Baphokophele ukufinyelela e-Afrika yonkana abasebhizinisini ‘lobisi noju’ ngokufuya izinyosi. Omunye wabo uxoxe noTEBOGO MOKWENA

UKUKHIQIZA nokudayisa uju yibhizinisi elingenisa imali ngendlela emangalisayo kangangokuthi kubize uMnu uTeko Nhlapo nomlingani wakhe uMnu uKenneth Ndadza ngaphansi kukaR2 000 ukuthola isidleke sezinyoni futhi bakhiqize uju olungenise inzalo ecishe iphindaphindwe kashumi. 

Osomabhizinisi abasafufusa abazihluphe ngezinto ezenzeka kwipolitiki: izingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUFANELE osomabhizinisi abancane bazihluphe ngokuqonda ipoliltiki nesimo somnotho ukuze babone amathuba akhona futhi baqhamuke nezisombululo zokuxazulula izingqinamba ezingahle zibakhinyabeze. 

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMxolisi Ngubane, umlingisi ne-production manager. UNgubane walingisa indawo yeSilo uCetshwayo kwi-Cetshwayo The Musical eyashisa izikhotha eWales, e-United Kingdom, ngaphambi kokuvula eNingizimu Afrika. Eminye imidlalo aseke wadlala kuyona yi-Moipone ne-Buffalo

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa imali. Ngangiphiwa ngisesemabangeni amancane esikoleni. Kwaze kwaba ngifika e-high school sengiqala ukusebenza emajalidini.

UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uhlangane noNgqongqoshe wezeziMali waseMelika uNks uJanet Yellen ePitoli ngoLwesine. Phakathi kwezinto ababhunge ngazo yisimo somnotho emhlabeni, imigomo yokugqugquzela abatshalimali nokuqinisa ubudlelwano phakathi kweMelika neNingizimu Afrika. IMelika ingenye yamazwe amakhulu ahwebelana neNingizimu Afrika. Ongqongqoshe baxoxe nangohlelo lokweseka iNingizimu Afrika ukuqala ukusebenzisa ugesi ongaphehlwa ngamalahle iJust Energy Transition, iMelika ingelinye lamazwe eleseka lolu hlelo ngo$1 billion.

IKHOMISHINI yokuNcintisana isiphakamise ukuthi iCompetition Tribunal ishushise izinkampani ezimbili ezazidayisa izimpahla zokuzivikela kwiCOVID-19 ngezinsolo zokuxoxisana ngamanani, isenzo esiphambene nomthetho wokuncintisana. Le khomishini ithi iMedmart Health neBabyBug bavumelana ngendlela abazonquma ngayo amanani ezifonyo futhi bahlukaniselana amakhasimende. Kuthiwa lezi zinkampani zahlangana ngoDisemba wango-2020 zavumelana ukuthi zizodayisa iphakethe lezifonyo eziwu-50 ngemali ephakathi kukaR79 noR90.

Onohlanga lokukhanda nowaqala ukusebenza emkhakheni wezinhlangano ezingenzi nzuzo ezithuthukisa umphakathi uyivulandlela emkhakheni wokulandela izimoto ngobuchwepheshe. Uxoxe noLANGA KHANYILE

“LOKU okubona ungaphandle ngale mboni kuyiko. Kukhonya izinkampani ezimbalwa; zingezezinye izinhlanga, zingamadlandawonye, zisebenzisana nemishwalense eyodwa. Kunzima uma ungeyena omunye wazo.”

This week, in a CELEBRITY and MONEY we chat to Sindani Mbatha, a stand-up comedian and actor.  He has featured in a comedy slot of Ukhozi FM’s Vukukhanye Afrika show and Izwi Lomzansi FM. He featured in Sarafina! (The Movie) and James Ingram’s One More Time video. Lately, he has a comedy segment on Inanda FM and is a sought-after act at functions

Did you ever get pocket money when you were young?Yes, I used to. I used to get it, but it was only after I had acted and recited the praises … Read More

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noSindani Mbatha, usomahlaya nomlingisi. Uke waneziqephu zikasomahlaya kwiVukukhanye Afrika kuKhozi FM, kwiGagasi FM, kwiZwi Lomzansi. Wake walingisa kwiSarafina! (The Movie),  i-video ye-One More Time kaJames Ingram. Manje unesiqephu samahlaya kwi-Inanda FM kanti unandisa nasemicimbini

Usemncane wawuphiwa imali?

Yebo, ngangiphiwa kodwa ngangisuke ngisebenze ngokulingisa nokusho izibongo zamakhosi akwaZulu ngisese-primary (school).

KUSAZOBA NZIMA

SANIBONANI bafundi boMbele onyakeni omusha u-2023. Kuyintokozo ukuthi siphinde sihlangane kulo nyaka njengoba sisazibophezele ukunethulela izindaba zomnotho, osomabhizinisi abancane, ezolimo nezobuchwepheshe ngesiZulu.  Unyaka odlule ungomunye weminyaka ebinzima emnothweni nakosomabhizinisi. Kuqonge … Read More

Ukukhula komnotho weNingizimu Afrika kusezandleni zosomabhizinisi abancane kodwa kufanele banyuse amasokisi. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGENKATHI uNgqongqoshe wokuThuthukisa amaBhizinisi amaNcane uNkk uStella Ndabeni-Abrahams ethula inkulumo kwiProgressive Business Forum eNasrec, eGauteng, ngenyanga edlule wakhumbuza ababemlalele ukuthi umhlahlandlela wokuthuthukisa iNingizimu Afrika iNational Development Plan (iNDP) uthi phakathi kuka-60% no-80% wenani lomnotho uzoqhamuka emabhizinisini asafufusa.

Owangena kwezolimo ebambile, usegila izimanga ngemikhiqizo engavamile nemfuyo exubile. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

NGEMVA kokubambela uyise owayegula, uNks uLinda March akaphindanga wabheka emuva. Ngaleyo nkathi, ngo-2008, ezolimo kwakusewumkhakha lapho abantu besifazane nentsha beyivelakancane. Wayeqhutshwa yintshisekelo yokukhombisa ukuthi yinto angakwazi ukuyenza.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page