‘Amaciko awasebenzise imali ngokucophelela’

Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noMinenhle ‘i-Advocate’ Ngubane, umsakazi nosomabhizinisi. Useke wasakaza kwiNchor FM, iSiyathuthuka FM, iVibe FM i-Eantouch Radio ne-iLembe TV. Manje uphosa esivivaneni engosini iSihleli Ekhoneni engena ngoLwesine ngo-8 ebusuku yohlelo loKhozi FM Ubusuku Obuhle olwethulwa wuSiya Mhlongo. Unebhizinisi lemikhiqizo yezobuhle iMinenhle Beauty Care

Ziyabhubhisa izifo ezidalwa yindlela abantu abaphila ngayo, kuloba uJabulani Sikhakhane 

IMINININGWANE esanda kukhishwa yinkampani yomshwalense iSanlam iveze ukuthi siyanda isibalo sabantu ababulawa yizifo eziphathelene nokusebenza kwenhliziyo, imithambo yegazi nezinye ezidalwa yindlela osekuphilwa ngayo.

Abantu baseNingizimu Afrika badinga uhulumeni ozozibophezela ukusebenza, kuloba uBusi Mavuso

KUFANELE sihlanganise uhulumeni wobumbano futhi siqhubeke sisebenze. Kuyaphuthuma ukuthi izinhlangano zihlanganise isivumelwano esizokwenza abantu baseNingizimu Afrika babenethemba lesisekelo sikahulumeni osebenza kahle.

Umlimi uhambe wazibuyela kwezolimo akhule ngazo kubo

KUPHELE iminyaka engenasikhathi futhi engazinaki ezolimo ngoba wumkhakha ayengaziboni engena kuwona nakuba kuyibhizinisi elidala kubo njengoba ekhule kunesimoba. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi eseqede isikole, waqala wanentshisekelo yokuqonda okwenzeka kule ndima ngoba ukhonze imvelo.

Sifuna uhulumeni ozosukumela amabhizinisi amancane abamnyama: osomabhizinisi

UMFELANDAWONYE wamabhizinisi abantu abamnyama uthemba ukuthi noma ngabe wubani i-ANC ezokhetha ukubumba naye uhulumeni kuzoba yinhlangano ezobeka eqhulwini umthetho wokufukula abantu abamnyama emnothweni, i-Black Economic Empowerment (iBEE).

I-ANC ibhekene nenkiyankiya ngohulumeni omusha, kuloba uJabulani Sikhakhane 

ININGIZIMU Afrika isezimpambanweni zomgwaqo ngokwepolitiki nezomnotho. Isinqumo sezepolitiki singabanomphumela omuhle noma omubi kwezomnotho ngenxa yokuxhumana kwale mikhakha yomibili.

Sekuyisikhathi sokuthi osopolitiki bacabangele iNingizimu Afrika kuqala, kuloba uBusi Mavuso

NGALESI sikhathi esibucayi embusweni wethu wentando yabantu, kumqoka ukuthi osopolitiki bacabangele izwe kuqala. Yisikhathi sokuthi kuqhamuke amadoda nabesifazane abaqotho abafisa ukuhola leli zwe ukuthi likhule futhi linothe.

Isonto lamvula amehlo ngezimpahla ezisheshayo

WAKHULA efisa ukuba wummeli. Yingakho enza izifundo zomthetho e-University of South Africa, aziphothula ngo-2018. Nokho kwashintsha konke eseqede ukufunda uNksz uWandipha Sotsaka langa limbe esesontweni mhla amalungu ebandla lakhe encoma isikhwama ayesiphethe.

Lusho ukuthini ukhetho kwabamabhizinisi, kuloba uBusisiwe Mavuso

CISHE iNingizimu Afrika izokwenza ushintsho olukhulu isuka ekukhonyeni kweqembu elilodwa iye lapho umbuso uzokwenganyelwa khoa wukubambisana kwamaqembu ahlukene ezweni lonke nasezifundazweni emva kokhetho lwayizolo.

Nivote kahle, sithembe ukuthi uhulumeni omusha uzoqhuba kahle, kuloba uBusi Mavuso 

KUSASA sizovota ukukhetha izinhlangano nosopolitiki esifuna ukuthi basimele. Ukhetho yisikhathi esihle sokubheka ukusebenza komThethosisekelo wethu nentando yabantu. Noma ngabe yiziphi izinselelo zethu siyizwe ukuthi siyakwazi ukuhlangana sivote yisisekelo sombuso wentando yabantu esisihlanganisayo.  

‘Bayazicanasela osopolitiki ngenxa yobumpumputhe babantu ngezomnotho’ 

ENINGIZIMU Afrika, njengasemazweni amaningi, abantu abaningi bavota ngezinhliziyo, hhayi ngokuqonda imigomo yezinhlangano abazikhethayo. Osopolitiki bayakwazi loku futhi bayakusebenzisa ngokubagxisha namanga ikakhulukazi ngemigomo ethinta izihloko ezibucayi njengomnotho.

