Amabhizinisi ayithakasele inkulumo yokuvula iPhalamende

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) imshayela ihlombe uMengameli uCyril Ramaphosa ngokuvula kwakhe iPhalamende okokuqala kusukela kusungulwe uHulumeni woBumbano.

Kusazosinda kwehlela kubathengi yize sekuzolunga – usomnotho

IBHANGE loMbuso aliyishintshanga imalimboleko njengoba isazoqhubeka ibewu-8.75%, okusho ukuthi inzalo amabhange abolekisayo ngayo izoqhubeka ibewu-11.75%.

Ukuphatha ibhange kufana nokuphatha izikhali zenuzi, kuloba uJabulani Sikhakhane 

LUSEMATHENI udaba lwebhange elaqunjwa phansi ngabaphathi balo ngo-2018, iVBS Mutual Bank. Leli bhange lagcina livaliwe ngemva kokuthi abaphathi balo bezitamuzele imali ebekwe kulo  bebambisene nabangani babo nosomabhizinisi.

Abantu abawongeli umhlalaphansi – ucwaningo

BAWU-48% abantu baseNingizimu Afrika abangenayo nhlobo imali abayongayo ukulungiselela umhlalaphansi. Kanti kubona abawu-50% abanawo iningi ngeke libenemali eyanele uma sekufike leso sikhathi.

Ufukula umphakathi ngezifundo ezatshalwa wugogo nomkhulu 

UKUKHULELA emakhaya kugogo nomkhulu kumfundise ukulima nokulusa. Uthi umkhulu wakhe wamfundisa ukulusa nokunakekela imfuyo.

Kuqokwe isikhulu esisha seNew Development Bank 

KUQOKWE uMnu uMonale Ratsoma ukuba yiPhini likaMengameli nesikhulu esiphezulu seziMali seNew Development Bank (iNDB). Leli bhange liyingxenye yomfelendawonye wamazwe eBRICS.  

Osopolitiki babuye babebudedengu ezinkundleni zokuxhumana – izingqapheli

NGESIKHATHI uNgqongqoshe weziMali KwaZulu-Natali omusha ethula inhloko yomnyango entsha kukhona abazame ukusebenzisa lesi simemezelo ukwakha isithombe sokuthi isinqumo senziwe ngokobuhlanga.

Kuzobanzima ukwaba imali yezidingo zomphakathi ngenxa yezibalo ezigejayo, kuloba uJabulani Sikhakhane

UMBIKO osanda kukhishwa uxwayisa ngokuthi imiphumela yokubala abantu okuhambisana nemininingwane yenhlalo yabo okwenziwa ngo-2022 ayethembekile ngenxa yezingqinamba iStatistics South Africa (iStats SA) eyahlangabezana nazo.

Ikhabinethi entsha ikhombisa umdlandla omusha kuhulumeni, kuloba uBusi Mavuso 

KUSUKELA ikhabhinethi entsha imenyezelwe ngesonto elidlule isivele ilethe umdlandla omusha kuhulumeni. Ngiyakhuthazeka uma ngibona indlela ongqongqoshe abaningi abasukumela imisebenzi yabo emisha ngayo, bexoxisana nezisebenzi eminyangweni yabo nomphakathi.

Abalimi abamnyama bafisa ukuncintisana ezingeni eliphezulu

ABALIMI abamnyama abasafufusa bafisa uhulumeni omusha ugxile ekubesekeni ukuze bafinyelele ezingeni elithile lokuncintisana elizokwenza bafake isandla esibonakalayo emnothweni. 

Uphokophele ukubayisikhondlakhondla umsikingqephu wasemakhaya 

UNKSZ uKholiswa Seti ongenisayo kwezamabhizinisi nosanda kuhlonishwa ngendondo emcimbini wemiklomelo yamabhizinisi iSara Baartman District Women Entrepreneurs Awards kade abanezifiso ezinkulu.

Izifundazwe zenzela phansi osomabhizinisi ngenkokhelo – umNyango weziMali 

IHLEHLELE emuva indlela uhulumeni akhokhela ngayo amabhizinisi ngonyaka wezimali wango-2023/24, ikakhulukazi eminyangweni yezifundazwe njengoba kunoR10.6 billion okuze kwaphela lo nyaka wezimali ungakhokhiwe.

Umbiko uthi ayazicanasela amaphekulazikhuni eNingizimu Afrika, kuloba uJabulani Sikhakhane

ININGIZIMU Afrika isiyavuma ukuthi izwe lisengcupheni enkulu yokusetshenziswa ngabantu abafuna ukuthola imali okungesekwa ngayo izenzo zobushokobezi.

