Wemukelwe ngo-elethu othathe izintambo eTransnet

Wemukelwe ngo-elethu othathe izintambo eTransnet

Amaholidi kaKhisimusi yisikhathi sokuzithiba ngoba umnotho usazodonsa kanzima, kusho ingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

ABANAMABHIZINISI abagweme ukuwakhulisa mawala ngoba umnotho usazodonsa kanzima futhi abantu abanayo imali kanti abathengi ababuke uKhisimuzi njengesikhathi esifana nezinye.

Kunenhlasi yethemba ngendima esikhathulwe yiNingizimu Afrika ukuzikhipha kwi-greylist. USLINDILE KHANYILE

ININGIZIMU Afrika isikhathule indima enkulu ekulungiseni izinto ezabalulwa yiFinancial Action Task Force (iFATF) ezithinta kakhulu ukugcina imithetho eyenza amazwe agweme ukushushumbisa imali nabaxhasa izenzo zamaphekulazikhuni.  

Kunomehluko endleleni imali kahulumeni ephathwa ngayo kodwa usemkhulu umsebenzi okufanele wenziwe. USLINDILE KHANYILE uyabika 

IYAPHUCUKA indlela izifundazwe neminyango kahulumeni esebenzisayo imali ngayo. Nokho izinto zisagqoza eminyangweni namabhizinisi kahulumeni okuneqhaza elikhulu emphakathini.

Izinyunyana zifuna uhulumeni waseMpumalanga Kapa uqede amathenda ezinkampani zonogada. U-LUCAS LEDWABA noKATLEGO SEKWATI bayabika

UMFELANDAWONYE wezinyunyana zonogada bezinkampani ezizimele eMpumalanga Kapa usucele uhulumeni wesifundazwe ukuthi uqede izinkontileka zenqwaba yezinkampani zonogada ezinomsebenzi kuhulumeni.

Ayanda amathuba emisebenzi, yize umnotho udonsa kanzima. USLINDILE KHANYILE uyabika

IBUKEKA ithela izithelo imizamo yokunciphisa ukuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika njengoba isibalo sabantu abasebenzeyo sikhuphukile saba ngaphezu kwalokhu esasiyikho ngaphambi kokuhlasela kweCOVID-19. 

Kuntwela ezansi kubafuyi abakhinyabezwe wumkhuhlane wezinkukhu. Intatheli yoMBELE iyabika

INHLANGANO ebheka abantu abasebenza ngomkhiqizo wezinkukhu ezweni iSouth African Poultry Association (iSAPA) ithi sekuntwela ezansi ngokunqoba umkhuhlane wezinkukhu oshaye kwezwela kubafuyi, ezitolo nasemphakathini.

Uhulumeni uzoluma aphephethe ngeSabelomali kule minyaka emithathu ezayo. USLINDILE KHANYILE uyabika

UHULUMENI uzonyusa isikweletu futhi kunezinhlelo azonciphisa kuzona ukubhekela izindleko zokukhuphula imiholo yezisebenzi nokwelula isibonelelo esisiza abantu abangasebenzi esethulwa ngesikhathi seCOVID-19 onyakeni wezimali wango-2023/24.

ISabelomali esijwayele ‘ukungashaywa ndiva’ singahle sithinte amanani okudla, uR350 nenkohlakalo kuhulumeni. USLINDILE KHANYILE uyabika

YIZE iSabelomali esizokwethulwa ngesonto elizayo singavamile ukuba nezimemezelo ezinqala kodwa abanye abahlaziyi bomnotho bathi sibhekwe ngabomvu ngenxa yesimo somnotho nezinkulumo ezihlongoza ukuthi uhulumeni uzonciphisa ezindaweni eziningi ukuzama ukubhalansisa izinto.

Awupheleli emalini kuphela umsebenzi wabacwaningimabhuku. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMSEBENZI weHhovisi lomCwaningimabhuku-Jikelele akufanele uphelele ekucwaningeni amabhuku nasekushicileleni imibiko ngendlela imali kahulumeni esetshenziswa ngayo kodwa kufanele liwasebenzise amandla elinawo ukuze umsebenzi walo ushintshe izimpilo zezakhamuzi zaseNingizimu Afrika. 

