UMnu uChris Phili weCommunity Tourism Office, ekhuthaza osomabhizinisi baseClermont ukusebenzisana ukuze bafukule umnotho wendawo. Izithombe: wuSimangaliso Ntshangase

Kucijwe osomabhizinisi abancane ngemigudu yokusimamisa amabhizinisi. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika

UMASIPALA waseThekwini ubambisene nezinhlaka ezihlukene ezibheke ukuthuthukisa umphakathi nosomabhizinisi abasafufusa ucije osomabhizinisi nomphakathi waseClermont, entshonalanga yaseThekwini, KwaZulu-Natali, ngoLwesibili.

Lesi sigcawu sokucobelelana ngolwazi iBusiness Empowerment Workshop kanti ingqikithi yaso bekuwusabalalisa ulwazi ngamabhizinisi.

UMnu uChris Phili weCommunity Tourism Office nongusomabhizinisi waseClermont uthe kuyamjabulisa ukubona kwanda izinhlelo ezifuze lolu. Ukhuthaze osomabhizinisi ukubambisana ukufukula umnotho waselokishini.

“Ilokishi lethu linganotha kakhulu uma singaqhubeka nokubambisana kanje, siqhubeke nokubeka eqhulwini ukufukulana sisodwa ukuze sidlondlobale njalo kukho konke esikwenzayo, sense ilokishi lethu indawo eseqhulwini yezokuvakasha,” kweluleka uPhili.

Umphakathi waseClermont uphume ngobuningi ukuzothamela isigcawu sokucobelelana ngamabhizinisi

UNksz uLungile Ngubane weBusiness Support Unit, uhlaka olubhekela  osomabhizinisi abasafufusa kumasipala, ukhuthaze osomabhizinisi ukuthi bakhuthalele ukubhalisa ngokusemthethweni amabhizinisi abo. 

Uthe: “Loko kusiza ekutheni uma senifuna ukuxhaswa kube lula ukufaka izicelo zenu eminyangweni ehlukene kahulumeni  futhi kulekelela nokuthi silandele ukuthi ibhizinisi likuphi futhi lenzani.”

UNksz uThembeka Gasa wehhovisi lomNyango wokuThuthukisa umPhakathi nokuVakasha uthe akusiwo wonke umuntu odalelwe ukuqashwa, asebenzele omunye umuntu, ngakho kusemqoka ukuthi abantu basemalokishini basebenzise amakhono abo ukuziphilisa.

“Thina sikhonela ukusiza osomabhizinisi emabhizinisini abo, sifake isandla ekutheni athuthuke ngoba ukuthuthuka kwabo kusho ukuthuthuka komnotho wedolobha laseThekwini nowesifundazwe sethu,” kusho yena.

Ezinye izikhulumi ebezikhona beziqhamuka kwiKwaZulu-Natal Liquor Authority nasemNyangweni wezoLimo esifundazweni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page