Bazolwa neNHI ezokwenza ama-medical aid ‘izichuse’ 

ISIKHWAMA somshwalense wezempilo iNational Health Insurance (iNHI) esesisemthethweni sizophendula izinkampani zemishwalense yezempilo ezimele izichuse, nokungakho lezi zinkampani zithi zizothatha izinyathelo zomthetho.

Amanzi angena endlini ngokuguquguquka kwesimo sezulu, kuloba uJabulani Sikhakhane

UDABA lokutholakala kwezindlela ezintsha zokwakha izakhiwo nokubumba izinto zokwakha ukuze zikwazi ukumela ushintsho lwesimo sezulu kudingeka lusukunyelwe ngokushesha.

‘Ubuchwepheshe besimanje buzofukula ezokuvakasha’

UBUCHWEPHESHE besimanje buzokwenza bonke abantu babeyingxenye yemboni yezokuvakasha futhi zonke izivakashi ngisho nabantu abanokukhubazeka bathakasele ukuvakasha.

I-Africa’s Travel Indaba ingenise ngaphezu kukaR500 million

I-AFRICA’S Travel Indaba yango-2024 izuze okungaphezu kobekulindelekile njengoba ingenise imali engaphezu kukaR500 million emnothweni ngezinsuku ezine.

Ubuciko nezokuvakasha kungalekelelana: amaciko

AMACIKO anxusa uhulumeni nezinkampani zawo ukuthi uwaxhase ngemali ukuze umsebenzi wawo ufinyelele emhlabeni jikelele njengoba kwenzeka kubalingani bawo baseMelika. Athe loku kunesandla ekuheheleni izivakashi ezweni. 

Akubanjiswane ukwandisa intsha kwezokuvakasha: Africa’s Travel Indaba

KUFANELE amazwe ase-Afrika abambisane ukugqugquzela intsha yaleli zwekazi ukuthi ivakashele amanye amazwe. 

Kunengozi yokubaleka kwamabhizinisi athutha izimpahla, kuloba uJabulani Sikhakhane

UKUTHUTHA impahla, okungaba ukudla, izingubo zokugqoka nezinye izidingo, kubalulekile ekusebenzeni komnotho wamazwe. Kungafaniswa negazi emzimbeni womuntu. 

Izenzo zethu zixosha abatshalimali baphesheya, kuloba uBusi Mavuso

ABATSHALIMALI bakwamanye amazwe bakhuluma ngezenzo uma singenzi izinto ezizokwenza sihehe, kufanele kulindelwe ukuthi abatshalimali bazophuma bengena eNingizimu Afrika, kuye nokuthi amaqhinga ethu athini nokuthi sixhumana kanjani nomhlaba wonke.

I-BLSA ishaya amakhala ngokusayina iNHI

I-BUSINESS Leadership South Africa (iBLSA) ikhathazekile ngezindaba ezithi uMengameli uCyril Ramaphosa uzosayina umthetho ophasisa ukwethulwa komshwalense wezempilo i-National Health Insurance (iNHI) kusasa, mhlaka-15 Meyi 2024.

‘I-Afrika kufanele izibambele mathupha kwezokuvakasha’ 

KUSEZANDLENI zabo abantu base-Afrika ukutshengisa umhlaba ukuthi baphetheni futhi yini abadle ngayo ngoba uma bengakwenzi loko, akekho ozobenzela, kunaloko  umhlaba uzoqhubeka ubathathe kancane futhi ubachaza njengabantu “bezwekazi elisebumnyameni”. 

Bayachuma abaxhaswa yiThala ngezigidi 

SEKUPHELE iminyaka engaphezu kwewu-65 ibhange Ithala laqala uhlelo lokuthuthukisa umphakathi waKwaZulu-Natali nosomabhizinisi, ikakhulu abafuyi nabalimi ngophiko Ithala Development Finance Corporation (i-IDFC).

Amabhizinisi alubheke ngabomvu ukhetho: izikhulumi

UKHETHO oluzayo yisikhathi esimqoka hhayi ezweni nezakhamuzi kuphela, kodwa nasemnothweni nosomabhizinisi. Kuningi ukungaqondakali kwesimo somnotho ngenxa yomphumela wokhetho, ongaqondakali ngokwawo ngenxa yemishado yezinhlangano zepolitiki.

Umhlahlandlela wegesi awuzibheki izidingo eziphuthumayo, kuloba uBusi Mavuso 

SENGIKE ngabhala ukuthi sibhekene nengozi yokushoda kwegesi uma sekuphela ukuhlinzeka igesi ezinkampanini ngo-2026. Lena yinkinga yamabhizinisi aqashe abantu abangu-70 000 futhi angenisa u-R500 billion ngonyaka emnothweni.  

