Izinyunyana zithi yimbudane ukuthi kunezingxoxo eziqhubekayo phakathi kwazo nohulumeni mayelana nokungayinyusi imiholo yezisebenzi zikahulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

AZIKHO izingxoxo eziqhubekayo phakathi kukahulumeni nezinyunyana mayelana nokumisa ukunyusa imiholo yezisebenzi zikahulumeni futhi ngeke zibe khona uhulumeni engakasifezi sonke isivumelwano sokunyuswa kwemiholo esasayinwa ngo-2018.

Izinselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo azisho ukuthi izwe kumele liqhubeke nokucwila ezikweletini. USLINDILE KHANYILE uyabika

ININGIZIMU Afrika ilindele ukuthi imali eyikweletayo inyuke isuka kuR4.1 trillion ngo-2020/21 ifinyelele kuR5.5 trillion ngo-2023/24, nokuzoba ngu-95% wenani lo mnotho noma i-gross domestic product (iGDP), lokhu kushiwo wuNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni.

Kusasa uNgqongqoshe wezeziMali uMnu uTito Mboweni uzokwethula isabelomali saphakathi nonyaka, iMedium-Term Budget Policy Statement. Singalindelani kulesi sabelomali? USLINDILE KHANYILE uyabika

BEKUFANELE ngabe isabelomali sizokhombisa ukuzinikela kweNingizimu Afrika ekufukuleni umnotho ngokuthi kube khona imali ebhekile ezokwabelwa ukuthuthukisa ingqalasizinda kodwa kunaloko uNgqongqoshe wezeZimali uMnu uTito Mboweni uzoqhubeka nokubopha izifociya.

OKUSHA SHA!

NGENKATHI sethula Umbele ngenyanga edlule sabika ukuthi kuyohamba kuhambe kufike isikhathi lapho kuzodingeka mfundi othandekayo ukuthi uzikhokhele ezinye zezindaba esikuphakela zona.  Njengeziko lezindaba siyibhizinisi njengawo wonke amanye amabhizinisi, nokusho ukuthi … Read More

ICLICKS ithe imali engenayo inyuke ngo-9.6% yafinyelela kuR34.4 billion ngonyaka wezimali ophele ngo-Agasti 31 kwathi inzuzo yona yanyuka ngo-10.4% yafinyelela kuR2.8 billion. Le nkampani eke yaba sematheni ngenxa yesikhangiso ebesicwasa izinwele zabantu besifazane abamnyama ithe ezinye izitolo zayo zike zaphazamiseka ngesikhathi izwe livaliwe kanti nabantu abaphathwanga umkhuhlane njengokujwayelekile nokube nomthelela emalini engenile. Kodwa ithe futhi isibalo sabantu abathenge besebenzisa i-internet sinyukile.

Kuyagcina kule nyanga ukukhokhwa kukathasi ezibonelelweni zezingane nezaguga njengoba isikhathi esasinqunyelwe zona sesiphelile. Loku kuthiwa kuzozwela njengoba amanani okudla emba eqolo. USLINDILE KHANYILE uyabika

UKUQEDWA kukachatha obufakwe ezibonelelweni zezingane nezabantu abadala kuzokwenza izigidi zabantu zibulawe yindlala futhi kuzolimaza kakhulu abantu besifazane, okuyibona abahlomula kakhulu ngalezi zibonelelo.

UHULUMENI usumemezele uhla olubuyekeziwe lamazwe athathwa njengayingozi kakhulu nokuzofanele ukuthi abantu bakhona bafake izicelo zemvume zokuza kuleli. Uhulumeni uthe lolu hla lwenziwe ngendlela yokubheka ukuthi kungabhebhetheki iCOVID-19 kodwa futhi kuvikelwe imisebenzi. Lawo mazwe yi-Argentina, iGermany, iPeru, iBangladesh, i-India, iPhilippines, iBelgium, i-Indonesia, iRussia; iBrazil, i-Iran, iSpain, iCanada, i-Iraq, i-United Kingdom, i-Chile, i-Italy, i-USA, iColombia, iMexico, iFrance neNetherlands.

Ususe igidigidi kuvela ukuthi uthenge iqembu lePSL AmaZulu. UMnu uSandile Zungu uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngezinhlelo zakhe ngoSuthu nangohambo lwakhe lokuba wusomabhizinisi

KUTHIWA kukabilli ngomuntu ofaka imali ebholeni. Okokuqala kuthiwa wumuntu osuke engaqondi empeleni ibhola liyayidla imali, kunokuyingenisa; ngaphandle uma unenqwaba yabaxhasi futhi kuyiqembu elithola imiphumela emihle.

