Uqwebula amehlo umbiko wabacwaningi othi izibalo zabantu azishayi emhlolweni, kusho umbhali wengosi. Isithombe: yiPixabay

Kuzobanzima ukwaba imali yezidingo zomphakathi ngenxa yezibalo ezigejayo, kuloba uJabulani Sikhakhane

UMBIKO osanda kukhishwa uxwayisa ngokuthi imiphumela yokubala abantu okuhambisana nemininingwane yenhlalo yabo okwenziwa ngo-2022 ayethembekile ngenxa yezingqinamba iStatistics South Africa (iStats SA) eyahlangabezana nazo.

Lo mbiko ukhishwe wongoti basenyuvesi yaseKapa abacubungula ngemininingwane yoshintsho kwizakhamuzi zakuleli zwe, ikakhulukazi ephathelene nokwanda kwabantu (isizathu esikhulu sakho okuba ukwenyuka kwezinga lesibalo sezingane ezizalwayo), ukufuduka nokuguga kwabo kanye nezinga lokufa.

Bexwayisa ngokuthi kunezinkomba zezinkinga ngale mininingwane, kangangokuthi bathi akufanele uhulumeni uyithathe njengesithombe esiyiso sezakhamuzi ezweni.

Ibalulekile le mininingwane ekuphatheni izwe, ikakhulukazi ekwenzeni izinhlelo zikahulumeni. Ibhekwa ngeso elibukhali ngabaphathi bezwe ngoba ingenye yezinto ezisetshenziswayo uma kwenziwa iSabelozimali ezweni, izifundazwe nomasipala.

Le mininingwane iyisisekelo esikhulu sesinqumo ngengxenye yemali etholwa ngohulumeni bezifundazwe, ephuma kwiSabelozimali sezwe. Asenze umzekelo. Asithathe imininingwane ngokuzalwa kwezingane esifundazweni ngasinye isetshenziswa ukuhlela izidingo zemfundo nezempilo. 

Kufanele kubhekwe inani lezikole ezizodingeka eminyakeni ezayo lapho lezi zingane sezilungele ukuqala ukufunda futhi kufanele kubhekwe ukuthi lezi zikole zizodingeka kuyiphi indawo yesifundazwe.

Omunye umzekelo. Isabelozimali sezifundazwe sibheka ukuthi bangaki abantu abahlala ezindaweni ezisemakhaya. Kubalulekile loku ngoba ziyenyuka izindleko zokuletha izinsiza zomphakathi ezindaweni ezisemakhaya.

Phakathi kwezizathu zaloku kungaba wukuqhela kwalezi zindawo emadolobheni lapho ohulumeni bezinze khona, okungasho ukuthi izikhulu zikahulumeni kufanele zihambe amabanga amade ukuze zifinyelele kulezi zindawo. 

Okwesibili, izisebenzi zikahulumeni ezinjengodokotela nothisha zivame ukungabi namdlandla wokuhlala nokusebenzela ezindaweni ezisemakhaya ngenxa yokuqhelelana kwazo namadolobha, lapho zingahlala khona ngokunethezeka.

Esinye isizathu sokunyuka kwezindleko zokuletha izinsiza kungaba yindlela yokwakhiwa kwemizi ezindaweni ezisemakhaya ezivame ukuqhelelana.

Ngenxa yaloku, ingxenye yeSabelozimali etholwa wohulumeni bezifundazwe ibonelela izifundazwe lapho kusenabantu abaningi abahlala ezindaweni ezisemakhaya ukuze lezi zifundazwe zikwazi ukubhekana nalezi zindleko.

Nosomabhizinisi bayayisebenzisa imininingwane ngezakhamuzi uma behlela ikusasa lamabhizinisi abo. Bayisebenzisa ukubheka ukuthi yikuphi lapho bengavula khona izitolo ezintsha, bebheka kakhulu izindawo lapho kungase kwande khona inani labantu abanamandla okuthenga.

Yingakho nje okuvezwa yilo mbiko okhishwe wuMnu uTom Moultrie nomlingani wakhe oMnu uRob Dorrington kuthusa. Kukhomba ukuthi ukusebenza kukahulumeni kusengcupheni ngenxa yemininingwane yokubala abantu ngo-2022 engathembekile.

Lo mbiko bawuhlanganisele iSouth African Medical Research Council. Lo mkhandlu, owasungulwa ngo-1969, ucwaninga ngezempilo yesizwe ukusiza uhulumeni ngobufakazi ongabusebenzisa ukwenza imigomo yokubhekana nezifo ezikhungethe izakhamuzi.