Phezu komkhono Hulumeni – abalimi bezwe

INHLANGANO yabalimi baseNingizimu Afrika ifisa uhulumeni omusha ugxile ekulungiseni izinselelo ezikhona ngemigomo nokuthi uqhubeke nezinhlelo ezikhona kulo mnyango ezweni lonke nasezifundazweni.

‘Yisikhathi sokufingqa imikhono kuhulumeni’

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) iwahalalisela amalungu ekhabhinethi kahulumeni wobumbano futhi iyayibona imizamo kaMengameli uCyril Ramaphosa nawo wonke amalungu kahulumeni wobumbano yokulibala wukungaboni ngaso linye kwawo agxile ekubekeni eqhulwini izidingo zabantu baseNingizimu Afrika ngokuvumelana ngokushesha ngendlela esheshayo ezokhulisa umnotho ofaka wonke umuntu.

‘URamaphosa akafathuzanga ngongqongqoshe beminyango yomnotho’

YINTO enhle ukubuyiswa kongqongqoshe abaningi abebephethe iminyango ethinta umnotho namabhizinisi ngoba loku kuzokwenza umnotho weNingizimu Afrika uzinze futhi okunye okukhuthazayo wukuthi ngabantu abawaziyo umsebenzi.

Isizohlale ivikelekile imali ebhange ngenxa yomshwalense omusha

ISIZOVIKELEKA kangcono imali yabantu ababeka imali yabo emabhange abhaliswe ngokusemthethweni eNingizimu Afrika njengoba sekwethulwe isikhwama somshwalense esizobhekelela lokhu.  

Osomabhizinisi baseMelika bathembisa ukutshala imali eThekwini

NGEMVA kohambo lwezikhulu zikaMasipala waseThekwini oluya eMelika, osomabhizinisi baseLos Angeles, eMelika, bathembisa ukutshala imali eThekwini emikhakheni ehlukene.

Sidinga ongqongqoshe abazohlonipha umsebenzi kahulumeni, kuloba uBusi Mavuso

INKULUMO kaMengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi egcotshwa ngesonto elidlule iyikho kanye esikudingayo ngalesi sikhathi emlandweni wombuso wentando yabantu. Umengameli uthe abavoti batshengisile ukuthi bafuna “umnotho oshintshile, okhulayo, ofaka wonke umuntu nowakha imisebenzi yezigidi zabantu abafuna umsebenzi namathuba amabhizinisi abo bonke osomabhizinisi ezweni lethu”.

Indoda yama-muffin ihlose ukwaziwa emhlabeni wonke

UMNIKAZi wenkampani ebhaka ama-muffin ubheke ukukhulisa ibhizinisi lakhe laziwe umhlaba wonke, aqhubeke lapho agcine khona njengoba esengeze izitolo zalo eziwu-22, waqasha izisebenzi ezintsha eziwu-49. UMnu uMorero Moloi, odume ngelika-Muffin Man nowumnikazi weMcMore International, uhlola imakethe ukukhulisa ibhizinisi.

Sizovuselela umnotho ofaka uwonkewonke: uRamaphosa

NGEMVA kokugcotshwa kwakhe abewumengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa enkulumweni yakhe izolo, uthe uhulumeni omusha ophethe ngokubambisana kwezinhlangano uzobeka eqhulwini imibono yabavoti baseNingizimu Afrika.

Impumelelo yobambiswano incike kwisisoka sikaRamaphosa, kuloba uJabulani Sikhakhane

UMTHWALO wokwenza umbuso wobambiswano ubeyimpumelelo uzohlala wonke emahlombe kamengameli kaKhongolose uMnu Cyril Ramaphosa nabaholi bale nhlangano.

Uhulumeni wobumbano yingqophamlando esinika ithuba lokuxazulula izinkinga zethu, kuloba uBusi Mavuso

SIYAWABONGELA amaLungu ePhalamende amasha afungiswe ngesonto elidlule. Wumzuzu olethe ithemba ezweni ngesikhathi sibona kuhlangana lokhu obesekube ngamasonto anzima izinhlangano zepolitiki zizama ukukusebenza.

Ukuntula kwentsha imisebenzi yingozi enyelelayo, kuloba uBusi Mavuso 

UHULUMENI ozongena unezinselelo eziningi obhekene nazo. Cishe inkinga enkulu obhekene nayo yizinga eliphezulu lokuntuleka kwemisebenzi, ikakhulukazi lokuthi abantu abasha ababili kwabathathu abasebenzi.

