Sizuze lukhulu ngo-2023, yize umthetho weNHI ufuna ukusihlehlisela emuva, kuloba uBusi Mavuso

NJENGOBA siphothula u-2023, ngimangazwa yinqubekelaphambili esiyenzile nezinto ezisihlehlisele emuva esihlangabezane nazo njengezinhlangano zamabhizinisi sizama ukusiza izwe libuyele ekukhuliseni umnotho, into esiyidinga kakhulu.

Into enhle wubudlelwano obusha phakathi kwabamabhizinisi bemelwe yiBusiness for South Africa nohulumeni omelwe yiHhovisi likaMengameli. Lobu budlelwano busungule amathimba amathathu azobhekana nezinkinga zikagesi, ezokuthutha, ubugebengu nenkohlakalo. 

Ezinye izinhlelo kulawo mathimba sezikhathule indima ebonakalayo. Into ecacayo wukuthi inkinga kagesi isizolungiseka ngenxa yemali esitshalwe yimboni ezimele ekwandiseni izindlela zokuphehla ugesi nomsebenzi osuwenziwe abamabhizinisi nohulumeni ngokubambisana.

Ngo-2023, iNational Energy Regulator of South Africa ibhalise ugesi  omusha owu-4.1GW, obekwengeza ku-1.7GW obhaliswe ngonyaka odlule. Yimali elinganiselwa kuR111 billion eyenze loku kwenzeka. Usuyaqala lo gesi ukutholakala, uzokwengeza ugesi ongu-20% walona ovele uphehlwa ezweni. 

Okunye, abantu emizini yabo nosomabhizinisi abasafufusa abazibekile phansi, basebenzisa imihlomulo ehambisana nentela nokwehla kwamanani kagesi ophehlwa ngelanga ukuzifakela wona. Kulinganiswa ukuthi sekufakwe ugesi ongaphezu kuka-4GW. 

Sesivele sibona umnotho usuyakwazi ukumelana nokucinywa kukagesi kangangokuthi yize kwenzeke kakhulu ukucinywa kukagesi kulo nyaka kodwa umnotho ukhulile.

Akusiko okuhle konke. Inkinga enye nje wukubambezeleka kohlelo lokuthi abakhiqizi abazimele baphehle ugesi ovuselelekayo okuthe kade kuwuhlelo olufiswa ngabanye abantu emhlabeni lwaphenduka into engatheni njengoba kungekho gesi otheni eliwukhiqizile kulo nyaka.

Ngaphezu kwaloko, ezinye izindawo ezimbili okusadinga senze umsebenzi kuzona wukuhlukanisa i-Eskom nokushicilela uhlelo olubuyekeziwe lwezindlela ezihlukene zokuphehla ugesi, i-Integrated Resource Plan elicaba indlela yokukhiqiza ugesi engabizi. 

Ukuhlukanisa i-Eskom kudinga kuphothulwe ukuchibiyela umthetho kagesi, i-Electricity Regulation Amendment Bill esePhalamende, esinye isinyathelo okufanelwe zithathwe.

Ukuqokwa kwesikhulu esiphezulu esisha e-Eskom uMnu uDan Marokane kuletha ithuba lokulisheshisa lolu hlelo nokophucula ukusebenza kwale nkampani. 

Ngihalalisela uMarokane kanti ngikubheke ngabomvu ukusebenzisana naye.

Osamabhizinisi ne-Eskom basebenzisana kahle, osekwenze sikwazi ukusheshisa ukuthi izingxenye zeKusile ebezingasebenzi ziphinde zisebenze. 

Nokho-ke okunye esibhekene nakho yinkinga yezokuthutha, okuyiyona enye inselelo emnothweni. Kwehle kakhulu ukuthutha izimpahla ngezitimela nasemachwebeni, okuthinta izimpahla esizidayisela amanye amazwe. 

