Izimpawu zokubona baku‘shayile’ online, kuloba uZama Simelane

EMASONTWENI amabili edlule sinabe ngemizamo namasu okuphepha online kodwa-ke njengoba kuhlale kushiwo ukuthi ayikho into eyimfihlo online, kuyiqiniso ukuthi ngeke uthembele kuphela ekuvikelweni yi-anti-virus software ngoba nakuyona iphutha liyenzeka kanti futhi izigilamkhuba ze-internet ziyakwazi ukuyidida ngokuqhamuka namasu amasha okugadla angakavinjwa kwi-software yokuvika ingozi. Ngakho-ke usengangena engozini esizwe ngayo ezingosini ezedlule.

Ukuxakwa yizindlela zezinkampani ezinkulu nezazinqinda nenkolo yakhe kwamgqugquzela ukuthi asungule inkampani yakhe, okungenye yezinkulu kwezabantu abamnyama ezicwaninga amabhuku futhi ziluleke ngemisebenzi yobunjiniyela nezokwakha. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUNEZINTO ezimbili uMnu uZakhele Mkhize, umsunguli we-Entsika Consulting, azifunda ekhuleni kwakhe asabambelele kuzona nanamhlanje. Okokuqala wukuthi zimisele emsebenzini okuhlalele ngaleso sikhathi ungakhathazeki ngekusasa. Okwesibili wukuthi ungasabi ukucela usizo futhi nawe uselule isandla uma omunye umuntu edinga usizo ngoba yiyona ndlela yokwakha ubudlelwano nabantu.

BASIMISA ISIBINDI

SEKUWUMLANDO ukuthi ukubheduka kweCOVID-19 kube nomphumela omubi kangakanani emnothweni, hhayi nje eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni jikelele kepha yonke indawo kusazothatha isikhathi ukuthi uvuseleleke kahle.   I-International Monetary Fund ilindele ukuthi … Read More

IBHANGE loMbuso limemezele ukuthi imalimboleko ngeke iguquke ku-3.5%. Enza lesi simemezelo uMphathi waleli bhange uMnu uLesetja Kganyago, uthe lesi yisinqumo abavumelane ngaso bonke beyikomiti elenza lesi sinqumo. Uthe balindele ukuthi umnotho wehle ube ku- -0.2% ekupheleni kwekota yokuqala yonyaka kusuka ku-1%, abebewuqagulile ngoJanuwari. Nokho uthe balindele ukuthi umnotho ukhule ngo-3.8% kulo nyaka. “Ukubuyela emazingeni esasiwabona ngaphambi kobhubhane kuzothatha isikhathi. Nakuba imithetho yokuvalwa kwezwe ingasawunqindi kangako umnotho kodwa ukucinywa kukagesi kumandla kanti nokuthengwa kwempahla akwenzeki kangako seloku kuphele uDisemba. Ukunyuka kwamanani kawoyela kunyuse izindleko zokuthenga kwamanye amazwe nokube nomthelela emalini ebingenile,” kusho yena. UKganyago uthe balindele amandla emali abe okungenani ku-3.3% cishe unyaka wonke wango-2021, esuka ku-3.4% abebeke bawuqagula. Usomnotho omkhulu e-FNB, uNkk uMamello Matikinca-Ngwenya uthe bebesilindele lesi sinqumo. Uthe okwenziwa yiBhange loMbuso wukuzama ukubhalansisa ingozi yokunyuka kwamandla emali kanjalo nokuntenga ekukhuleni komnotho.

Uthando lokupheka, ukuba yisiphekepheke nesizungu esibangwe wumgonqo kumholele ekusunguleni ibhizinisi lokwenza ujamu owehla esiphundu. Umnikazi walo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UKUFUNA into ehlukile angachitha ngayo isizungu ngesikhathi sikathaqa kumzalele ibhizinisi elikhula ngamandla.

UNksz uPhumelele Myeza, umsunguli wePure Elegance @Home usehlale ematasa ediliva izinhlobo zikajamu awenza ekhaya amakhasimende akhe angawuvali umlomo ngawo.

Ukubalekela ubungozi bokutheleleka nge-coronavirus nokunqena isiminyaminya endaweni yokuwasha imoto akusho ukuthi hlala nemoto exathukayo. Sekune-car wash yezinsizwa ezincane eza kuwena ekhaya, kuloba uSLINDILE KHANYILE

UKUWA kwenye wukuvuka kwenye. Sisho njalo isiZulu. Kunenqwaba yosomabhizinisi abakhalayo ngenxa yokuqubuka kweCovid-19 ngoba kuholele ekuweni kwamabhizinisi abo kodwa kukhona abahleka bodwa ngenxa yeminyango evulekile.

Osomabhizinisi basemalokishini abakhahlanyezwe yiCOVID-19 bathi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. USLINDILE KHANYILE uyabika

OSOMABHIZINISI abasebenzela emalokishini eNingizimu Afrika bashayekile ngenkathi izwe livaliwe futhi kwabaningi babo imali ebingeniswa ngamabhizinisi abo yehlile ngaphezu kukahhafu. Yize kunjalo, abaningi bazimisele ukuqhubeka namabhizinisi abo uma izwe selivulwe ngokugcwele futhi abanye bayaqhubeka nokusebenzela emakhaya.