‘Amaciko awasebenzise imali ngokucophelela’

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMinenhle ‘i-Advocate’ Ngubane, umsakazi nosomabhizinisi. Useke wasakaza kwiNchor FM, iSiyathuthuka FM, iVibe FM i-Eantouch Radio ne-iLembe TV. Manje uphosa esivivaneni engosini iSihleli Ekhoneni engena ngoLwesine ngo-8 ebusuku yohlelo loKhozi FM Ubusuku Obuhle olwethulwa wuSiya Mhlongo. Unebhizinisi lemikhiqizo yezobuhle iMinenhle Beauty Care

Ziyabhubhisa izifo ezidalwa yindlela abantu abaphila ngayo, kuloba uJabulani Sikhakhane 

IMINININGWANE esanda kukhishwa yinkampani yomshwalense iSanlam iveze ukuthi siyanda isibalo sabantu ababulawa yizifo eziphathelene nokusebenza kwenhliziyo, imithambo yegazi nezinye ezidalwa yindlela osekuphilwa ngayo.

Abantu baseNingizimu Afrika badinga uhulumeni ozozibophezela ukusebenza, kuloba uBusi Mavuso

KUFANELE sihlanganise uhulumeni wobumbano futhi siqhubeke sisebenze. Kuyaphuthuma ukuthi izinhlangano zihlanganise isivumelwano esizokwenza abantu baseNingizimu Afrika babenethemba lesisekelo sikahulumeni osebenza kahle.

Umlimi uhambe wazibuyela kwezolimo akhule ngazo kubo

KUPHELE iminyaka engenasikhathi futhi engazinaki ezolimo ngoba wumkhakha ayengaziboni engena kuwona nakuba kuyibhizinisi elidala kubo njengoba ekhule kunesimoba. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi eseqede isikole, waqala wanentshisekelo yokuqonda okwenzeka kule ndima ngoba ukhonze imvelo.

Sifuna uhulumeni ozosukumela amabhizinisi amancane abamnyama: osomabhizinisi

UMFELANDAWONYE wamabhizinisi abantu abamnyama uthemba ukuthi noma ngabe wubani i-ANC ezokhetha ukubumba naye uhulumeni kuzoba yinhlangano ezobeka eqhulwini umthetho wokufukula abantu abamnyama emnothweni, i-Black Economic Empowerment (iBEE).

I-ANC ibhekene nenkiyankiya ngohulumeni omusha, kuloba uJabulani Sikhakhane 

ININGIZIMU Afrika isezimpambanweni zomgwaqo ngokwepolitiki nezomnotho. Isinqumo sezepolitiki singabanomphumela omuhle noma omubi kwezomnotho ngenxa yokuxhumana kwale mikhakha yomibili.

Sekuyisikhathi sokuthi osopolitiki bacabangele iNingizimu Afrika kuqala, kuloba uBusi Mavuso

NGALESI sikhathi esibucayi embusweni wethu wentando yabantu, kumqoka ukuthi osopolitiki bacabangele izwe kuqala. Yisikhathi sokuthi kuqhamuke amadoda nabesifazane abaqotho abafisa ukuhola leli zwe ukuthi likhule futhi linothe.

Isonto lamvula amehlo ngezimpahla ezisheshayo

WAKHULA efisa ukuba wummeli. Yingakho enza izifundo zomthetho e-University of South Africa, aziphothula ngo-2018. Nokho kwashintsha konke eseqede ukufunda uNksz uWandipha Sotsaka langa limbe esesontweni mhla amalungu ebandla lakhe encoma isikhwama ayesiphethe.

Lusho ukuthini ukhetho kwabamabhizinisi, kuloba uBusisiwe Mavuso

CISHE iNingizimu Afrika izokwenza ushintsho olukhulu isuka ekukhonyeni kweqembu elilodwa iye lapho umbuso uzokwenganyelwa khoa wukubambisana kwamaqembu ahlukene ezweni lonke nasezifundazweni emva kokhetho lwayizolo.

Nivote kahle, sithembe ukuthi uhulumeni omusha uzoqhuba kahle, kuloba uBusi Mavuso 

KUSASA sizovota ukukhetha izinhlangano nosopolitiki esifuna ukuthi basimele. Ukhetho yisikhathi esihle sokubheka ukusebenza komThethosisekelo wethu nentando yabantu. Noma ngabe yiziphi izinselelo zethu siyizwe ukuthi siyakwazi ukuhlangana sivote yisisekelo sombuso wentando yabantu esisihlanganisayo.  