U-Moultrie noDorrington bathi ukuhlelela ukubala abantu kwango-2022 kwaphazanyiswa wukubheduka kwe-COVID-19. Ukuhlelela ukubala abantu kuwumsebenzi omkhulu othatha iminyaka. Isisekelo sokwenza uhla lwemibuzo yocwaningo nokuqeqesha izisebenzi, ikakhulukazi eziqashwa isikhashana ukuhamba zingena imizi ngesikhathi kubalwa abantu.

Ukubheduka kwe-COVID-19 kwasho ukuthi ezinye zalezi zinhlelo azenzekanga ngesikhathi nangendlela efanele. Loku kwabanomphumela endleleni iStats SA yokusebenzisa imali eyabelwa yona eqondene nokubala. 

Phezu kwaloku, uMnyango weZezimali wanqaba ukunika iStats SA imvume yokuthwala isabelozimali sonyaka wango-2021/2022 ukuze isetshenziswe ngonyaka wezezimali olandelayo. Ngamanye amazwi iStats SA yaphoqeka ukuqhubeka nomsebenzi phezu kwezingqinamba ezadalwa yi-COVID-19

U-Moultrie noDorrington bathi loku kungenzeka ukuthi kwaba ngenye yezimbangela zezinkinga abazitholayo ngemininingwane yokubala abantu.

Bathola ukuthi inani lezakhamuzi lenyuswa ngabantu abalinganiselwa kwisigidi, lafinyelela ngaphezudlwana kuka-62 million. Inani lezakhamuzi ezineminyaka ewu-50 nangaphezulu labekwa ezingeni eliphezulu kuneliyilona, kwathi abantu abaminyaka ephakathi kuka-5 no-9 (ikakhulukazi kwabaneminyaka emihlanu ngo-2022) lehliswa. 

Ibalulekile le mininingwane. Ukwanda kwabantu abaminyaka engaphezu kuka-50 kusho ukuthi uhulumeni kumele ubahlinzekele ngemali yempesheni. Kwezempilo, abantu abadala banezidingo zempilo ezingafani nezabantu abasebancane ngeminyaka, ikakhulukazi izidingo zabo zezempilo ziyanda ngokuhamba kweminyaka.

Ukwehlisa isibalo sabantu abasebancane (abaneminyaka emihlanu kuya kweyisishiyagalolunye) kungakhomba ingcuphe yokuhluleka ukubahlinzekela ngezidingo zemfundo nezinsiza ezihambisano naloku.

Bakhomba nokuthi isikali sesibalo lamaNdiya nabelungu ezweni kungenzeka ukuthi singaphezulu kakhulu kunenani labo ezweni. Imininingwane yokubala abantu ibeka isibalo sabantu besilisa abaminyaka wu-60 nangaphezulu ezindaweni ephezulu kakhulu uma beqhathaniswa nelabantu besifazane. Libeka abantu besilisa abaminyaka ewu-25 kuya kwewu-39 ezingeni eliphansi kunabantu besifazane.

Nemininingwane yezakhamuzi ngokwehlukaniswa ngobulili ezifundazweni nayo iyasoleka ukuthi ayihambisana nokuyiko. Ibalulekile le mininingwane njengoba kunomehluko omkhulu ezidingweni zezempilo phakathi kwabantu besifazane nabesilisa.

U-Moultrie noDorrington bathi kunemininingwane engacacisa ngokubala kodwa engakakhiswa yiStats SA. Ebalulekile eyesilinganiso samathuba okukhulelwa kwabantu besifazane ezweni), izinga lokufa kwabantu ezweni nezinga lokufuduka kwezakhamuzi. 

Amathuba okukhulelwa abuye akalwe ngokwesibalo sezingane abantu besifazane ezweni abangaba nabo – lesi sibalo siwu-2.2 wezingane umuntu wesifazane ngamunye. Loku akusho ukuthi wonke umuntu wesifazane ezweni unezingane ezingaphezudlwana kwezimbili.

Labongoti bagcina ngokuxwayisa ukuthi imininingwane yokubala abantu akufanele ithathwe njengobufakazi obuthembekile ngesibalo sezakhamuzi zakuleli zwe.

FUNDA NALAPHA: https://www.umbele.co.za/2023/06/08/badonsa-kanzima-kakhulu-abantu-abahluphekayo-ngenxa-yokudla-nezokuthutha-uslindile-khanyile-uyabika/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page