaNongoma, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Owafundiswa wugogo wakhe ngemfuyo usefuya izingulube. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

WASHIYA phansi izifundo zokuba wunjiniyela wasezimayini ngenxa yokuswela imali nokwasho ukushabalala kwephupho ayekhule nalo. Wagcina esenza iziqu i-Bachelor of Science in Hydrology and Geography oNgoye.

UNksz uBeverly Mhlabane, umnikazi weZapa Farm ekhiqiza amaqanda ezinkukhu yaseBenoni, eGauteng. Isithombe: Sithunyelwe

Owaqala ukufuyela umndeni wakhe izinkukhu usedayisa amaqanda ubuthaphuthaphu. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKUBIZA kwamaqanda kwaholela ekutheni athenge izinkukhu zamaqanda ngoba enzela ukuthi umndeni wakhe uthole amaqanda nsuku zonke. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi wagcina esedayisela omakhelwane.

UNks uKholisa Dabula, wezibuko phakathi nendawo, ngenkathi ewina umklomelo wokuba wumlimi wesifazane ovelele. Isithombe: Sithunyelwe

Ukuwa kwenye indlu wukuvuka kwenye kosewumlimi emva kokuyeka umsebenzi ngemva kokugcwelezwa. Uxoxe no-ANNA MAJAVU

OWAYEWUMSHAYELI webhasi osecishe afane nempumputhe ngenxa yokuhlaselwa abantu abamngenela kwakhe usevuke wazithatha njengoba esanda kuwina umklomelo wokuba wumlimi wesifazane.

UNksz uZintle James, umnikazi weSmeja’s Fresh Harvest Piggery yaseSterkspruit, eMpumalanga Kapa. Izithombe: Zithunyelwe

Ongene kwezolimo ngenxa yokuswela umsebenzi usenepulazi elithi yena. Uxoxe noSIZAKELE NDULI

UMNIKAZI weSmeja’s Fresh Harvest Piggery wayengalindele ukuthi uyogcina enepulazi lezingulube ngesikhathi ethenga ingulube yakhe yokuqala.

UMnu uJohn Nhleko, umnikazi weMjonaiza Farm yaseGlencoe, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Umfuyi wemikhiqizo yobisi oke wathwala kanzima uhleka yedwa manje. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

NGUYE kuphela umlimi omnyama odayisela inkampani enkulu eyenza imikhiqizo yobisi i-Orange Groove. Wumvuzo lona awuzuze emva kokudlula ebunzimeni obucishe bamlahlekisela ngepulazi.

UMnu uLinda Khuzwayo weSlomo Chilli Sauce yasePhoenix, eThekwini, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ucilo wazishaya endukwini kosekuvuthwe ibhizinisi aliqala ngenkathi kuvalwe izwe. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKUHLALA ekhaya ngesikhathi se-COVID-19 kumzalele ibhizinisi le-sauce ebabayo. UMnu uLinda Khuzwayo wasePhoenix, eThekwini, KwaZulu-Natali, uwumsunguli wenkampani iSamambedu ekhiqiza i-sauce kapelepele, iSlomo Chilli Sauce.  

UMnu uPatrick Nzama, omunye wabasunguli be-Imvelo Co-operative, efuya izinyosi, yaKwaMaphumulo, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Abanamava emboni yokufuya izinyosi bahlangane nomakhelwane basungula umfelandawonye owenza imikhiqizo ehlukene yoju. INTATHELI YESOLEZWE iyabika

SEBEDAYISELA izitolo ezinkulu omakhelwane baKwaMaphumulo, ngasogwini olusenyakatho yaKwaZulu-Natali, abahlangene ngebhizinisi lokufuya izinyosi.

I-SA Poultry Association ithi abalimi abasafufusa balimele ngenxa yezinkukhu ezishibhile ‘ezilahlwa yiMelika ezweni’. Isithombe: Sithunyelwe

Bakhala bayizithulisa abemboni yezinkukhu ngesivumelwano sokuhweba neMelika. UTEBOGO MOKWENA uyabika 

I-SA POULTRY Association (iSapa), engabanye babantu abavuma umhlahlandlela wale mboni i-Poultry Sector Master Plan, izophikisa ukuthi iNingizimu Afrika iqhubeke nokuba yingxenye yesivumelwano se-African Growth Opportunity Act (i-Agoa).