I-STEINHOFF International isimemezele ukuthi ixoxisana nebakweletayo emazweni ehlukene, okukhona nabaseNingizimu Afrika, ngenhloso yokuthi ifinyelele esivumelwaneni esizokwenza kuphele uhide lwamacala ebhekene nawo ngezinsolo zokungaziphathi kahle kwababephethe le nkampani. Le nkampani engabanikazi be-Ackermans, uPep, i-Incredible Connection, iTekkie Town ithi isifinyelele esivumelwaneni nezinkampani zemishwalense nabanye babantu ababeyizikhulu zayo ukuze ikhokhe imali efunwa ngabayibophayo. Nokho igcizelele ukuthi ngalesi sinyathelo ayisho ukuthi kunecala elivumayo. Uma sekuphothulwe yonke imicikilisho, ithi izokhokha uR966.3 million ukuze kukhokhelwe ababenamasheya bese futhi yengeza ngoR263.5 million ukuze kukhokhelwe eyayinezinkontileka nabo kanti abemishwalense bona bazothola isinxephezelo esicela kuR228.4 million uma sekubalwa nezindleko. I-Steinhoff International kwavela ukuthi yakhuphula inzuzo nenani lempahla yayo ngoR250 billion ongekho, nokwaholela ekwehleni ngamandla kwamanani amasheya ayo eJSE, nokwalahlekisela abatshalimali ngezizimbulu.

IWA LIKA-ESKOM

EKUQALENI kwaleli sonto isikhulu esiphezulu sakwa-Eskom uMnu u-Andre de Ruyter sithe kumele silindele ukuthi ukucinywa kukagesi kuzoqhubeka iminyaka eyisihlanu ezayo ngoba ugesi uyashoda ngo-4 000MW.   U-De Ruyter uthe lokhu kuzoba … Read More

Uhlanganisa isayensi nezokukhangisa ebhizinisini elichuma usuku nosuku. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

UMSUNGULI wenkampani eyenza izikhangiso isebenzisa kakhulu ulwazi nezibalo enalo ngamakhasimende, phecelezi i-data), wangena kwezamabhizinisi eneminyaka ewu-13 njengoba wayesekwazi ukusebenzisa ikhamera, nayeyisebenzisa ukushutha abangani bakhe izithombe bese ebadayisela.

Isabelomali saKwaZulu-Natali sigxile ezinhlelweni zokuthuthukisa ingqalasizinda, ukulwa neCOVID-19 nokweseka izinkampani ezisafufusa. USLINDILE KHANYILE uyabika

ISABELOMALI sonyaka wezimali wango-2021/22 esisanda kwethulwa wumNyango wezeziMali KwaZulu-Natali sifakazele ukuthi uhulumeni uzibophozele ekulweni nokubhebhetheka kweCOVID-19, ukuvuselela umnotho ngokweseka osomabhizinisi abasafufusa nokuthuthukisa ingqalasizinda.

Ungomunye wabaholi bamabhizinisi abahlonishwayo eNingizimu Afrika njengoba ehlale elwela abantu abamnyama nabesifazane. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngokungaxazulula inkinga yokuntuleka kwemisebenzi nokunye

NGENKATHI enza unyaka wesine ezifundweni zobudokotela, kwathi ngelinye ilanga esendleni elalele umsakazo wezwa umuntu omnyama ekhuluma, wachazeka yindlela ayeyibeka ngayo indaba yakhe nendlela ayekhipha ngayo isiNgisi ngamakhala.

Umnotho waseNingizimu Afrika wehle ngo-7% ngo-2020 uma kuqhathaniswa nango-2019. Loku kuvezwe yizibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto. Lokhu kungenxa yokuhlasela kweCOVID-19 okuthikameze umnotho kuvalwa izwe. Ithe loku yikona kwehla komnotho okukhulu kunakho konke ngonyaka owodwa kusukela ngo-1946. Imboni yezokukhiqiza naleyo yezitolo, ukudayiswa kwezimoto, ezokudla nezindawo zokuhlala zithe ukusiza kancane njengoba zenze ukuthi umnotho ukhule ngo-1.5% ngekota yokugcina ka-2020. Imboni okuyihambele kahle ngeyozolimo, yona ekhule ngo-13.1% ngonyaka odlule.