‘Bayazicanasela osopolitiki ngenxa yobumpumputhe babantu ngezomnotho’ 

ENINGIZIMU Afrika, njengasemazweni amaningi, abantu abaningi bavota ngezinhliziyo, hhayi ngokuqonda imigomo yezinhlangano abazikhethayo. Osopolitiki bayakwazi loku futhi bayakusebenzisa ngokubagxisha namanga ikakhulukazi ngemigomo ethinta izihloko ezibucayi njengomnotho.

Bazolwa neNHI ezokwenza ama-medical aid ‘izichuse’ 

ISIKHWAMA somshwalense wezempilo iNational Health Insurance (iNHI) esesisemthethweni sizophendula izinkampani zemishwalense yezempilo ezimele izichuse, nokungakho lezi zinkampani zithi zizothatha izinyathelo zomthetho.

Amanzi angena endlini ngokuguquguquka kwesimo sezulu, kuloba uJabulani Sikhakhane

UDABA lokutholakala kwezindlela ezintsha zokwakha izakhiwo nokubumba izinto zokwakha ukuze zikwazi ukumela ushintsho lwesimo sezulu kudingeka lusukunyelwe ngokushesha.

‘Ubuchwepheshe besimanje buzofukula ezokuvakasha’

UBUCHWEPHESHE besimanje buzokwenza bonke abantu babeyingxenye yemboni yezokuvakasha futhi zonke izivakashi ngisho nabantu abanokukhubazeka bathakasele ukuvakasha.

I-Africa’s Travel Indaba ingenise ngaphezu kukaR500 million

I-AFRICA’S Travel Indaba yango-2024 izuze okungaphezu kobekulindelekile njengoba ingenise imali engaphezu kukaR500 million emnothweni ngezinsuku ezine.

Ubuciko nezokuvakasha kungalekelelana: amaciko

AMACIKO anxusa uhulumeni nezinkampani zawo ukuthi uwaxhase ngemali ukuze umsebenzi wawo ufinyelele emhlabeni jikelele njengoba kwenzeka kubalingani bawo baseMelika. Athe loku kunesandla ekuheheleni izivakashi ezweni. 

Asafufusa kwezokuvakasha athole isigxivizo

KUBONGWE abanikazi bamabhizinisi ezokuvakasha asafufusa kwi-Africa’s Travel Indaba izolo ngesikhathi benikwa izitifiketi eziqinisekisa ukuthi amabhizinisi abo asezingeni elifanele ukuhlinzeka ngomsebenzi.

Akubanjiswane ukwandisa intsha kwezokuvakasha: Africa’s Travel Indaba

KUFANELE amazwe ase-Afrika abambisane ukugqugquzela intsha yaleli zwekazi ukuthi ivakashele amanye amazwe. 

Kunengozi yokubaleka kwamabhizinisi athutha izimpahla, kuloba uJabulani Sikhakhane

UKUTHUTHA impahla, okungaba ukudla, izingubo zokugqoka nezinye izidingo, kubalulekile ekusebenzeni komnotho wamazwe. Kungafaniswa negazi emzimbeni womuntu. 

Izenzo zethu zixosha abatshalimali baphesheya, kuloba uBusi Mavuso

ABATSHALIMALI bakwamanye amazwe bakhuluma ngezenzo uma singenzi izinto ezizokwenza sihehe, kufanele kulindelwe ukuthi abatshalimali bazophuma bengena eNingizimu Afrika, kuye nokuthi amaqhinga ethu athini nokuthi sixhumana kanjani nomhlaba wonke.

I-BLSA ishaya amakhala ngokusayina iNHI

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) ikhathazekile ngezindaba ezithi uMengameli uCyril Ramaphosa uzosayina umthetho ophasisa ukwethulwa komshwalense wezempilo i-National Health Insurance (iNHI) kusasa, mhlaka-15 Meyi 2024.

‘I-Afrika kufanele izibambele mathupha kwezokuvakasha’ 

KUSEZANDLENI zabo abantu base-Afrika ukutshengisa umhlaba ukuthi baphetheni futhi yini abadle ngayo ngoba uma bengakwenzi loko, akekho ozobenzela, kunaloko  umhlaba uzoqhubeka ubathathe kancane futhi ubachaza njengabantu “bezwekazi elisebumnyameni”. 

