Wenza ezibukwayo onebhizinisi lobuciko bokuphaphamisa izakhiwo. Wafundela lo mkhakha engaqondile kanti uzothola ukuthi uyawuthanda. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

WAYEFISA ukufundela ukudweba amapulani ezindlu kodwa kwaba nezimo zempilo ezingavumanga nokwagcina ngokuthi abhalisele i-interior design ngoba ethi ufuna into ethi ayicishe isondelana naleli phupho lakhe.

Usesebenze ezimbonini ezihlukene kanti konke lapho edlule khona siyabonakala isandla sakhe. Manje la magalelo adume ngawo sekubhekwe ukuthi awasebenzise ukulekelela uMasipala waseThekwini uxhumane kangcono nezakhamuzi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe

UMHOLI ukwazi ukuzuza izinto ezinhle nezinkulu uma enobudlelwano obuhle nabambisene nabo ngoba akuyena ngqo owenza umsebenzi kodwa yilabo abasuke bengaphansi kwakhe. Ngakho kumqoka ukuba nobudlelwano obuhle nobaholayo, ukwazi abakulindele kuwena futhi ukuhloniphe kanti nezwi lakho ulisebenzise.

Ukusukumela ukunciphisa isisindo somzimba kumvulele iminyango esikhiqize inqwaba yamabhizinisi emikhakheni ehlukene. Umsunguli weMabliza Lifestyle uxoxe noSLINDILE KHANYILE

EKHULA wayazi ukuthi unesifiso sokujimisa abantu noma ayengaqondi kahle ukuthi wumsebenzi owenziwa kanjani futhi ofundelwa kuphi. Kodwa wathi uma eyibika indaba kunina akangayizwa kahle wase ekhetha omunye umkhakha.

Bangabafana bandawonye, bagabe ngeziqu zemikhakha ehlukene namakhono ehlukene. Bazithela ethubeni lebhizinisi lokukhiqiza amalahle angambiwa phansi. ULANGA KHANYILE uxoxe noyedwa

INDABA yaqala ngemva kokuthi abafana bandawonye beyoshaywa wumoya. Kulelo holidi labo ngo-2016 ithuba lokuqala ibhizinisi laziveza. Namuhla ibhizinisi selihlangene wena owabona sekuhlangana amalahle omlilo.

AMAPHANTA AYISIBANI

KULELI sonto sibhale ngokuthi sebeyanda abantu abangamaphanta nabanganqeni ukuqala nokwenza amabhizinisi okungenzeka emehlweni abanye abukeleke phansi.   Kulolu daba sithe esinye sezizathu sikhula isibalo samaphanta yingenxa kasomabhizinisi owusaziwayo uMnu uSbu Leope, … Read More

Kwabaningi imali yomqashi iphela endleleni. Kwabangasebenzi ukunqena amehlo abantu akulibeki ibhodwe eziko. Ikhona imali ekudayiseni nasekuphanteni. UZANELE MTHETHWA uyabika

INGOMA yomculi wekwaito osashona uMandoza eyashisa izikhotha ngama-’90s yayithi “Uzoyithola kanjani uhlel’ ekhoneni”. Yize le ngoma yayidle nangesigubhu esisukumisa ngisho nesinedolo, umyalezo wayo wawucace bha futhi unesifundo.

Uthando lokuxoxa izindaba, ubhuti wendawo, uthando lokufunda, ukuthatha amathuba nokwazisa umsebenzi kulibeke esicongweni namuhla iciko eselingesinye sezikhulu zeMarket Theatre. Lixoxe noLANGA KHANYILE ngohambo lwalo

“ISHASHALAZI alimnyama noma mhlophe. Ishashalazi limnandi noma limbi. Akunandaba ukuthi lenziwe wubani. Okumqoka wukuthi lenziwe kanjani.”

Uthando lokwenza imisiko nokuthunga lwayingena isafunda isikole intokazi. Nokho enyuvesi izishiye phakathi izifundo zokuthunga, yaqala ezomunye umkhakha ngeposi. Ixoxe noLANGA KHANYILE

INTO ayiqale esikoleni kwaGrade 8 ukuchitha isizungu, useziphilisa ngayo. Kanti uza kabi. Usethungela abantu imisiko abafika nayo, ayidwebile kanti umsebenzi ususimeme kangangokuthi usethunga imifaniswano yesikole.

Uhlelo lokusimamisa umnotho wasemalokishini nokuthi ‘zidle ekhaya’ luyaqhubeka. UMasipala uvule indawo yezigidigidi edayisa izinsimbi zezimoto nezindawo zabahwebi eMlaza

OHLELWENI oluyingqophamlando ezweni lokuthi kube nendawo yokuphucula indawo yokusebenzela yabahwebi abancane akade benamatafula ludle imali ewu-R22 million, kuyaqhutshekwa nokusimamisa umnotho wasemalokishini, njengoba kuvulwe indawo yabo eZimbuzini, eMlaza, eThekwini.

Uthando lwemvelo nesayensi seluzale ibhizinisi lezolimo elihlukile ezinsizweni ezimbili ezingabalimi nezigabe ngeziqu zalo mkhakha. Baxoxe noMbele

BADLE umhlanganiso bebhincisela nxanye amaqembu abalimi abasafufusa awu-69 emazweni awu-23. OMnu uNgwako Sekhula noMokgalakgathe Tladi bahlomule ngoR15 000 kanti bazocijwa kulo mkhakha ngaphansi kohlelo i-Entrepreneurs Futures Network.

Osomabhizinisi baseNingizimu Afrika abake bahlala phesheya babone isidingo sokusungula uhlelo lokusiza abasikingqephu abasafufusa. UZANELE MTHETHWA uxoxe nabo

IBHIZINISI lemfashini lingelinye elibhekene nezingqinamba ngenxa yezinga eliphezulu lokuncintisana nokungasekwa kwabasikingqephu baNingizimu Afrika.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page