I-Transnet nophiko labaseshi iSpecial Investigating Unit (i-SIU) sebefake isicelo enkantolo sokuthi kubuyekezwe inkontileka futhi kumiswe izinkontileka ezine ezasayinwa yile nkampani ngo-2014 zokuthenga amaguzu awu-1 064 nadla uR54 billion. Kuthiwa lena ngenye yemisebenzi emikhulu eyenziwa yibhizinisi likahulumeni. Lezi zinkontileka zasayinwa neBombardier Transportation South Africa, iChina South Rail (esibizwa ngeCRRC E-Loco Supply), iChina North Rail (esibizwa ngeCNR Rolling Stock South Africa) neGeneral Electric South Africa Technologies. I-Transnet neSIU bathi emaphepheni abawafake enkantolo ukuthengwa kwalamaguzu kwenziwa kusethenziswa uhlaka olwalungenziwanga kahle olwaveza ukuthi kunesidingo sawo kanti futhi bathi imithetho, imiyalelo kahulumeni nemigomo yale nkampani yashaywa indiva ngesikhathi kukhishwa la mathenda, kusayinwa izinkontileka futhi kukhokhelwa lezi zinkampani ezine. Ngo-2018 iTransnet izamile ukuxoxisana nalezi zinkampani ukulungisa umonakalo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya nokungakho isidlulele enkantolo.

Hlala uphephile online ngokwenza nokuqaphela lezi zinto, kuloba uZama Simelane

SEKUPHELE amasonto amabili, kanti manje siphakathi kwelinye isonto elihle futhi. Yebo, ngisafisa ukuthi uphephe online, ngakho sizoqhubeka lapho esasigcine khona emasontweni edlule. Sagcina sichaze i-online safety, saxoxa ngokubaluleka kwakho nezito eziyingozi esizenza online. Njengoba sesazi ukubaluleka kokuphepha online, siphepha kanjani na? Kukodwa ukwazi ukuthi uhlala endaweni enengozi, angithi? Kodwa kusizani ukwazi loko kodwa uma ungazi ukuthi uphepha kanjani engozini?

Kunezimpawu eziqhamuka kuhulumeni ezisilethela ithemba siwosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO eledlule ngabuyelwa yithemba lokuthi uhulumeni ugxile ekuletheni nasekwakheni umbuso osebenzayo ngenxa yezinto ezimbili. Okokuqala uMengameli uCyril Ramaphosa usebenzise incwadi yakhe ayibhala masonto onke ukubhunga ngohlaka okuhloswe ngalo ukuphucula indlela okusetshenzwa ngayo kuhulumeni, iNational Implementation towards the Professionalisation of the Public Service.

Kwezesayensi uyashelela, kwezobuciko nobugugu uyashibilika, kwezokuvakasha uyazintwezela. Lo makadebona emikhakheni ehlukene ulandise uLANGA KHANYILE ngohambo lwakhe

NGEMVA kokuphasa umatikuletsheni kwenye yama-boarding school aziwa ngokukhiqiza ubisi lwabafundi wayefisa ukuba wudokotela, nokho wagcina engalifakanga ijazi elimhlophe. Noma agcina engeyena udokotela owelapha iziguli kodwa namhlanje uwudokotela – udokotela ngokwemfundo.

Ukugulelwa yingane kuholele ekutheni asungule ibhizinisi eselisiza nezinye izingane. Umsunguli walo uxoxe noSLINDILE KHANYILE

KUTHIWA lapho izinto zimapeketwane khona yilapho okukhona ithuba lokwenza izinto ezintsha ngoba kusuke kudingeka isisombululo. Loku kumsebenzele owesifazane osemncane njengoba kuholele ekutheni asungule ibhizinisi eseliwole nemiklomelo yamabhizinisi ezwenikazi i-Afrika.

IMIZAMO YOKUPHIPHA

KULE minyaka emithathu edlule ezinye zezinto ezihlehlisele inqubekela phambili eNingizimu Afrika amahlazo ahlale obala embonini ezimele futhi enziwe ezinye zezinkampani ezinkulu. Lapha sikhuluma ngezinkampani ezifana neSteinhoff International, okwavela ukuthi yakhuphula … Read More

Kuyethembisa okuqhamuka kwiSabelomali, kuloba uBusi Mavuso

ISINQUMO (sangeSonto) sokwehlisela ukuvalwa kwezwe esigabeni sokuqala sizosiza abantu abaningi baseNingizimu Afrika babuyele emsebenzini futhi sizosiza ukuvuselela umnotho. Ukushintshwa komthetho wewashi kuzosiza kakhulu imboni yezindawo zokudlela cishe okuyiyona eshayeke kakhulu ngenxa yobhubhane nokuvaleleka. Isekhona imithetho eyinqandayo kancane kodwa kungcono ngoba isizokwazi ukucishe ivule nokudayisa utshwala njengokwejwayelekile.

Ukudeleleka komlimi ngenxa yeminyaka yakhe nomzimba wakhe akumvimbanga ukuthi afake isivuno sakhe ezitolo ezinkulu. Manje lezi zitolo ezaqala ngokumeya sezidla entendeni yesandla sakhe. Uxoxe noLANGA KHANYILE

LILODWA igama angachazwa ngalo umlimi waseMthatha, eMpumalanga Kapa. Uzulazayithole. Unjalo uNkk uSiphesihle Kwetana, oneminyaka ewu-26. Uma efuna into uyaphokophela aze ayithole. Ngaphezu kokuba wuzulazayithole unesinye isikhali – ukukhulunyelwa wumsebenzi wakhe, … Read More

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page