Kubalulekile ukugada ukunakekela impilo nomqondo wakho uma uwusomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

KULELI sonto ngithanda sikhulume ngocwaningo olwenziwe abakwaNedbank ngesimo semiqondo yosomabhizinisi eNingizimu Afrika, oluveze ukuthi osomabhizinisi bakuleli zwe bathwele kanzima uma kuqhathaniswa nosomabhizinisi bakwamanye amazwe emabhizinisini.

Ucwaningo luveza ukuthi osomabhizinisi balapha bayahluleka ukuhlukanisa phakathi kwabo siqu nebhizinisi. Loku kwenza ukuthi uma ibhizinisi linezinkinga eziningi, kuba nomphumela ongemuhle nasempilweni kasomabhizinisi. Baningi osomabhizinisi abagcina sebegula ngenxa yokuthwala kanzima ngezindlela eziningi. Loku kuze kuphazamise nomqondo womuntu angabe esakwazi ukucabanga kahle.

Nokho-ke kuvelile ukuthi lena akuyona inkinga yosomabhizinisi baseNingizimu Afrika kuphela kodwa kuyenzeka nakosomabhizinisi baphesheya. Kunolunye ucwaningo olwenziwe eCanada yi-Business Development Bank of Canada, oluveze ukuthi uhhafu wosomabhizinisi bakuleli yazwe banenkinga yokhwantalala. 

Ucwaningo olwenziwa e-Australia ngesikhathi seCOVID-19 lwaveza ukuthi u-22% wosomabhizinisi unokhwantalala.

Uma sibheka eNingizimu Afrika, ziningi izinselelo osomabhizinisi ababhekana nazo, ikakhulukazi njengoba siphuma kwiCOVID-19, izikhukhula nezibhelu okwakuhambisana nokutapa izimpahla ezitolo. Nesimo somnotho asizibekile phansi, bathi osomabhizinisi sebesimama bese kunyuka  imalimboleko futhi namandla emali ehle, okunciphisa imali amakhasimende anayo yokuthenga ngoba asuke esebheke izinto ezibalulekile. 

Ukungasebenzi kahle kwengqalasizinda kuyawaphazamisa amabhizinisi. Imigwaqo nezitimela akusebenzi kahle eNingizimu Afrika, okwenza izimpahla zingathutheki kahle ngoba amachweba nezitimela akusebenzi ngendlela efanele. Loku kungqinda amandla osomabhizinisi futhi kunciphisa amathuba okukhula. 

Uma izinto zingenzeki ngendlela usomabhizinisi alindele ngayo kugcina kuletha ingcindezi kulowo somabhizinisi ngoba kwenza ibhizinisi lingahambi kahle. Loku kusho ukuthi imali engenayo nenzuzo angabe uyayenza ngaleso sikhathi kuyaphazamiseka. 

Osomabhizinisi abaningi babuye bazithole besebenza isikhathi eseqile kunokufanele basisebenze ngenxa yalezi zinkinga. Loku kwenza bakhathale kakhulu futhi kuthuntubeze umqondo. Lento ihamba ihambe ibe nengcindezi enkulu kusomabhizinisi. Ukungangeni kahle kwemali kuletha enye ingcindezi . Isikhathi esiningi ulwa nokuthi ahlale evulile, esebenza ukuze ibhizinisi lingawi. 

Osomabhizinisi abaningi-ke abayiqapheli indaba yokuhlaba ikhefu benze noma yini ebalethela injabulo empilweni yabo ukuze bangahlali benengcindezi ngaso sonke isikhathi.

Kuhle futhi ukuthi osondelene nabo, njengomuntu oshade, baqonde ukuthi kwesinye isikhathi isimo siye singahambi kahle futhi bakwazi ukukulekelela uma sekubheda ngempela. 

Kwesinye isikhathi kuhle ukuba nobudlelwano obuhle nebhange ngoba futhi abantu bakhona abazi kangcono uma isimo sebhizinisi lakho singasahambi kahle.

Yingakho uthola amabhange amaningi esenika usizo lokuzama ukufukula amabhizinisi uma isimo sibheda kakhulu. Okubalulekile kakhulu wukuthi nawe somabhizinisi kufanele wenze isiqiniseko sokuthi uyathatha ikhefu, ukhokhe umoya, upholise nengqondo.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page