Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNonkululeko Mbatha, umlingisi wemidlalo yeshashalazi neyethelevishini. Ulingise kwi-The Black Door ngaphambi kokuya kwi-Isitha: The Enemy 

Usemncane wawuphiwa yini imali? 

Cha, ngangingaphiwa ngoba ngikhule nogogo enenkolelo yokuthi ukujwayela ukupha ingane imali kwenza ingakholwa mhla uthi ayikho.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi wayivula kuliphi?

Ngaqala ngineminyaka ewu-16, ngayivula eCapitec.

Ekukhuleni kwakho, yini oyikhumbulayo nowayifunda ngemali?

Ngikhumbula imfundiso kagogo yokuthi imali iyasetshenzelwa ukuze ube nayo.

Waqala nini ukusebenza kanti kwakuyimalini umholo wakho wokuqala?

Ngaqala ngineminyaka ewu-16 ngiwuweta e-Urban Flow, ngihola ngokomsebenzi engiwenzile.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Ngawusebenzisa ukugibela ngawo ukuya esikoleni.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Wukuthwala izindleko zami zokufunda ku-Grade 11 nakuMatikuletsheni nokukwazi ukuzimela empilweni.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Wukungakhuthaleli ukubeka nokonga imali.

Wake walutheka mhlawumbe ngokungena “ebhanoyini”?

Cha, angikaze.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Esokuthi imali ayimshintshi umuntu kodwa imveza ubunjalo bakhe.

Uma ungawina uR1 million kwiLotto ungawusebenzisa kanjani?

Ngingaqala ngokuthola umelukeki wemali bese konke engikwenza emva kwalapho kube ngukuyalelwa nokwelulekwa wuyena ukuze imali yami ingasaphazeki ngigcine ngingabonanga ukuthi ngenzeni ngayo.

Ungabeluleka uthini abanye abasemkhakheni wakho ngokuphatha imali?
Ngingathi kubalulekile ukonga nokubeka imali, ikakhulukazi ngoba lo mkhakha esikuwona ubuye ube nandlala yomsebenzi.

WuSimangaliso Ntshangase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page