I-McDonald’s iphucula izimpilo zabafundi eThekwini. INTATHELI YOMBELE iyabika

KUFANELE abantwana balekelelwe ukulungiselela ikusasa labo kanti enye yezindlela zokukwenza loko wukubacija ngamakhono okusebenzisa amakhompyutha kwazise nesikhathi okuphilwa kusona sisebenzisa ubuchwepheshe kakhulu.

Kukhunjulwe isishabasheki sokuthuthukiswa kwamabhizinisi amancane. ULANGA KHANYILE uyabika

UBEBUKHALI, eyisifundiswa, enobuntu, enesibindi, eyivulandlela, ethanda intuthuko yomphakathi, ewumKhatholika wokuqina futhi ethanda umndeni wakhe.

Kuyaphela ukufana nomuntu othusa ngenyoka efile kweBrics, kusho izingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

SEKUZOQALA kubonakale imiphumela emihle ngokuba khona komfelandawonye wamazwe eBrics njengoba sekunezivumelwano sokuthi la mazwe azosebenzisa imali yasemazweni awo futhi kuzokwengezwa nesibalo samazwe akule hlangano.

Sesifikile futhi leso sikhathi sendumezulu yombukiso wamabhizinisi eThekwini. INTATHELI YOMBELE iyabika 

KWETHULWE ngokusemthethweni umbukiso othuthukisa amabhizinisi amancane owengamelwa umasipala waseThekwini, iDurban Business Fair (iDBF) izolo.

Bahlabe ikhwelo lokusungula ibhizinisi lezikole ezizimele zabantu abamnyama eNingizimu Afrika. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUFANELE abantu abamnyama bangeni shi ebhizinisini lokusungula izikole ezizimele ezizobambisana nohulumeni ukuthuthukisa imfundo yezingane ezimnyama, ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya.

Kuzoncinciza amaphanta, abemfashini nabezokuvasha ngendumezulu yomcimbi wamahhasi. INTATHELI YOMBELE iyabika

KULINDELEKE abantu abaphakathi kuka-35 000 no-48 000 ukuthi batheleke eThekwini, KwaZulu-Natali, ngempelasonto esiya kuyona ukuzokwethamela umjaho wamahhashi waminyaka yonke iHollywoodbets Durban July ngoMgqibelo.

Besulwe izinyembezi, babongwa ngemiklomelo abemboni yezokuvakasha. USLINDILE KHANYILE uyabika

WADAYISA izinkomo ezimbili ukuze athenge urisho ngoba efuna enye indlela azoziphilisa ngayo kanti ngenakthi eqala ibhizinisi lalihamba kahle impela ngoba wakwazi nokulungisa kwakhe eCiyane, KwaNongoma, KwaZulu-Natali.

Kusabhimba uhlelo endleleni yokuphatha imali komasipala kwanda imibiko enogcobho ngo-2022. USLINDILE KHANYILE uyabika

OMASIPALA bahlehlele emuva endleleni abaphathe ngayo imali ngonyaka wezimali wango-2021/22 njengoba sehlile nesibalo sabathole imibiko engenagcobho kanti esabangathumelanga imibiko ngesikhathi sinyukile.

Bazosina bazibethele osomabhizinisi baseNingizimu Afrika abafuna abatshalimali. USLINDILE KHANYILE uyabika

OSOMABHIZINISI abasafufusa bazoba sethubeni lokuthola abatshalimali abazoxhasa amabhizinisi abo engqungqutheleni yabatshalimali i-World Congress of Angel Investors WBAF yango-2023.

Akucatshangelwe umnotho weNingizimu Afrika ngodaba lweMelika neRussia, kusho izingqapheli. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMA iNingizimu Afrika ingakhishwa kwi-African Growth Opportunity Act (i-AGOA) ngeke kusho ukuthi ngeke isakwazi nhlobo ukuhweba neMelika kodwa kumqoka ukuthi ibulungise ubudlelwano bayo naleli zwe ukuze ivikele umnotho wezwe. Kepha futhi akusho ukuthi kufanele ivumele iMelika igcogcome ekhanda layo.

UGodongwana uxwayisa ngomphumela wemiholo yezisebenzi zikahulumeni emnothweni wezwe. USLINDILE KHANYILE uyabika

UNGQONGQOSHE wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uthi uhulumeni kuzofanele uthole indlela yokonga uR37.4 billion ngo-2023/24 ukuze uvikele umnotho ngenxa yengcindezi edalwa yimali okufanele iholelwe izisebenzi zikahulumeni nosopolitiki. 

