UMnu uSinelizwe Fakade weKhanyo Farmer Development uthi abalimi badinga imiphumela manje, hhayi imigomo emisha. Isithombe: Sithunyelwe

Abalimi abamnyama bafisa ukuncintisana ezingeni eliphezulu

WUSLINDILE KHANYILE 

ABALIMI abamnyama abasafufusa bafisa uhulumeni omusha ugxile ekubesekeni ukuze bafinyelele ezingeni elithile lokuncintisana elizokwenza bafake isandla esibonakalayo emnothweni. 

Laba balimi abaxoxe noMbele bathe bangajabula uma uNgqongqoshe wezoLimo uMnu uJohn Steenhuisen engezwa ngabo abalimi qobo ukuthi yini abayidingayo futhi asebenzele emigomweni evele ikhona ukushintsha izinto, hhayi ukuqala phansi ukuhlanganisa eminye.

U-Steenhuisen unesonto ethathe izintambo kulo mnyango asizwa wuNks uRosemary Capa. Lo mnyango usuhlukanisiwe njengoba owoMhlaba nokuThuthukisa iziNdawo zasemaKhaya usuwumnyango ozimele oholwa wuMnu uMzwanele Nyhontso kanti iphini lakhe wuMnu uStanley Mathabatha.  

UMnu uSinelizwi Fakade, umlimi nomsunguli weKhanyo Farmer Development yaseMpumalanga Kapa, uthe umgomo okufanele kusetshenzelwe phezu kwawo usuvele ukhona njengoba kunomqulu owathulwa ngo-2022 i-Agriculture and Agro-processing Master Plan.

“Okudingekayo manje yimiphumela nokuthi kwenziwe umsebenzi kahle. Kukhona ezolimo ezincane nezolimo ezinkulu, njengokuba kuhlale kusho uWandile (uSihlobo, usomnotho wezolimo). Uma (uSteenhuisen) engagxila ekuhlanganiseni imboni futhi asiphe indlebe singabalimi abamnyama ngokuthi isho ukuthini intuthuko kithina.

“Ngikhuluma kangaka ngokwenza izinto ngendlela efanele nje ngoba kunezinto ezifana nokuthi izicelo zosizo oluhlanganisa imali nezinye izinto ziyabambezeleka. Akunikezwe wonke umuntu ithuba lokuthi abewutho. Akusoze vele kwalingana wonke umuntu kodwa kunezinga elithile lokuncintisana okufanele wonke umuntu afinyelele kulona ukuze afake isandla esibonakalayo emnothweni,” kusho uFakade.  

UMnu uZithulele Mdadane, umlimi nomsunguli weHlumakahle Agribusiness Specialists and Training Institute yaKwaZulu-Natali, uhambe emazwini kaFakade. Uthe angafisa ukuthi uhulumeni omusha useke abalimi abancane ukuze bathole amathuba afanele. 

Uthe uma kukhulunywa ngokulekelela abalimi abancane ukuthola amakhasimende, akufanele kubhekwe kuphela ukuthi bakwazi ukudayisela izitolo zokudla ezinkulu, ngoba bayohlale bekhala ngaphansi kubalimi abakhulu uma kuziwa emananini omkhiqizo. 

UMdadane uthi umnotho wezolimo uhlukile kojwayelekile

“Okunye nje wukuthi ngisho nendlela abantu abaqeqeshwa ngayo, empeleni abantu banalo ulwazi lokuthi kutshalwa kanjani nokuthi imfuyo uyinakekela kanjani, akukona lokho abantu abakudingayo. Ulwazi abantu abaludingayo ngoluthinta ukuthi uliphatha kanjani ipulazi lakho njengebhizinisi.

“Umnotho wezolimo uhlukile emnothweni ojwayelekile njengokuthi nje uma utshala amakinati ohlobo i-macademia kufanele ulinde iminyaka eyisithupha ngaphambi kokuvuna kanti amaveji ulinda izinyanga ezintathu. Loko kuhluka kunomphumela ekutheni ipulazi lakho liyaphumelela noma liyahluleka. Kufanele uqoqe ulwazi futhi ukwazi ukuluhlaziya. Sibuye sidinge nokuxhaswa ngemali kanti loko kusho ukuthi kunezimfanele okufanele uzigcine; abalimi bayaludinga lolo sizo,” kusho uMdadane.  

UNksz uNomonde Ncongwane, umlimi nomsunguli we-Agricultural Processing Solutions yaseMpumalanga, naye uthe angathanda ukubona kusizwa abalimi abasafufusa ngoba imvamisa lutholwa ngabalimi asebenamava futhi angajabula uma kunganda izikhungo eziqeqesha abalimi.

UNksz uNcongwane uthi abalimi abasafufusa abasekwe ngendlela efana neyabasimeme 

“Thina siseWitbank kodwa alukho usizo lwemali esilutholayo kanti ngisho siqeqeshwa kuba wusuku olulodwa nje kodwa kwezinye izindawo (khona eMpumalanga), uthola ukuthi kwakhiwa ingqalasizinda, bayasizwa ngokudla kwemfuyo nezinye izinto.

“Kungakuhle uma ingafana indlela usizo oluhlinzekwa ngayo futhi kuthi uma bekuqalwe imisebenzi ethile kulandelelwe ukubheka ukuthi iqhubeka kanjani,” kusho uNksz uNcongwane.  

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/07/02/phezu-komkhono-hulumeni-abalimi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page