Ukubheduka komkhuhlane wezinkukhu kushiya kukhalwa nxa zonke ezweni. Izithombe: Zithunyelwe

Umkhuhlane wezinkukhu ubhuqa imfuyo, ukhinyabeza abafuyi abasafufusa. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

USIZI luzwa olunye kubafuyi abancane eNingizimu Afrika ikakhulu labo abafuye izinkukhu nemikhiqizo yayo okubalwa amaqanda kuyona. Loku kungenxa yomkhuhlane wezinyoni, phecelezi i-avian bird flu, odlange ezinkukhwini, osekube nomphumela omubi emabhizinisi abafuyi.

Ngokusho komNyango wezoLimo nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya ezweni lonke, ukubhoka kwalo mkhuhlane sekuholele ekufeni kwezinkukhu ezingaphezu kuka-100 000 eNingizimu Afrika, kwaholela ekutheni kubulawe ezingaphezu kuka-1. 2 million ebezihaqekile.  

Osomabhizinisi abaxoxe noMbele bathi loku kufana nokuthela usawoti esilondeni ngenxa yokuthi bavele bathwele kanzima ngenxa yokucinywa kukagesi osekuyophela unyaka kuqhubeka ezweni. 

Omunye wabafuyi abathintekile wuNkk uNoluthando Mbatha weMrs M’s Chickens yaseNtambanana, Empangeni, enyakatho yeKwaZulu-Natali uthi sekunezikhawu eziningi lapho ethenge khona izinkukhu kodwa zafa, kwathi ezinye zangakhula kahle.

UNkk uNoluthando Mbatha, umnikazi weMrs M’s Chickens, ngomunye wabafuyi abathintwe wukubheduka komkhuhlane wezinyoni

“Imvamisa kuthatha amasonto ayisithupha ukukhulisa inkukhu ibe sesigabeni sokuthi isingadayiseka kodwa kusukela kubhoke lo mkhuhlane angisakwazi ukuzithenga ngendlela ebengenza ngayo.

“Ngilahlekelwe yimali eningi engiyisebenzise ngithenga amachwane (nokudla kwawo) ngaphoqeka ukwehlisa intengo yazo ukuze zidayise ziphele ngoba amakhasimende ekhononda ngokuthi ngeke akhiphe imali egcwele ngezinkukhu ezisesimweni esingagculisi,” kubalisa yena.

UNkk uThulisile Mokwena, umnikazi weRBKM Chickens, yaseTshwane, eGauteng, uthi akasakwazi ukuthola umkhiqizo abewuthola kuqala.

Uthi: “Kuzoba nzima kakhulu, ikakhulu ngoba kuza amaholidi kaDisemba lapho amakhasimende ami amaningi avame ukuthenga izinkukhu enzela ukuzijabulisa nemindeni yawo. Manje uma kuzoqhubeka kanje, ngizolahlekelwa yimali eningi ngoba umkhiqizo enginawo awenele ukugculisa wonke amakhasimende ami njengenjwayelo. Sibi kakhulu lesi simo esibhekene naso.”

Umnikazi weRBKM Chickens uNkk uMokwena uthi uzolahlekelwa njengoba kuza amaholidi angoDisemba

Lo mkhuhlane oqale eGauteng ugcine usudlululela nakwezinye izifundazwe. Ngenxa yawo amanani amaqanda ezitolo zokudla asenyuke kakhulu njengoba kwezinye izitolo amaqanda awu-30 esewuR129. Ezinye izitolo sezibeke umgomo wokuthi ikhasimende livunyelwe ukuthenga amaqanda awodwa.

Nakuba lo mkhuhlane ukhinyabeza kakhulu abafuyi kodwa awugcini lapho njengoba nosomabhizinisi abenza umkhiqizo odinga amaqanda nabo bekhala ubumayemaye ngawo.

UNksz uPhumi Zuma wePhumi Bakes, yaKwaNyuswa, entshonalanga yaseThekwini, eKZN, uthi ubengayinakile indaba yalo mkhuhlane ezwa abantu bewubabaza ezinkundleni zokuxhumana.

UNksz uPhumi Zuma wePhumi Bakes uzwela esikalini esesinqunyiwe samaqanda angawathenga ngesikhathi esisodwa

“Lapho engibone ukuthi ukhona ngempela futhi umphumela wawo mubi yingesikhathi ngiyothenga amaqanda lapho engihlale ngiwathenga khona, ngatshelwa ukuthi ngizothola iphakethe elilodwa kuphela. Ngaphoqeka ukushiya amaphakethe amahlanu ebengiwafuna ngenxa yokuthi amaqanda ayashoda.

“Sengigcina ngiphoqeka ukuthi uma ngidinga amaqanda amaningi, ngithumele abantu abehlukene esitolo noma ngiphindele kaningi ukuze ngithole isibalo samaqanda engisifunayo. Nalapho futhi ngiqinisekisa ukuthenga emathilini ehlukene ukuze kunganakeki,” kusho yena.

UNksz uNoxolo Phiri, umnikazi weNoxolo The Cook yaseMthwalume, oGwini oluseNingizimu yeKZN, uthi yize ezinye izitolo zisenawo amaqanda anele kodwa ukumba kwawo eqolo wenza umsebenzi wakhe ube nzima.

“Emasontweni amabili edlule ngithenge iphakethe lamaqanda awu-30 ngoR65, nakhona kuthiwa asendalini. Kuthe ngibuya ngesonto elilandela lelo ngawafica esewuR90. Ngikhathazeke kakhulu ngaloku ngoba kuthikameza ibhizinisi lami,” kusho uNksz uPhiri.

Umnikazi weNoxolo The Cook uNksz uNoxolo Phiri ubalisa ngokunyuka kwentengo yamaqanda

Uthi enye inkinga wukuthi uma edinga amaqanda kumele ahambe ibanga elide ukuyowathenga, nakho okuzwelayo ephaketheni futhi okumosha nesikhathi.

Iphini likasihlalo we-African Poultry Producers uMnu uMandilakhe Jali uthi abafuyi babhekene nengwadla yalo mkhuhlane kanti awugcini ngabo kepha uthinta abantu jikelele.

Uthi: “Ukubhoka kwawo (umkhuhlane) kungagcina kuholela ekushodeni kokudla ezweni njengoba kumanje abantu abasakwazi ukuthenga ukudla ngendlela abebejwayele ukuthenga ngayo.”

Ukhuthaze abafuyi ukufuya izinkukhu zesiZulu ngoba “yizona ezinempilo nezingangenwa  kalula yizifo ezinjengalesi esibhekene naso manje”.

UJali unxuse uhulumeni ukuthi uphuthumise uhlelo lokugoma izinkukhu.

Ungoti wezomnotho ogxile kwezolimo uDkt uSfiso Ntombela uthi iNingizimu Afrika ibhekene nenkinga enkulu ngalesi sifo. Uthi uma kuqhubeka kanje kungagcina kuphoqa ukuthi amaqanda athengwe kwamanye amazwe ukuzama ukusimamisa umnotho wezwe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page