UNksz uSlindile Zondi noNkk uBusisiwe Molefe-Lubanyana, abasunguli beBBS Farms, ipulazi likatamatisi omibalabala namakinati ama-macadamia, elisePort Shepstone, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Ipulazi elilima ngobuchwepheshe obungandile selingenise nasemakethe yaphesheya. INTATHELI YOMBELE iyabika

IPULAZI labalimi besifazane elisebenzisa indlela yokutshala yezobuchwepheshe bokuzichelela, phecelezi i-hydroponic farming, ngelokuqala eliphethwe ngabantu besifazane abamnyama ezweni elidayisa amakinati ama-macademia phesheya.

UMnu uSiphamandla Mthethwa, omunye wabasunguli beFourbreez yaseGingindlovu, KwaZulu-Natali. Izithombe: Zithunyelwe

Baqhamuke nesisombululo semvelo enkingeni kamanyolo obizayo. Omunye wabo uxoxe neNTATHELI YOMBELE

UKUBIZA kukamanyolo kulezi zinsuku kuholela ekutheni abalimi basebenzise imali eningi bethenga umanyolo. Abanye sebeze banciphisa amasimu abawalimayo ngenxa yezindleko. Bahlale befisa ukuthi zehle izindleko zawo.

UNks uNtsako Shipalana, umsunguli we-Olori Chickens yaseTzaneen, eLimpopo. Izithombe: Zithunyelwe

Uyadlondlobala onebhizinisi lezinkukhu elinemixhantela eminingi. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

ZIMBILI izinto eziholele umfuyi waseTzaneen, eLimpopo, kwezolimo – uyise onebhizinisi lamaqanda nendawo adabuka kuyona.

UNksz uNtombifuthi Ncengwa, umsunguli weMasibumbane, inkampani eyenza imikhiqizo yobisi eMdlovana, KwaZulu-Natali Izithombe: Zithunyelwe

Uphila eyoBumbano lomphakathi ohlanganise omakoti bendawo abenza imikhiqizo yobisi lwenkomo. INTATHELI YOMBELE iyabika

USEPHAKELA izitolo ezinkulu zokudla usomabhizinisi onebhizinisi elikhiqiza i-yoghurt namasi.

Isivuno samakhowa eNdabuko Oyster Mushrooms yasePhongolo, KwaZulu-Natali Izithombe: Zithunyelwe

Nakuba kunzima kodwa iyavuleka kancane iminyango kubalimi bamakhowa abasafufusa. INTATHELI YOMBELE iyabika

ABALIMI abasafufusa bangenisile emkhakheni wokutshala amakhowa, umkhakha odinga imishini ebheka ukuthi izinga lokushisa lingakanani ukugwema izifo ezingabulala umkhiqizo.

UMnu uScelo Dlamini, umnikazi weDlamini Fishing Co yaseThekwini, KwaZulu-Natali, egxile emnothweni wasolwandle Izithombe: Zithunyelwe

Akakhulumi ngenzwabethi othi kunomcebo olwandle njengoba enebhizinisi elivuthiwe lokudoba. Uxoxe neNTATHELI YOMBELE

EMINYAKENI eyisishiyagalolunye edlule uhulumeni wethula uhlelo lokukhulisa umnotho wasolwandle i-Operation Phakisa, olwahlanganiswa yindlela eyasetshenziswa iMalaysia ukuphucula izinto kuhulumeni wawo ngokushesha iBig Fast Results. 

UNksz uGugulethu Masuku weZifezeke Sugarcane Farm yaseHeatonville, eMpangeni, KwaZulu-Natali Izithombe: Zithunyelwe

Usesebenzela ukungena emakethe enkulu okhiqiza ugologo womoba. INTATHELI YOMBELE iyabika

UBHUKULELA ukugcina zonke izimfanelo ezidingekayo ukuze umkhiqizo wakhe ongajwayelekile ufinyelele kubathengi futhi umngenisele imali oqale ibhizinisi lokugaya ugologo womoba ngoba kwehla isivuno esikhiqizwa ngamasimu omoba. 

UNksz uThobile Mpontshane, umsunguli weMampontshi Farming & Fencing,  enepulazi eVryheid, KwaZulu-Natali Izithombe: wuZukiswa Sokhela

Usefunde ukuhlelela izikhathi zobunzima uma kubhimba uhlelo. INTATHELI YOMBELE iyabika

IZINSELELO zebhizinisi zimfundise ukuthi angagxili emkhakheni owodwa. UNksz Thobile Mpontshane, onepulazi afuye izingulube kulo iMampontshi Farming & Fencing yaseVryheid, KwaZulu-Natali, uwumfuyi wezingulube nomlimo wamaveji.