Isimo sezulu simise kabi abagaya utshwala bamaganu

UMVUBELI wotshwala bamaganu uNks uLebo Lebese ukhumbula izinto zisahamba kahle, eminyakeni edlule lapho izihlahla zomaganu zazikhula kahle futhi kalula esifundeni sangakubo iLepelle Nkumpi, eLimpopo. Ukhumbula futhi nalapho imvula yayisana kakhulu kona, kunomhlaba omningi nezihlahla zezithelo zinkulu, zizinhle futhi zikhiqiza kahle

Ibhange lamvula amehlo ngomhlaba nezindlu 

USEBENZE iminyaka engaphezu kwewu-15 kwelinye lamabhange amakhulu ezweni exhumana nabantu ababeka nababoleka imali yokuthenga umhlaba nemizi.

Nginesiqiniseko sokuthi sizokwenza kahle eminyakeni ewu-30 ezayo, kuloba uBusi Mavuso 

ABANINGI uma bephawula ngeminyaka ewu-30 yenkululeko bayihlukanisa kabili. Eyokuqala wuguquko olumangalisayo lapho umnotho namabhizinisi kwakhula, kuhlomula ngokuphela kobandlululo nokubuyiselwa kwethu emnothweni womhlaba. Eyesibili bathi izinto zihlehlele emuva, izikhungo zethu zombuso ziwisiwe nomnotho.

Robala ka kagiso Rre Motsuenyane

OSOMABHIZINISI abasafufusa kumele babumbane, babambisane ukuze bezobamba iqhaza elibonakalayo emnothweni, bangalindi ukukhangeza kuhulumeni. Lona wumbono wenye yezinkakha zosomabhizinisi abamnyama uDkt uSam Motsuenyane, odlule emhlabeni izolo, eseneminyaka ewu-97

Hhethiya!, nangu umsunguli womshini ogaya isinemfu 

UTHELA izithelo umqondo wensizwa yaseRamokoksastad, eNorth West, wokwenza impilo ibelula kubanta ababhema isinemfu ngokwenza kungadingeki ukuthi bagaye amahlamvu esinemfu. Loku ikwenza ngomshini kagesi owenza loku

Ugalagala lokuphatha ezemidlalo luphila ubizo

NGO-1976, unyaka abafundi baseSoweto abavuka umbhejazane ngawo, okwaholela ekukhwezeleni umzabalazo wabantu abamnyama eNingizimu Afrika ngaphansi kukahulumeni wengcindezelo yohulumeni wobandlululo, wayemthuqasi elusa izinkomo ngenkathi ontanga yakhe besesikoleni

Umnotho uzosimama uma siphuthumisa izinguquko, kuloba uBusi Mavuso

NGESONTO elidlule i-International Monetary Fund (i-IMF) ishicilele ekulindele emhlabeni, okube yisikhumbuzo esidabukisayo sokuthi sikude kangakanani ekubeni nomnotho osebenza ngendlela okufanele ngayo siyizwe

Unebhizinisi lamafutha okupheka elingajwayelekile elokishini 

KUSUKELA ewine uR50,000 kwiSME Toolkit yeBusiness Partners Limited ngenyanga edlule, uMnu uCalab Baloyi useqalile ukwenza izinto ezizokhulisa umkhiqizo wakhe wokupheka, amafutha iNosso-Sunflower

Ayithi shu imigomo emihle kodwa engawenzi umehluko emnothweni, kuloba uBusi Mavuso 

Ayithi shu imigomo emihle kodwa engawenzi umehluko emnothweni, kuloba uBusi Mavuso

Kungakuhle abafundi baseNingizimu Afrika basike iphethini kwabaseMelika ngokufundela amakhono, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kungakuhle abafundi baseNingizimu Afrika basike iphethini kwabaseMelika ngokufundela amakhono, kuloba uJabulani Sikhakhane

Kudingeka amakhono komasipala ukunakekela kahle ingqalasizinda yamanzi, kuloba uBusi Mavuso

Kudingeka amakhono komasipala ukunakekela kahle ingqalasizinda yamanzi

Ukholwa wukuthi inkunzi isematholeni otshala uthando lwezolimo ezikoleni

Ukholwa wukuthi inkunzi isematholeni otshala uthando lwezolimo ezikoleni

Uwunjiniyela ongenqeni ukwenza ushintsho umphathi weGautrain 

WUSLINDILE KHANYILE UKUKHONZILE ukuguqula izinto ezinkampanini kanti lapho ekhona, usenze izinguquko kathathu. Njengoba esanda kukhushelelwa esikhundleni esisha, usephezu kwezinguquko zesine, athi mancane amathuba okuthi zingezokugcina.   UMnu uTshepo Kgobe uyisikhulu esiphezulu … Read More

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page