Umbono weziko

Sibonga siyanconcoza UMA umuntu ezovuka athathe uhambo olumqoka noma uma kunento enkulu ezokwenzeka ngakusasa, kuye kuthiwe ulala engalele. Kube njalo nasethimbeni elisungule leli ziko lezindaba zamabhizinisi enkundleni yokuxhumana ngobuchwepheshe. Kanjalo … Read More

Ukuzibophezela ukuthi amalokishi angasali ngaphandle ezintweni ezithinta ubuchwepheshe kudlondlobalisa umsebenzi weNjinjiCom, uSLINDILE KHANYILE uyabika

NGISHO umuntu obengakuqondi kahle ukubaluleka kobuchwepheshe ukubonile ngesikhathi izwe livaliwe ngenxa yokuqubuka kweCOVID-19. Kodwa okunye okugqamile ngalesi sikhathi yindlela izindawo zabantu abamnyama ezisasele ngayo emuva uma kukhulunywa ngobuchwepheshe besimanjemanje.

Sishintshile isithothobala esiyiKZN njengoba imboni yemidlalo yethelevishini namafilimu ivuke emaqandeni. ULANGA KHANYILE uyaloba

‘HEY’ wena, Durban
Ebhish’ Kumnand’ eThekwini…”
Laligqoma kanje elinye lamanoni eCJB, iqembu lomculo i-bubblegum, phakathi nama-’80s. Le ngoma ethi Durban eBeach (Kumnandi eThekwini) yayifakazela ukuthi ubumnandi bubuzwa eThekwini ngenxa yokuthi phakathi kwezinye izinto ligabe ngolwandle olucwebile.

I-Standard Bank yethule namhlanje umbiko wezimali wohhafu wonyaka ophele ngoJuni 30. Leli bhange lithe nakuba likwazi ukuzibamba ziqine kodwa ukuhlasela kweCOVID-19 kuzwelile, ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika. Imali leli bhange eliyibeke eceleni ukuhlinzekela lezo zikweletu amakhasimende alo azohluleka wukuzikhokha inyuke yafinyelela kuR11.3 billion nokucishe kuphindaphindwe kathathu uma kuqhathaniswa nohhafu wango-2019. Lokhu yikho okube nomthelela ekutheni kwehle inzuzo ngo-40%, yaba nguR7.7 billion.

UNGQONGQOSHE wezeZimali kuleli uMnu uTito Mboweni usenxuse iPhalamende ukuthi limvumele ethule isabelomali saphakathi nonyaka wezimali, iMedium Term Budget Policy Statement, mhla ka-28 Okthoba. Loku kusho ukuhlehlisa lesi simemezelo ngesonto njengoba besihlelelwe ukuthi sethulwe mhla ka-21 Okthoba. UMboweni uthe lesi sicelo usenza ngenxa yesimo esingejwayelekile esikhona nesidalwe wukuqubuka kweCOVID-19, okuholele nasekutheni kube khona isabelomali esiyisipesheli esethulwe ngoJuni. Lo mnyango uthe uhulumeni usazibophezele ekubopheni izifociya nokuyikona okudinga yizwe njengamanje, nokuyinto abathe lesi sabelo esizokwethulwa sizokuveza futhi loku. Wenza lesi sicelo nje uMboweni ngoLwesine (kusasa) kulindeleke ukuthi uMengameli uCyril Ramaphosa ethule umbiko ozoba wumkhombandlela wokuvuselelwa komnotho

UKUKHIQIZWA kwempahla kuleli kwehle ngo-10.8% ngo-Agasti uma kuqhathaniswa no-Agasti wango-2019 ngokusho kwezibalo ezikhishwe yiStatistics South Africa kuleli sonto. Izimboni ezibe nomthelela kakhulu kuloku kube ngezezimoto, nezehle ngo-30.7%; okusansimbi, okwehle ngo-11.7%; ukudla neziphuzo, okwehle ngo-6.8%; iphepha okwehle ngo-11.9% namakhemikhali, injoloba neplastiki, ukukhiqizwa kwakho okwehle ngo-5.4%. Nokho uma kuqhathaniswa u-Agasti noJulayi walo nyaka, umkhiqizo unyuke ngo-3.6%.

I-FNB isanda kumemezela ukuthi abantu sebezokwazi ukuthenga amasheya ezinkampanini ezifana noNetflix, u-Apple, u-Amazon, uFacebook nezinye ngokutshala uR10 nje isheya ngendlela yokutshala imali ebizwa nge-Exchange Traded Note. Ingabe abantu kumele babe nesasasa ngempela ngaloku futhi yini ubungozi obuhambisana nale ndlela yokutshala imali? USLINDILE KHANYILE uyabika

I-FNB imemezele ngeqholo ukuthi ngoR10 nje vo noma wubani angaba wumnikazi wamasheya ezikhondlakhondleni ezingo-Apple, uFacebook, u-Netflix, u-Amazon, uMicrosoft, uCoca-Cola, iTesla, i-Alphabet noMcDonald’s.