Abalimi baseBergville, KwaZulu-Natali, belungiselela isivuno sokuqala so-Ukhahlamba Insangu Project sohlelo lokutshala insangu ngokusemthethweni Isithombe: Umbele

Babheme bakholwa abalimi bensangu asebezovuna. INTATHELI YOMBELE iyabika

SEKUYA ngamagama enkehli ngamathuba amasha kwezolimo okwathiwa azovuleka kulo nyaka njengoba sekwaphasiswa ukutshala insangu.

UKhomishana weKhomishini yokuNcintisana uNks uDoris Tshepe, ezophenya ngezinto ezinqinda ukuncintisana ngamaveji nezithelo Izithombe: Zithunyelwe

IKhomishini yokuNcintisana izofakela izibuko ukusebenza kwabalimi bamaveji nezithelo, eyokuvaleleka ngaphandle kwabalimi abancane. USLINDILE KHANYILE uyabika

LUYAQALA ngoLwesihlanu uphenyo lweKhomishini yokuNcintisana oluzobheka imboni yezolimo olugxile kumaveji nezithelo ukubheka ukuthi azikho yini izinto ezingqinda ukuncintisana.

UMnu uThemba Rikhotso, isikhulu esiphezulu esisha eLand Bank Isithombe: Sithunyelwe

Babheke lukhulu kwisikhulu esiphezulu esisha sebhange lezolimo. USLINDILE KHANYILE uyabika

IZINHLANGANO zabalimi zithi zinethemba lokuthi isikhulu esiphezulu esisha seLand Bank sizovuselela isithunzi saleli bhange futhi lizolekelela ukufukula abalimi abamnyama ababencishwe amathuba. 

Inhlangano yabalimi i-AgriSA ijabulile ngeSabelomali sango-2023/24 esizokwethula umthwalo emahlombe abakhiqiza ukudla Izithombe: Zithunyelwe

Bathakasile abalimi ngezimemezelo ezethulwe kwiSabelomali. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUZOHLOMULA nabalimi abakhiqiza ukudla ngentela ebanjwa esikhwameni esisiza abalimala ezingozini zomgwaqo i-Road Accident Fund levy kadizili

Kuzophenywa ukuthi kuncintiswana kahle yini embonini yezolimo Izithombe: yi-iStock nesithunyelwe

Kunemizamo yokulwa nezinto ezinqinda abalimi abasafufusa. INTATHELI YOMBELE iyabika

IKHOMISHINI yokuNcintisana izophenya imboni yezolimo igxile kakhulu kubalimi abakhiqiza amaveji nezithelo.

Ungqongqoshe omusha wezoLimo nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya KwaZulu-Natali uMnu uSuper Zuma ehalaliselwa wuNdunankulu uNkk uNomusa Dube-Ncube Isithombe: Sithunyelwe

Izinguquko ezisanda kwethulwa kwiKhabhinethi yaseKZN zilethe ushintsho emNyangweni wezoLimo njengoba kuqokwe ungqongqoshe omusha uMnu uSuper Zuma. UZuma uneminyaka eyilungu lesiShayamthetho kanti wake wawunobhala we-ANC esifundazweni. Umbele ubuze abalimi ukuthi yini abafisa uZuma ayibeke eqhulwini

UMnu uMthokozisi Goba uthe: “Akashintshe indlela uphiko lokuthenga izimpahla olusebenza ngayo kungabi yiCedara eyenza yonke into, kwenziwe yizifunda.” 

UNks uZinhle Msomi uthe: “Akeze kithina kuzo zonke izifunda eKZN.”

UMnu uTeko Nhlapo noMnu uKenneth Ndadza, abanikazi beRadinotshi Boerdery, ekhiqiza uju eTshwane, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Baphokophele ukufinyelela e-Afrika yonkana abasebhizinisini ‘lobisi noju’ ngokufuya izinyosi. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUKHIQIZA nokudayisa uju yibhizinisi elingenisa imali ngendlela emangalisayo kangangokuthi kubize uMnu uTeko Nhlapo nomlingani wakhe uMnu uKenneth Ndadza ngaphansi kukaR2 000 ukuthola isidleke sezinyoni futhi bakhiqize uju olungenise inzalo ecishe iphindaphindwe kashumi. 

UNksz u-Antoinette Molopo weKago Yama Farms yaseSekhukhune, eLimpopo

Izithombe: Zithunyelwe

Owakhula ezifela ngezilwane futhi ewu‘Ntombikayise’ unephupho lokuhlanganisa abalimi abancane e-Afrika jikelele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

AKAGCINI ngokuba wumlimi obheke elakhe ipulazi kuphela kodwa uphinde agxile nasekugqamiseni umsebenzi wabanye abalimi abancane kuwo wonke amazwe ase-Afrika.

