I-Sefa neSeda bazohlanganiswa neCo-operative Banks Development Agency ukulekelela amabhizinisi amancane athole usizo lukahulumeni oluhlelekile. Isithombe: Sithunyelwe

Seluzoba ndawonye usizo lwamabhizinisi amancane kuhulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

ZIZOHLANGANISWA izinhlaka zikahulumeni ezeseka amabhizinisi asafufusa. Lesi ngesinye sezinguquko esimenyezelwe kwiSabelomali esibheka iminyaka emithathu i-Medium Term Budget Policy Statement (iMTBPS) yango-2023.

Lolu hlelo oluzokwenzeka eminyakeni emithathu ezayo luzohlanganisa iSmall Enterprise Finance Agency (iSefa), iSmall Enterprise Development Agency (iSeda) neCo-operative Banks Development Agency “ukuphucula ukusebenzisana nokweseka amabhizinisi amancane”. 

I-Sefa, eyasungulwa ngo-1996, ibolekisa ngemali, kuthi iSeda ilekelela izinkampani ezisafufusa ngosizo olungeyona imali kanti zombili lezi zinhlaka zingaphansi komNyango oThuthukisa amaBhizinisi amaNcane.

I-Co-operative Banks Development Agency ingaphansi komNyango wezeziMali kanti ithuthukisa ukusebenza kwamabhange awumfelandawonye ukufukula imiphakathi. 

Sekuyisikhathi eside osomabhizinisi abancane bekhala ngokuba nhlakanhlaka kosizo lwamabhizinisi amancane njengoba lusezindaweni ezihlukene.

Ukubuyekeza iminyango nezinhlaka zikahulumeni ngenye yezinto uhulumeni ozogxila kuyona, okuwumzamo wokulungisa ukusebenza kwawo nokonga imali.

UNgqogqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana ugcizelele ukuthi akekho umuntu ozophelelwa wumsebenzi ngoba kuhlanganiswa iminyango nezinhlaka zikahulumeni. 

Khonamanjalo, iMTBPS iphinde yamemezela nokuthi umNyango wokuHweba, iziMboni nokuNcintisana uzothatha imali ebihlelelwe ezinye izinhlelo uyabele ukuhlelela ukwethula imoto ehamba ngogesi. 

UGodongwana uthe lolu hlelo luhambisana nokwenziwa ngamazwe amaningi, okuwukunciphisa izindlela zokusebenza ezingcolisa nezicekela phansi imvelo.

Uthe: “Embonini yezimoto, okungenye yezidayisa izimpahla eziningi kwamanye amazwe futhi eqashe abantu abaningi, ukushintshela ezimotweni ezihamba ngogesi kuletha ingozi ekukhiqizeni izimoto eNingizimu Afrika. 

“Lolu shintsho luzodinga kubhalansiswe okudingwa yimboni yaseNingizimu Afrika, ukusungula ingqalasizinda kagesi ovuselelwayo nokuseka umkhiqizo. Inhloso wukuqinisekisa ukuthi imboni iyaqhubeka nokuba nesandla esikhulu ukuthuthukisa umnotho,” kusho ungqongqoshe.

UGodongwana uthe baxoxisana nabakhiqizi bezimoto eziyisikhombisa kanti imoto yokuqala esebenzisa kokubili ugesi nophethroli ingase ikhiqizwe ngo-2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page