Ingwevu kwezamabhizinisi ithi abantu abamnyama abangacabangi ukuthi izinto zizobalungela ngenxa yebala labo kuphela kodwa kumele bazikhandle futhi bafunde. Ixoxe noSLINDILE KHANYILE

ABAHOLI abakhona njengamanje eNingizimu Afrika abagculisi neze, abaziphethe kahle futhi abazi lutho. Lona wumbono kasomabhizinisi osemnkatshubomvu, uDkt uReuel Khoza.

UKhoza, ohlonishwa nakwezemfundo ngamagalelo akhe, uthe iningi labaphethe kwezepolitiki kuleli licabanga ukuthi kudingeka ukuthi litoyitoye nje kuphela ukuze libe ngabaholi kanti lokho akwanele nge-21st century.

I-COMPETITION Tribunal inqume ukuthi ngeke usavunyelwa uShoprite ukuthi ube nezivumelwano ezithi yiwona kuphela ongaba yisitolo sokudla lapho usuke uqashe khona. Le nhlangano ebheke ukuncintisana ithe lezi zivumelwano kumele ziphele ngokuphazima kweso ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni bese kuthi emadolobheni khona kumele kuphele iminyaka eyisihlanu seziphelile. Lesi sinqumo sizovuna abezitolo ezincane futhi sizokwenza nabathengi bakwazi ukukhetha ezitolo eziningi.

Odade abaqala ngebhakede lamakhekhe, sebevule isitolo samakhekhe aneNkosi phakathi emicimbi emikhulu njengemishado. Balandise uLANGA KHANYILE

UMA ufika e-Uhuru Shopping Centre, inxanxatheleni yezitolo eClermont, eThekwini, uzozithela emabhizinisini ajwayelekile ezindaweni zabantu njengesitolo nendawo yokucwala izinwele. Kodwa kunolunye uhlobo lwamabhizinisi ozoluthola kule ndawo eqanjwe ngegama le-nightclub eyake yanedumela “eSkomplazi” namaphethelo eTheku, eliyisiSwahili nelisho ukuthi “inkululeko”. Kule ndawo uzothola isitolo samakhekhe ekhethelo, phecelezi ama-novelty cake, isitolo esikhanda amakhompyutha nendawo ebhucunga necwala abantu besifazane.

Basebenzisa ubuchwepheshe ukuzama ukuvala igebe phakathi kwabafundi abadla izambane likapondo nabadla imbuya ngothi. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGESIKHATHI izwe livaliwe ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kweCOVID-19 igebe phakathi kwabafundi abami kahle nalabo abaswele lihlale obala njengoba kulabo abasezikoleni ezimi kahle kube lula ukuthi bashintshe indlela abafunda ngayo besebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje kanti kulabo abantulayo kube wumzukuzuku abaningi bagcina bengafundanga.

Uzimisele ngokushintsha indlela okusetshenzwa ngayo ezimayini ngobuchwespheshe besimanje ukuze kunciphe nesibalo sabashonayo emgodini. Unjiniyela wasezimayini osewusomabhizinisi uxoxe noSLINDILE KHANYILE

OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele bathi begxilile ekukhuliseni amabhizinisi abawathandayo kodwa bathole nokunye okuzongenisa imali ngesikhathi besaphemba; ukugwema ukuwa kwamabhizinisi abo

Izibiliboco zakhe azehli esiphundu kuphela kodwa zinobuciko endleleni ezihlelwa ngayo oseziphilisa ngothando lwakhe lokupheka futhi obhizinisi lakhe livuthwa ngesivinini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngalo

EMVA kweminyaka kuwumsebenzi awenza eceleni ngoba ubesaqashiwe, uNksz uNomvuyo Gwamanda uqunge isibindi kulo nyaka wakhetha ukugxila enkampanini yakhe yokudla, iDelicious Lab ezinze eGoli, eGauteng.

Namhlanje kuvulwa imingcele eNingizimu Afrika emva kokuvalwa izinyanga eziyisithupha ngenxa yeCOVID-19. Loku kubhekwe ukuthi kuqale kuvuselele imboni yezokuvakasha neyemicimbi ethembele kakhulu ekuhambeni kwabantu ngokukhululeka. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGENYANGA edlule olunye udaba olube sematheni wukuvalwa komgwaqo u-N2 eThekwini ngamaciko ayebhikishela ukuthi uhulumeni uvule ukuba khona kwemicimbi ngoba efa yindlala.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page