Uyancomeka umfutho ikhabhinethi entsha eqale ngawo umsebenzi kusukela iqalile ngesonto elidlule, kusho umbhali wengosi. Isithombe: Sithunyelwe

Ikhabinethi entsha ikhombisa umdlandla omusha kuhulumeni, kuloba uBusi Mavuso 

KUSUKELA imenyezelwe ngesonto elidlule ikhabhinethi entsha isivele ilethe umdlandla omusha kuhulumeni. Ngiyakhuthazeka uma ngibona indlela ongqongqoshe abaningi abasukumela imisebenzi yabo emisha ngayo, bexoxisana nezisebenzi eminyangweni yabo nomphakathi. 

Sesibonile izimemezelo ezibalulekile ezenziwe ongqongqoshe abasha eminyangweni yoHwebo, iziMboni nokuNcintisana, owaseKhaya, owemiSebenzi yoMphakathi, oweMfundo eyiSisekelo neminye. 

Ngibone isasasa nokuthi bagxile ezintweni ezifanele futhi ezimqoka ekwenzeni umehluko ezweni kusukela ekuguquleni indlela okukhishwa ngayo ama-visa kuye ekulungiseni ukufunda nokubala.  

Engisakuzwile kuze kube yimanje kuletha ithemba kosomabhizinisi, okungenye yezinto esizidingayo ukukhulisa umnotho.

Ngesikhathi umengameli ememezela ikhabhinethi ugcizelele ukuthi yisikhathi sokusebenzela abantu baseNingizimu Afrika, hhayi ukulibala yipolitiki yezinhlangano engathi shu. Yiloko impela okufanele. Ipolitiki yezinhlangano ayingagxambukeli ekusebenzeni kwekhabhinethi ngendlela efanele.

Lo mgomo yiwona futhi okufanele thina bezinhlangano zamabhizinisi sisebenze ngawo endleleni esilindele ukuthi ikhabhinethi yenze ngayo umsebenzi wayo. Kufanele sincome impumelelo futhi sixoxe ngezinselelo kungakhathaleki ukuthi wungqongqoshe wayiphi inhlangano. 

Kuningi okungenziwa ngamabhizinisi ukuseka lo mdlandla omuhle kangaka. Njengoba sengike ngabhala phambilini, kuningi okuhle okwenziwe wumbuso osanda kuphuma ukuthula izinguquko okufanele zenzeke ukulungisa izinselelo ezibhekene nomnotho wethu.

Inqubekelaphambili eyenziwe ngogesi, ezokuthutha nobugebengu, uma sibala okumbalwa, ilekelelwe wukubambisana nabamabhizinisi. Imboni ezimele inamakhono namava okulungisa izinto ezivimba ukuqinisekisa ukuthi kwenziwa umsebenzi. 

Ikhabhinethi entsha ingathembela ekutheni siyohlale sizimisele ukuxoxisana nayo. Sizibophezele ekubambisaneni nayo, size namakhono namava ukusiza ukuxazululala izinselelo futhi siqinisekise ukuthi kunenqubekelaphambili.  

Sinezifiso eziningi ezifanayo kanti ukuhleleka komnotho ngendlela efanele yisona esicace kakhulu. Sikhona ukusiza ukuthola izixazululo kunoma ngabe yiziphi izingqinamba ezingama endleleni yokufeza lawo maphupho.

Ngikubheke ngabomvu nokuxoxisana nezifundazwe. Kuyangijabulisa ukuthi izingxoxo seziphothuliwe njengoba kuqala ukuthi izifundazwe ezintathu kweziyizishiyagalolunye zibuswe wuhulumeni wobumbano.  

EGauteng naKwaZulu-Natali, ikakhulukazi, kwazise yizona zifundazwe ezifaka isandla esikhulu emnothweni njengoba cishe u-50% womnotho ukuzona zombili, amabhizinisi afuna ukuzibona ziphumelela.  

Yize kumqoka ukuthi uhulumeni wobumbano ube nokuthula futhi ugxile emsebenzini ezweni lonke, kodwa nasezifundazweni, kubalulekile. Imali eningi isetshenziswa ezifundazweni. Ezindaweni ezibalulekile njengezemfundo nezempilo, izifundazwe yizona ezihamba phambili endleleni umsebenzi owenziwa ngayo.

Osomabhizinisi bamagange ukubona iphucuka indlela umsebenzi owenziwa ngayo futhi sizobeseka ohulumeni bezifundazwe lapho singakwazi khona. Kuzoba mqoka ukuthi lezo zinhlangano ezibambisene ezifundazweni nazo zigxile ekwenzeni okufanele izwe, zikhohlwe yipolitiki. 

Izingxoxo seziphothuliwe, sekuyisikhathi sokusebenza.  

Ngiyaqonda ukuthi umbuso omusha kuzofanele uhlale ubheka imibono ehlukene futhi nezinto ezibekwa etafuleni njengokufanele zibeseqhulwini ngeke zihlale zifana. Uma kuqubuka umbango ngokufanele kwenziwe, indlela efanele yokuwulungisa ukuthembela ebufakazini. Wonke umuntu uzoba nezinkolelo ngokuthi yikuphi okusebenzayo nokungasebenzi kodwa okubalulekile wukubheka ukuthi yikuphi okwenzekayo, wukwenza ucwaningo, ukuhlola iziphakamiso ezintsha nokwenza loko okuzokwenza izwe lihlomule. Yiyona ndlela yokuletha ithemba elizoholela ekutheni kutshalwe imali futhi kukhulise umnotho.

Kufanele sigade umphumela wokungenzeka uma kuvela ukuthi uhulumeni ezweni lonke nasezifundazweni awuqondakali futhi kuhlale kungaziwa ukuthi yini engalindelwa kuwona. 

Loko kuzonciphisa ithemba futhi kusibuyisele emuva, kuphoqe nabatshalimali ukuthi bamise ukutshala imali. Leyo ngozi iyakhula uma izinhlangano zingazibophezelile entweni efanayo futhi kunemigomo ecacile nesikhathi esinqunyiwe ukuletha ushintsho. Ubumbano nokugxila kokungenzeka, ukuveza yonke into obala nokuhloniphana kuzobaluleka. 

Ngiyathemba ukuthi ukuhloniphana nokugxila ekwenzeni izinto yikona okuzobayisisekelo sobudlelwano bamabhizinisi nohulumeni omusha. Ongqongqoshe bethu abasha baqale kahle futhi nginethemba ngabangakuzuza. 

Ngikubheke ngabomvu ukuxoxisana nabo njengoba behlela izinto abazozenza. Ekugcineni, umsebenzi yiwona obalulekile nokuthi kubenendawo osomabhizinisi abangatshala kuyona ukuze kwande imisebenzi futhi kukhule nomnotho.

FUNDA LAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/07/01/uramaphosa-akafathuzanga-ngongqongqoshe-beminyango-yomnotho/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page