UNksz uVicky Mhlanga, umsunguli weNtwelo Poultry Farm yaseLudlow Trust, eMpumalanga

Izithombe: Zithunyelwe

Owathanda ezolimo esemncane usegcine efeze iphupho lakhe ngokungena kuzo. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUTHIWA lapho kunothando khona nendlela ikhona. Uthando lwezolimo yilona olukhuthaze uNksz uVicky Mhlanga, owuthisha, ukuthi athole indlela yokuthi agcine  esewumlimi.

UNks uLinda March, umnikazi wepulazi iLinda M Produce lasePetrusburg, eFree State

Izithombe: Zithunyelwe

Owangena kwezolimo ebambile, usegila izimanga ngemikhiqizo engavamile nemfuyo exubile. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

NGEMVA kokubambela uyise owayegula, uNks uLinda March akaphindanga wabheka emuva. Ngaleyo nkathi, ngo-2008, ezolimo kwakusewumkhakha lapho abantu besifazane nentsha beyivelakancane. Wayeqhutshwa yintshisekelo yokukhombisa ukuthi yinto angakwazi ukuyenza.

UNgqongqoshe wokuThuthukisa uMphakathi, ezoLimo, ukuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya neMvelo eGauteng uNks uMbali Hlophe

Isithombe: Sithunyelwe

Amabhizinisi asemalokishini ahlomule ngamadela angomahambanendlwana. UTEBOGO MOKWENA uyabika.

UNGQONGQOSHE wokuThuthukisa uMphakathi, ezoLimo, ukuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya neMvelo eGauteng uNks uMbali Hlophe wethule amadela angomahambanendlwana ayishumi.

UMnu uLinda Khanyile, umsunguli weMjiks’s Fresh Chicken nomlimi waseLovu, eThekwini, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Uhamba ezinyathelweni zikayisemkhulu osenebhizinisi lokufuya izinkukhu zekhethelo. Uxoxe noNQOBILE NDLOVU

ZIMBILI izinto eziholele umfuyi wezinkukhu nomlimi waseningizimu yaseThekwini kwezolimo – uyisemkhulu ongasekho nendawo adabuka kuyona.

Umbila iNingizimu Afrika ewudayisela amanye amazwe wehle ngo-34.4% ngenxa yesivuno esikhulu nakwamanye amazwe esidalwe yimvula enkulu

Izithombe: wuGoogle

Konke okuhle nokubi ngezolimo ngo-2022. INTATHELI YOMBELE iyabika

UKUHLASELA kobhubhane iCOVID-19 kusazwela kwezinye izingxenye zemboni yezolimo kanti izinselelo le mboni ebhekene nazo sezengezwe yimpi yeRussia ne-Ukraine eholele ekushodeni kukagesi emhlabeni nokwehla kwamandla emali.

UNkk uSlindile Khanyile, umhleli woMbele, abaxhasi bezindaba be-Africa Tech Festival, ebiseCape Town International Convention Centre eNtshonalanga Kapa obephethe uhlelo ngobuchwepheshe nezolimo

Izithombe: wuLanga Khanyile

Ithemba le-Afrika kwezolimo lilele ekusebenziseni ubuchwepheshe – izikhulumi. ULANGA KHANYILE uyabika

MANINGI amathuba okuchuma komsebenzi wabalimi nabafuyi kodwa kukhulu abangakuzuza uma besebenzisa ubuchwepheshe.

Nakuba isimeme imboni yenkukhu yaseNingizimu Afrika kodwa kunezinto okudingeka izilungise

Isithombe: wuGoogle

Kunezingqinamba zokudayisa inkukhu phesheya embonini yaseNingizimu Afrika. INTATHELI yeVUTIVI iyabika

IMBONI yenkukhu yaseNingizimu Afrika imi ngomumo futhi inamandla yokusabalalisa inkukhu emhlabeni, nokho kunezingqinamba ezimbalwa eziyinqinda ukuthi idlondlobale ukusabalalisa inkukhu phesheya.

Nakuba isimeme imboni yenkukhu yaseNingizimu Afrika kodwa kunezinto okudingeka izilungise

Isithombe: wuGoogle

Kunezingqinamba zokudayisa inkukhu phesheya embonini yaseNingizimu Afrika

IMBONI yenkukhu yaseNingizimu Afrika imi ngomumo futhi inamandla yokusabalalisa inkukhu emhlabeni, nokho kunezingqinamba ezimbalwa eziyinqinda ukuthi idlondlobale ukusabalalisa inkukhu phesheya.

