Ziningi izinkomba zokuthi ubudlelwano bethu neMelika buyalunga, kuloba uBusi Mavuso

ISONTO elidlule belibalulekile uma sibheka amathuba ezohwebo nokutshala imali eNingizimu Afrika, bekugxilwe ebudlelwaneni beMelika neNingizimu Afrika kuwona womabili la mazwe.

Lapha ezweni lethu kube ne-AGOA Summit eNasrec, eGoli, ihlanganise osomabhizinisi nababhala imigomo abaqhamuka e-Afrika yonke, bebezoxoxisana nabalingani babo baseMelika.

Kanti futhi iSA Tomorrow Conference eNew York, eMelika, ihlanganise osomabhizinisi nabaholi bethu bezepolitiki baxoxisana nabatshalimali bekhangisa izwe lethu ukuthi yizwe elifanele ukuthi kutshalwe imali kulo.

Ngibe nenhlanhla yokuya kwezinye izingqungquthela ze-AGOA ngazibonela ukuthi i-AGOA iwaseka kanjani amabhizinisi nosomabhizinisi eNingizimu Afrika.

I-African Growth and Opportunity Act igunyaza ukuthi kube nenqwaba yezimpahla zaseNingizimu Afrika ezidayiswa eMelika ngaphandle kokukhokhishwa intela kodwa futhi kunolunye usizo olwelekelela izinkampani ukuthi zihwebe neMelika kakhulu.

Sizwile nangamabhizinisi angagcinanga ngokuhweba neMelika kodwa nezinye izimakethe ngokubambisana namakhasimende aseMelika. 

Izithelo ze-AGOA ziqhamuka ekuhwebeni kodwa nolwazi oluza emabhizinisini ethu nesibalo sabantu esigcina sikhona ukudayisela amanye amazwe. 

Lezi zingxoxo zibheke nekusasa. Isivumelwano se-AGOA siyaphela ngonyaka ozayo emva kweminyaka ewu-10. Sidinga ukuvuselelwa yiPhalamende laseMelika ngaphambi kwango-2025 kanti kubonakala sengathi izovuselelwa. Nokho kuxoxiwe nangokuthi singaphuculwa kanjani. 

UNgqongqoshe wezangaPhandle waseMelika uMnu u-Antony Blinken utshele ingqungquthela ukuthi umengameli wabo ufisa ukusebenzisana nePhalamende ukuyiphucula.

Enye indlela yokukwenza lokho iqhakanjiswe wuMengameli uCyril Ramaphosa, owethule inkulumo engqungqutheleni. Uthe akwelulwe isikhathi se-AGOA sibe side ukuze nezinkampani zase-Afrika zizibophezele ekutshaleni imali isikhathi eside ngoba zazi ukuthi i-AGOA izozeseka isikhathi eside. 

Nohulumeni banxuse ukuthi kube nesivumelwano sesikhathi eside uma sekubuyekezwa amazwe okufanele abe yingxenye ye-AGOA. 

Isivumelwano esikhona sithi kufanele kubuyekezwe minyaka yonke, nokusho ukuthi izwe lingaphuma kwi-AGOA okwenza kube nzima ukuthi izinkampani zezwekazi zizibophezele ekutshaleni imali isikhathi eside. 

Kusanda kuba khona izinto ezikhathaza iWashington ngeNingizimu Afrika emva kwesigameko somkhumbi iLady R kodwa kubonakala sizoqhubeka sihlomule uma sekubuyekeziwe ngoJanuwari.

Kukhona osekushintshile kusukela kwenziwa isivumelwano esikhona ngo-2015 njengoba sekukhona i-African Continental Free Trade Area (i-ACFTA). Loku kunika izinkampani zaseMelika imakethe enkulu. I-AGOA yangomuso ingaxoxisana ne-ACFTA yonke. 

Osomabhizinisi bebekhathazekile ngekusasa le-AGOA nendawo yeNingizimu Afrika kuyo kodwa ngesonto elidlule ngibone sengathi kuhamba kahle, into ekade yagcina ukwenzeka.

Kwi-SA Tomorrow eNew York sitshengisile ukuthi ukubambisana phakathi kukahulumeni nosomabhizinisi kukwazi ukuletha ushintsho kangakanani. Maningi amalungu ebhodi leBusiness Leadership South Africa(iBLSA) abekhona, uNgqongqoshe wamaBhizinisi kaHulumeni uMnu Pravin Gordhan nePhini likaNgqongqoshe wezeziMali uDkt David Masondo kanti uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana wethule inkulumo engene ngobuchwepheshe besimanje.

Bebephume ngobuningi babo osomabhizinisi nabaholi bezepolitiki futhi kusho lukhulu ngeNingizimu Afrika – ukuthi abamabhizinisi nohulumeni bayasebenzisana ukushintsha izinto. 

Lo mcimbi oba khona minyaka yonke eJohannesburg Stock Exchange ulethe ithuba lokuxoxisana kahle. Abatshalimali baseMelika bamagange ukuhlola ukuthi uhulumeni uzimisele kangakanani ukushintsha izinto.

Kwenye ingxoxo ebekukhona kuyo iphini likasihlalo weBLSA noyisikhulu esiphezulu seNedbank uMnu uMike Brown akankwankwazanga echaza ngenselelo esibhekene nayo yokungakhuli komnotho okumi phakathi kuka-1% no-2%.

Yize kunjalo, akhona amathuba njengokusatshalaliswa kwengqalasizinda kagesi ovuselelwayo. Isikhulu esiphezulu seBidvest uNks uMpumi Madisa sithe inkampani yaso itshala kugesi ovuselelwayo ukuhlinzeka amakhasimende nabamabhizinisi. 

Isikhulu esiphezulu seCapitec uMnu uGerrie Fourie ukhulume ngomphumela wokubambisana kukahulumeni nosomabhizinisi, nathe kuletha amathuba kubatshalimali. 

Khonamanjalo, abaholi bakahulumeni obekukhona kubona noMnu uRudi Dicks, ongomunye wabaholi be-Operation Vulindlela, bethule umbiko ngendima esikhathuliwe ekuqhubeni izinhlelo zikahulumeni. Bebekhona nabaholi be-Eskom neTransnet bezochazela abatshalimali imizamo abayenzayo ukuphucula izinto.

Ngizwa kuthiwa umoya ubumuhle. Abatshalimali bamandla ukuzwa ngamathuba nangezingozi ezikhona futhi banentshisekelo yokutshala. Kunomgqigqo omuhle ngeNingizimu Afrika futhi wushintsho oseluzwela nakubatshalimali. Umyalezo ongaqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili.

Ibalulekile le micimbi kodwa futhi kukhona okufanayo ngayo. Kuyona yomibili kubhungwe kabanzi ngobudlelwano bezepolitiki beNingizimu Afrika neMelika. 

Ngicabanga ukuthi buyalunga lobu budlelwano njengoba nohulumeni waseNingizimu Afrika usucacisile ukuthi awuchemile. 

Yomibili le micimbi isizile ukulungisa izinto nangokuqhakambisa amathuba akhona emazweni womabili uma kusetshenziswana.

Ubudlelwane bokuhwebelana nokutshala imali esinabo neMelika bubalulekile – bungobunye bobumqoka kakhulu emhlabeni uma sibheka umthamo womsebenzi. 

Imicimbi yangesonto elidlule izosisiza ukuthi sibuqinise futhi sakhele phezu kwabo. 

  • UNksz Mavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page