Kukhona okusina kubajeqeza abangafuni ukuphendula ngemali yeCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika

UMNYANGO wokuQasha neziSebenzi uxwayise izinkampani zaKwaZulu-Natali ukuthi uzomisa ukusebenza kwama-akhawunti azo asebhange futhi udle izimpahla zazo uma ziqhubeka zinqaba ukusebenzisana nabacwaningimabhuku abajutshwe ohlelweni “iFollow the money”. 

Ibhange loMbuso lethule imali entsha edle ngezimpawu zokuphepha. USLINDILE KHANYILE uyabika

KWETHULWE imali entsha eNingizimu Afrika izolo nezoqala ukutholakala namhlanje. IBhange loMbuso lithe le mali entsha ezokwethulwa kancane kancane iphuculiwe ukuqinisa ukuphepha kwayo ukuze kungabi lula kwabagaya imali ewumgunyathi ukuthi baphumelele.

Ifakelwa izibuko eyamaqhinga okudoba izivakashi nemali e-uShaka Marine World. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUNOCWANINGO olwenziwayo ukubheka ukuthi ingaphuculwa kanjani i-uShaka Marine World ukuze idobe izivakashi ezingaphezu kwenazo njengoba isezinhlelweni zokuvuselela ukusebenza kwayo emva kokuphazanyiswa iCOVID-19. 

Basadonsa kanzima abathengi kodwa likhona ithemba ngamanani okudla. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUQHUBEKILE ukunyuka kokwehla kwamandla emali ngoMashi kwafinyelela ku-7.1%, kusuka ku-7.0% ngoFebhuwari. Kanti ukunswinyeka kwabathengi kubonakele njengoba nokudayiswa kwezinto kwehlile, obesekungokwesithathu izinyanga zilandelana

Inxanxathela yezitolo zezimpahla ezinamagama iletha ithemba ngomnotho waKwaZulu-Natali. USLINDILE KHANYILE uyabika

KUVULWE ngokusemthethweni i-Oceans Mall inxanxathela yezitolo edle ngamagama ezimpahla zokugqoka zomntakabani eziqalayo ukufika eThekwini, KwaZulu-Natali, okubhekwe ukuthi kulekelele ukuvuselela umnotho walesi sifundazwe.  

Ibhange iqhamuke nesinye isixazululo ekushodeni kukagesi. USLINDILE KHANYILE uyabika

INSELELO kagesi isivule amathuba emabhizinisini amancane namakhulu. Kuleli sonto elinye lamabhange amakhulu eNingizimu Afrika iFNB limemezele ukuthi selibolekise ngemali ecela kuR1 billion ngohlelo lwayo i-ecoEnergy home loan, eyalwethula ngo-2021 lwabantu abasuke bezofaka ingqalasizinda yokudonsa ugesi ongaphehlwa ngamalahle.

Ukukhula komnotho weNingizimu Afrika kusezandleni zosomabhizinisi abancane kodwa kufanele banyuse amasokisi. USLINDILE KHANYILE uyabika

NGENKATHI uNgqongqoshe wokuThuthukisa amaBhizinisi amaNcane uNkk uStella Ndabeni-Abrahams ethula inkulumo kwiProgressive Business Forum eNasrec, eGauteng, ngenyanga edlule wakhumbuza ababemlalele ukuthi umhlahlandlela wokuthuthukisa iNingizimu Afrika iNational Development Plan (iNDP) uthi phakathi kuka-60% no-80% wenani lomnotho uzoqhamuka emabhizinisini asafufusa.

Uhulumeni usuphumele obala ngokuthi iNingizimu Afrika ingabalwa namazwe okulula ukushushumbisa imali kuwona. INTATHELI YOMBELE iyabika.

UHULUMENI uphasise imithetho emibili ukulwa nokushushumbisa imali nokuxhasa izenzo zamaphekula i-General Laws (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing) Amendment Bill ne-Protection of Constitutional Democracy Against Terrorist and Related Activities Amendment Bill.

Banxusa uRamaphosa ukuthi abe nomgogodla kanti abanye bathi abanathemba elitheni ebuholini obusha. USLINDILE KHANYILE uyabika

INHLANGANO yosomabhizinisi abamnyama iBlack Business Council (iBBC) ihalalisele ubuholi obusha benhlangano ephethe izwe i-ANC, yathi kuyancomeka kakhulu ukubona isibalo sabantu besifazane abakhethiwe.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page