Ukuhlangana nohulumeni kuvuselele ithemba kosomabhizinisi, kuloba uBusi Mavuso

OSOMABHIZINISI bayaqhubeka nokusebenzisa izinsizakusebenza eziningi ukubambisana nohulumeni ukuxazulula izinselelo zethu ezisixakile. 

Sengike ngasho ukuthi lobu budlelwano buncike kakhulu ekutheni izinhlangothi zombili zizibophezele ekutheni busebenze. 

Ngingasho ngeqholo ukuthi emva komhlangano nomengameli nabanye ongqongqoshe ngesonto elidlule, ukuzibophezela kukahulumeni kunyuke kakhulu. 

Izinselelo esibhekene nazo zinzima futhi kuzosiza wonke umuntu ukuthi zixazululwe. Imboni yezimayini izodiliza inqwaba yabantu, kunemisebenzi ewu-35 000 esengcupheni. Enye imbangela enkulu yaloku wukungasebenzi kahle kwezokuthutha. 

Kucacile ukuthi kufanele kuphuthunyiswe ukulungisa uTransnet nemigwaqo yethu kanti uhulumeni nosmabhizinisi bayazikhandla ngokubambisana ukuthola izixazululo. 

Ikomidi elengamele ukuxazulula inkinga yezokuthutha iNational Logistics Crisis Committee (iNLCC) linemikhakha eyisishiyagalombili esebenzayo kanti eminye emibili izosuka kwi-Operation Vulindlela. 

Ngokubambisana singawenza umehluko. Inkulu indima esikhathuliwe ngokusebenzisana ukuzama ukulungisa inkinga kagesi, osekuphele unyaka kuqhubeka.

Ikomidi elengamele ukuxazulula inkinga kagesi iNational Energy Crisis Committee lethule i-Energy Action Plan, uhlelo olubuyekeza ngokuphelele indlela efanele yokulungisa inkinga kagesi okwavunyelwana ngayo osomabhizinisi nohulumeni.

Kunamathimba alekelela eziteshini zikagesi ezinhlanu nasebenzela ukuthi lezi zingxenye ezintathu zeKusile ezingasebenzi zisebenze, loku ngenxa yokubambisana. 

Lo msebenzi uthela izithelo ngoba i-unit 3 eKusile ekhiqiza ugesi owu-720MW noma ugesi olingana nosuke ungekho uma kucinywe ugesi isizosebenza kanti loku kwenzeke kusasele izinyanga ezimbili kunesikhathi ebesihleliwe ngenxa yokusebenzisana. 

Sekuphele unyaka le ngxenye ingasebenzi. Abalelwa ku-130 amavolontiya emboni ezimele asebenzisana ne-Eskom nohulumeni ukweseka lo msebenzi. 

Miningi imithetho esiphuthunyiswe wuhulumeni edingakalayo ukuze umsebenzi uqhubeke njengokusho kwe-Energy Action Plan, ikakhulukazi ukusungula inkampani ezimele ezophaka ugesi, iNational Transmission Company of South Africa esinelayisensi yokuthenga ugesi nakwabanye abantu. 

Inhloso yokungenelela kweNLCC ukuphucula ukusebenza kwezitimela namachweba. Kunemigudu eyisihlanu okuzogxilwa kuyo kanti kukhona amathimba anabantu abangochwepheshe asunguliwe ukusebenza neTransnet ukwandisa umthamo wezimpahla othuthwa ngezitimela. 

Kunethimba elizobheka ukuminyana emngceleni iLebombo kanti elinye lisungulelwe ukuvuselela izitimela ezithutha abantu. Ayaviva la mathimba kanti kuzwakele emhlanganweni wangesonto elidlule ukuthi wonke umuntu uzibophezele ukuphumelela. Abomthetho bona basebenzela ukuvikela ingqalasizinda yezitimela ngezindlela ezihlukene. 

Ikhona inqubekelaphambili ekulweni nobugebengu nenkohlakalo, umsebenzi oqhubeka ngenxa yokubambisana esakuqala noPhiko lokuShushisa eZweni lonke iNational Prosecuting Authority. Uhulumeni usuvumile ukuthi kuhlanganwe njalo emva kwamasonto ayisithupha. Ngilindele futhi ngithemba ukuthi sizobona obunye ubufakazi bokuqhubeka komsebenzi.

Into enkulu engigqamele emhlanganweni wangesonto elidlule yindlela obekubhungwa ngayo nokubambisana. Wonke umuntu uzimisele ukuthola isixazululo. Umengameli ucacisile ukuthi okuhlosiwe wukwenza okulungele iNingizimu Afrika, hhayi ukwenzela inhlangano ethile. 

Sizoqhubeka nokweseka uhulumeni enze umsebenzi, inqobo nje uma ibonakala inqubekelaphambili futhi kunobufakazi bokuthi usizo lwethu lunomphumela obonakalayo ekusebenzeni kwamabhizinisi. 

Uhulumeni udinga osomabhizinisi ukuthi bavelele ngoba bangabaqashi futhi bakhokha intela kanti ngokusebenzisana singenza imigomo engakwenza loko. Leyo migomo idinga imithetho esebenzayo, uhulumeni osebenzayo nezimboni zokuxhumana ezimqoka kuwona wonke umuntu eNingizimu Afrika. 

Ukusebenzisana kuletha inqubekelaphambili ebonakalayo kanti emva komhlangano wangesonto elidlule ngilindele ukuthi kuzoshesha. I-Business For South Africa ihlanganise abamabhizinisi kanti iBusiness Leadership South Africa ifake isandla esikhulu kulokho.

Sizoqhubeka sizikhandle ukuze iqhubeke inqubekelaphambili. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page