Kumqoka loku emnothweni wonke osudonsa kanzima ukungenisa nokudayisa izimpahla. Ziningi izizathu zaloku, kusukela ekuntshontshweni, ekucekelweni phansi nasekungazinakekeleni kahle izinto kodwa manje umphumela usuyabonakala endleleni umnotho okhula ngayo njengoba kwehlile ukudayisa nokukhiqiza okumbiwa phansi nezinye izimpahla. 

Izindaba ezinhle wukuthi iyasukunyelwa eyokulungisa le nkinga kanti manje kubanjiswene ngekomidi elisunguliwe iNational Logistics Crisis Committee (iNLCC). 

I-NLCC isika iphethini embonini kagesi kanti isinohlaka esebenzela phezu kwalo olufaka nemboni ezimele ezobamba iqhaza elikhulu. 

Ezinye izinto esezivele zenziwe zithinta osekwenzeke echwebeni laseThekwini lapho kukhona abemboni ezimele. Kukhona amakomidi abheke ukuphucula umsebenzi kanti imizamo yawo isiyaqala ukuthela izithelo yize kusekuningi okungenziwa. 

Okuseqhulwini kufanele kube wukukhetha ubuholi obusha eTransnet obuzozibophezela emsebenzini, kwazise isikhulu esiphezulu nezinye izikhulu zishiyile kulo nyaka.

Yize ngikholwa ukuthi sesizuze lukhulu ngenkinga kagesi ngo-2023, ngikholwa wukuthi kuzoba njalo nangeyezokuthutha ngo-2024.

Ngeshwa ikhona indawo eyodwa lapho izinto ziqhubeka nokubheda khona, okungezempilo. Ukuphasiswa komthethosivivinyo womshwalense wezempilo i-National Health Insurance ngesonto elidlule, osekushoda nje ngesigxivizo sikaMengameli uCyril Ramaphosa kuphela, kuyashaqisa futhi kubi. 

Njengoba ngike ngasho phambilini, ngeke usebenze lo mthetho ngale ndlela oyiyona. Awusoze wenzeka. Kepha-ke ukuzama sengathi ungasebenza kudala umonakalo omkhulu. Abantu bayangabaza embonini yezempilo kanti kubambezela ukusondela kwabatshalimali.

Abasebenzi bezempilo abangasebenza noma yikuphi emhlabeni sebenesinye isizathu esingabenza bahambe. Kunomonakalo omkhulu owenzekayo emkhakheni wezempilo ezizimele nowezikahulumeni njengoba uhulumeniuzama ukuthi kube nomuntu oyedwa okuzokhokhwa kuyena ukuthenga yonke into edingakayo kwezempilo, okusho ukuqeda ngemboni yezempilo ezimele kodwa futhi libe lingekho icebo lokwandisa abantu kuhulumeni. 

Ngesonto elidlule iNational Council of Provinces (iNCOP) iphasise umthetho ongashintshwanga nhlobo yize kunenqwaba yezethulo ezenziwa yizinhlangano ezihlukene ngisho nezamabhizinisi imbala, ezazifaka nokuthi kungani lo mthetho ungeke usebenze ngale ndlela oyiyo. 

Okubuhlungu wukuthi osomabhizinisi baphakamisa ukuthi yini okufanele ishintshwe ngalo mthetho ukuze ufeze izinhloso owakhelwe zona kusetshenziswa okuhle okusembonini ezimele nakuhulumeni.

Siyazi lokho kungasebenza, inkinga ye-COVID-19 itshengisile ukuthi lezi zimboni zingasebenzisana kanjani ukuhlinzeka ngezempilo ngesikhathi kugonywa abantu. 

Kepha iNCOP izishaye indiva lezo zethulo. Lo mthetho usudinga ukuthi kusayine umengameli. Lisekhona ithuba lokushintsha izinto. 

Njengoba sihlaba ikhefu langoKhisimuzi ngikholwa ukuthi sizobuya sinomdlandla wokubhekana nezinselelo zethu.

Ngibone ubuhle bokusebenzisana kosomabhizinisi nohulumeni kanti ngikubheke ngabomvu ukuthi siqhubeke ngalelo giya ngonyaka ozayo.

Nginifisela okuhle ngamaholidi. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page