USihlalo weBhange loMhlaba uNks uThabi Nkosi uthi sebezovama ukubolekisa imali besebenzisa indlela ehambisana nesibonelelo ukuthuthukisa abalimi

Izithombe: wuGoogle nesithunyelwe

Kunesikhwama esisha sezigidi sokufukula abalimi abasafufusa. UTEBOGO MOKWENA uyabika

ABALIMI ababencishwe amathuba kungenzeka bahlomuhle ngoR6 billion eminyakeni eyishumi ezayo esikhwameni esisha esethulwe umNyango wezoLimo, ukuBuyiswa koMhlaba nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya ngokubambisana neBhange loMhlaba.

UNks uLerato Senakhomo weSenakhomo Farming yase-Ekurhuleni, eGauteng

Isithombe: Sithunyelwe

Kukhuthazwe abantu ukuthi basukumele ukuzilimela ukuze bezodla ukudla okunomsoco. Omunye umlimi uxoxe noTEBOGO MOKWENA

ABALIMI abatshalela ukuziphilisa bona nemindeni yabo bangasiza ukulwa nesihlava sokushoda kokudla ezindaweni ezisemakhaya nasemalokishini.

UMnu uSiphosihle Maseko, umlimi waseKeiskammahoek, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Uvuna okuhle kodwa owangena kwezolimo engakaze azicabange. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAYEFISA ukuba wudokotela ohlola izidumbu kodwa akawatholanga amamaki anele ngesikhathi kuMatikuletsheni. Kwaba yiseluleko sikaninakhulu esamkhomba kwezolimo, umkhakha ayengawucabangi nhlobo kanti uzothola ubizo lwakhe.

UNksz uTshepiso Mametja, uwumsunguli weMaswele Farm yaseTrichardstal, eLimpopo

Izithombe: Zithunyelwe

Impumelelo yomlimi wesifazane ifakazela ukuthi ukuba wumlimi akusiyo into yamaBhunu adlubha okhakhi wodwa. Uxoxe noLUCAS LEDWABA

BAPHEZU komkhono bonke eMaswele Farm. Abantu besifazane bamatasa bavuna u-green beans kudedangendlale wensimu. Eduze amadoda abeka ngononina amakesi katamatisi azolandwa ngamakhasimende.

UNksz uSimphiwe Mnisi, umphathi weJGS Unathi Farming & Projects yase-Ekurhuleni, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Bawa bevuka abalimi abaphokophele ukwakhela izizukulwane ifa laphakade. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UMLIMI uNksz uSimphiwe Mnisi nabazali bakhe bagqugquzelwe yisifiso sokwakha umcebo abazowushiyela abantwana babo nezizukulwane ezizayo.

UNkk uBusisiwe Mgangxela, umsunguli weHillview Farm eCambridge, eMpumalanga Kapa

Izithombe: Zithunyelwe

Kuntwela ezansi kubalimi obekumnyama kubona kubhoke izinselelo. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

NAKUBA uNkk uBusisiwe Mgangxela eqale ukusebenza eqeqesha onesi kodwa ugcine ebonile ukuthi ufisa ukuziphilisa ngokuzisebenza nokuzimela. Ugqugquzelwe nawuthando lwakhe lokudla okunomsoco nokusebenza embonini yezempilo ukusebenzisa ikhono lakhe kwezolimo.

Kubhokile ukwebiwa kwemfuyo kwezinye izifundazwe

Izithombe: wuGoogle nesithunyelwe

Amasela ahlehlisela emuva abafuyi abasafufusa. UTEBOGO MOKWENA uyabika

ABAFUYI abasafufusa, izinhlangano zabalimi bathwele kanzima ngenxa yokuntshontshelwa imfuyo kanzima bayavumelana ukuthi loku kunomphumela omubi.

UMnu uNoko Masipa, ilungu leKomidi lePhalamende lezoLimo, ukuVuselela uMhlaba nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya

Izithombe: yiVutivi noLucas Ledwaba

Kunempikiswano ngomthetho wezolimo ohlose ukuhlomulisa abalimi abancane. UTEBOGO MOKWENA uyabika

UMNYANGO wezoLimo, ukuVuselela uMhlaba nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya usuthembise iPhalamende ukuthi ukuchibiyela umthethosivivinyo obhekelela imikhiziqo yezolimo i-Agricultural Products Standards Amendment Bill kuzosiza abalimi abasafufusa abahluleka wukuthola amakhasimende kalula.

Podcasts

Inqolobane