Bayachuma abaxhaswa yiThala ngezigidi 

SEKUPHELE iminyaka engaphezu kwewu-65 ibhange Ithala laqala uhlelo lokuthuthukisa umphakathi waKwaZulu-Natali nosomabhizinisi, ikakhulu abafuyi nabalimi ngophiko Ithala Development Finance Corporation (i-IDFC).

Amabhizinisi alubheke ngabomvu ukhetho: izikhulumi

UKHETHO oluzayo yisikhathi esimqoka hhayi ezweni nezakhamuzi kuphela, kodwa nasemnothweni nosomabhizinisi. Kuningi ukungaqondakali kwesimo somnotho ngenxa yomphumela wokhetho, ongaqondakali ngokwawo ngenxa yemishado yezinhlangano zepolitiki.

Umhlahlandlela wegesi awuzibheki izidingo eziphuthumayo, kuloba uBusi Mavuso 

SENGIKE ngabhala ukuthi sibhekene nengozi yokushoda kwegesi uma sekuphela ukuhlinzeka igesi ezinkampanini ngo-2026. Lena yinkinga yamabhizinisi aqashe abantu abangu-70 000 futhi angenisa u-R500 billion ngonyaka emnothweni.  

Isimo sezulu simise kabi abagaya utshwala bamaganu

UMVUBELI wotshwala bamaganu uNks uLebo Lebese ukhumbula izinto zisahamba kahle, eminyakeni edlule lapho izihlahla zomaganu zazikhula kahle futhi kalula esifundeni sangakubo iLepelle Nkumpi, eLimpopo. Ukhumbula futhi nalapho imvula yayisana kakhulu kona, kunomhlaba omningi nezihlahla zezithelo zinkulu, zizinhle futhi zikhiqiza kahle

Ibhange lamvula amehlo ngomhlaba nezindlu 

USEBENZE iminyaka engaphezu kwewu-15 kwelinye lamabhange amakhulu ezweni exhumana nabantu ababeka nababoleka imali yokuthenga umhlaba nemizi.

Nginesiqiniseko sokuthi sizokwenza kahle eminyakeni ewu-30 ezayo, kuloba uBusi Mavuso 

ABANINGI uma bephawula ngeminyaka ewu-30 yenkululeko bayihlukanisa kabili. Eyokuqala wuguquko olumangalisayo lapho umnotho namabhizinisi kwakhula, kuhlomula ngokuphela kobandlululo nokubuyiselwa kwethu emnothweni womhlaba. Eyesibili bathi izinto zihlehlele emuva, izikhungo zethu zombuso ziwisiwe nomnotho.

Robala ka kagiso Rre Motsuenyane

OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele babumbane, babambisane ukuze bezobamba iqhaza elibonakalayo emnothweni, bangalindi ukukhangeza kuhulumeni. Lona wumbono wenye yezinkakha zosomabhizinisi abamnyama uDkt uSam Motsuenyane, odlule emhlabeni izolo, eseneminyaka ewu-97

Hhethiya!, nangu umsunguli womshini ogaya isinemfu 

UTHELA izithelo umqondo wensizwa yaseRamokoksastad, eNorth West, wokwenza impilo ibelula kubanta ababhema isinemfu ngokwenza kungadingeki ukuthi bagaye amahlamvu esinemfu. Loku ikwenza ngomshini kagesi owenza loku

Ugalagala lokuphatha ezemidlalo luphila ubizo

NGO-1976, unyaka abafundi baseSoweto abavuka umbhejazane ngawo, okwaholela ekukhwezeleni umzabalazo wabantu abamnyama eNingizimu Afrika ngaphansi kukahulumeni wengcindezelo yohulumeni wobandlululo, wayemthuqasi elusa izinkomo ngenkathi ontanga yakhe besesikoleni

Umnotho uzosimama uma siphuthumisa izinguquko, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO elidlule i-International Monetary Fund (i-IMF) ishicilele ekulindele emhlabeni, okube yisikhumbuzo esidabukisayo sokuthi sikude kangakanani ekubeni nomnotho osebenza ngendlela okufanele ngayo siyizwe

Unebhizinisi lamafutha okupheka elingajwayelekile elokishini 

KUSUKELA ewine uR50,000 kwiSME Toolkit yeBusiness Partners Limited ngenyanga edlule, uMnu uCalab Baloyi useqalile ukwenza izinto ezizokhulisa umkhiqizo wakhe wokupheka, amafutha iNosso-Sunflower

Podcasts

Inqolobane