Emxhakeni

UNks uCebile Magongo, i-growth specialist yeFNB Cash Investments, ucebisa ngezindlela eziphephile zokuhlukanisa imali yestok’fela. Isithombe: Sithunyelwe

Amasu okuphepha okuhlukanisa imali yestok’fela ekupheleni konyaka. INTATHELI YOMBELE iyabika

SEKUYIMINYAKA eminingi kakhulu izitokofela zineqhaza elikhulu ukukhuthaza isiko lokubeka imali nokusiza abantu ukuthi bakwazi ukwenza abakufisayo ngemali yabo.

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala weluleka ngokufanele ukuqaphele ngezikweletu

UMnu uMpumelelo Zikalala udingida udaba lwezinsolo zamaphoyisa ngenkulumo  yasesidlangalaleni yomsakazi woKhozi FM 

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala ngezinguquko ezithulwe wuhulumeni kwiRoad Accident Fund

UMnu uMpumelelo Zikalala ukhanyisa ngeRoad Accident Fund

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza izindleko ezihambisana nokwaba ifa

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza izinguquko ezethulwe emthethweni wokwaba ifa

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho wokuhlanganisa incwadi yefa 

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka isibhicongo sebhilidi elisanda kusha eGoli 

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho olawula ukuthi isidumbu singcwatshwa wubani, kungaba esomuntu oganiwe, ongaganiwe nonesithembu

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya umdonsiwano okhona phakathi kowayengusihlalo wePrasa uMnu uLeonard Ramatlakane noNgqongqoshe wezokuThutha uNkk uSindisiwe Chikunga

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka umthetho olekelela abazali abahlukanisile ukukhulisa umntwana

UMpumelelo Zikalala ubheka umthetho wokondla obushade naye uma senihlukanisile

UMnu uMpumelelo Zikalala uthi aphula umthetho amakhosi asanqaba ukusikela abantu besifazane umhlaba

UMpumelelo Zikalala ucebisa amadoda angahlukanisile umshado ngokusemthethweni

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka indaba yokuhlukunyezwa kwamadoda

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho olawula isithembu

UMnu uMpumelelo Zikalala ucebisa amadoda ngokufaka isicelo sesondlo

Mnu uMpumelelo Zikalala

UMnu uMpumelelo Zikalala uxwayisa intsha ngezinkundla zokuxhumana nomthetho

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza nge-criminal record nokuthi umuntu onegama elibi angalicisha kanjani

UMpumelelo Zikalala ubheka okungenzeka ngecala likaThabo Bester emva kokufa komunye wabaphenyi

UMpumelelo Zikalala ubheka ukusebenza kwe-Minimum Wage Act

UMpumelelo Zikalala uchaza umthetho onxephezela izisebenzi uma zilimale emsebenzini

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngempesheni i-UIF

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza imithetho evikela izisebenzi eNingizimu Afrika

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umehluko phakathi kwe-confiscation order nenhlawulo enqunywa yinkantolo

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka eyomshado nepasi kukaBester

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka eyezigemegeme zikaThabo Bester

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka isiteleka seNEHAWU

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza i-third party liability insurance

UMnu uMpumelelo Zikalala uthi umengameli uphaphalazile ephendula ngodaba lukagesi

UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaba ukuputshuka kwe-video yokubulawa kuka-‘AKA’

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho wokuvikela ofakazi

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho wokuvikela ofakazi.

UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya isinqumo samaqembu aphikisayo sokubopha i-Eskom

Ukonga nokutshala imali kusezandleni zomuntu ngamunye, kusho abeluleki bokuphatha imali

Izithombe: wuGoogle nezithunyelwe

Amasu okuqala unyaka kahle ngokwezimali ukuze abantu abongayo nabatshala imali bezoba nekusasa elivikelekile. INTATHELI YOMBELE iyabika

UKUQALA konyaka omusha kuhlale kuyithuba elihle lokulungisa amaphutha amadala kuwonkewonke ukuze abe nekusasa elihle ngokwezimali.

UMnu uMpumelelo Zikalala ngesinqumo secala eliphakathi kukaZuma noRamaphosa

Content hosted by iono.fm

UMnu uMpumelelo Zikalala ngamasu omthetho okuhlelela unyaka omusha

UMnu uSifiso Nkosi, inhloko yeStokvels and Group Savings eFNB

Isithombe: Sithunyelwe

Kucetshiswa izitokfela ngendlela ephephile yokukhipha imali ukuze zigweme ukuba wukudla kwamaqola. INTATHELI YOMBELE iyabika

AMAHOLIDI kaKhisimusi aseqalile kanti ezinye zezinto ezijwayelekile ngalesi sikhathi wukuhlukanisa izitokfela. Abanye bazihlukanisa ngasekuqaleni kukaDisemba kanti abanye bazihlukanisa ekupheleni kwawo ngoba imali basuke beyongela izidingo zikaJanuwari nokuvula kwezikole.

UMnu uMpumelelo Zikalala uxwayisa ngemibandela yomshwalense edinga ukugadwa ngamaholidi kaKhisimusi ukuze ungashaywa yimbibizane

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka eyombiko kaRamaphosa ngolwePhala Phala

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka isinqumo sokudedela ngoshwele umbulali kaHani

UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umgudu olandelwayo ukususa umengameli esihlalweni

UMpumelelo Zikalala uchaza ngomthetho olandeliwe ukufaka isicelo sokudla izimpahla zomlingisi wodumo lweTsotsi

UZikalala ubheka umthetho wokukhipha isitifiketi sokubeka iSilo

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka ukuthi wubufakazi obunjani obemukelwa yinkantolo

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka isiteleka saseTransnet

I-FNB yethule uphawu olusha nethi luhambisana nendlela entsha esizokwenza izinto ngayo

Izithombe: Zithunyelwe

Baphokophele ukwandisa abalungele ukuya empeshenini ngezinguquko ezintsha. USLINDILE KHANYILE uyabika

IBHANGE iFNB lithi izimisele ukunyusa isibalo sabantu abalungiselela ukuthatha umhlalaphansi kahle sibe phakathi kuka-60% no-70%.

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka ukuqokwa kwebhodi elawula inkampani kahulumeni

UMnu uMpumelelo Zikalala uhlaziya icala lokubulala ngokungenhloso elibekwe umshayeli weloli lengozi yasoPhongolo

UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka ukuziphatha kwezintatheli ecaleni likaSenzo Meyiwa

Podcasts

Inqolobane