UMnu u-Enoch Godongwana ubuyiselwe ekubeni wuNgqongqoshe weziMali. Izinqapheli zikuncomile loku. Izithombe: Zithunyelwe

‘URamaphosa akafathuzanga ngongqongqoshe beminyango yomnotho’

WUSLINDILE KHANYILE 

YINTO enhle ukubuyiswa kongqongqoshe abaningi abebephethe iminyango ethinta umnotho namabhizinisi ngoba loku kuzokwenza umnotho weNingizimu Afrika uzinze futhi okunye okukhuthazayo wukuthi ngabantu abawaziyo umsebenzi.  

Usho kanje umhlaziyi wepolitiki nomnotho ozimele uSolwazi uBonke Dumisa ngesikhathi ephawula ngekhabhinethi entsha emenyezelwe wuMengameli uCyril Ramaphosa izolo. 

URamapha ubuyise uMnu u-Enoch Godongwana nephini lakhe uDkt uDavid Masondo emNyangweni wezeziMali, wengeza iphini lesibili uMnu u-Ashor Sarupen. UNks uStella Ndabeni-Abrahams ubuyiselwe emNyangweni wokuThuthukisa amaBhizinisi amaNcane, uMnu uGwede Mantashe kowokuMbiwayo noDkt uKgosientsho Ramokgopa kokaGesi.

“Siyazi sonke ukuthi lezi zinhlangano ezikhethe ukusebenzisana azifunani kodwa ziphoqwa yisimo. Zikwenze futhi ngoba ziqonda ukubaluleka kokuvikela umnotho ngoba uma ulalela izinto ebezishiwo yinhlangano entsha (iMK Party) ngomThethosisekelo nangeBhange loMbuso, bekudingeka kunyakazwe. 

“Bekubalulekile nokuvikela umnotho waKwaZulu-Natali okuyiwona mnotho wesibili omkhulu (ulandela owaseGauteng) futhi nokuyilapho kukhona ichweba (laseThekwini) elikhulu kunawo wonke amachweba e-Afrika,” kusho uDumisa.  

Iphini likaNks uNdabeni Abrahams uNks wuJane Sithole, kuthi elikaMantashe wuNkk uJudith Nemadzinga-Tshabalala. Kweminye iminyango ethinta umnotho namabhizinisi lube khona ushintsho.  

UNgqongqoshe omusha wokuHweba, iziMboni nokuNcintisana wuMnu uParks Tau kanti amaphini akhe wuMnu uZuko Godlimpi noMnu u-Andrew Whitfield.

UNgqongqoshe omusha wokuHweba, iziMboni nokuNcintisana uMnu uParks Tau 

“Mhlawumbe enye into abanye abantu abangayazi wukuthi uGodongwana uzifundele ezithinta imali e-University of London, yize enomlando wezinyunyana kodwa uyazi ukuthi udinga umnotho osebenzayo. NoDavid Masondo, sengineminyaka emihlanu ngisebenza naye kwiPublic Investment Corporation, lapho ewusihlalo wethu khona, uyawazi umsebenzi wakhe futhi une-PhD ye-Development Economics yaseNew York University. Akufathuzwanga lapha; akubona abantu abathathwe ngoba becula kakhulu noma begxoba itoyitoyi. 

“NoParks Tau waliphatha kahle iGoli ngesikhathi eyimeya. Naye une-Master’s ye-Public Policy yase-University of London; abantu abafundile,” kugcizelela uDumisa.  

UMnu uTebogo Khaas, umsunguli weSMME Forum, uthe kuyabakhuthaza ukuqokwa kukaTau emNyangweni wokuHweba, iziMboni nokuNcintisana ngoba ungqongqoshe omdala (uMnu u-Ebrahim Patel) akawenzelanga lutho amabhizinisi amancane.

“Kunemigomo eminingi kulo mnyango ekwazi ukusiza amabhizinisi amancane kodwa akasizanga ngalutho ungqongqoshe omdala. Umnyango wokuThuthukisa amaBhizinisi amaNcane awukaze wenze lutho olubonakalayo seloku wabakhona kodwa mhlawumbe uma kunomnyakazo obonakalayo kowokuHweba, iziMboni nokuNcintisana, mhlawumbe bazophaphama nabo,” kusho yena.  

Ushintsho olukhulu esimemezelweni sikaRamaphosa wukuthi awusekho umNyango wamaBhizinisi kaHulumeni njengoba esezophathwa eHhovisi likaMengameli kuze kuphothulwe indaba yenkampani entsha ezowengamela. 

“Kudingeke siqinisekise ukuthi uhulumeni ozongena uzosebenza kahle nokuthi uzoba nabantu abanamava, amakhono futhi abazokwazi ukwenza okulindelekile. Kubalulekile ukuthi sifake ezikhundleni abantu abazinikele, abawaziyo umsebenzi, abazikhandlayo futhi abaqotho,” kusho uRamaphosa.  

Uthe yize babethe kuhulumeni odlule bazonciphisa iminyango kodwa akwenzekanga ngenxa yokuthi bekufanele benzele wonke umuntu oyingxenye kahulumeni wobumbano. 

UNgqongqoshe wemiSebenzi wuNks uMakhosazana Meth kanti amaphini akhe ngoMnu uJomo Sibiya noNks uPhumzile Mgcina, kuthi uNgqongqoshe wezoLimo wuMnu uJohn Steenhuisen kanti iphini lakhe wuNks uRosemary Capa. 

UNksz uZukiswa Kota, iNhloko yePublic Service Accountability Monitor eRhodes University, ithe uhulumeni wobumbano uyithuba lokuletha izinguquko ezibonakalayo, ikakhulukazi loku uRamaphosa akade azibophezela kukhona ukubeka eqhulwini ukukhula komnotho okufaka wonke umuntu ngokushesha ngokulwa nobubha nokungalingani. 

Uthe nokho kufanele kukhunjulwe ukuthi kunemali eningi ephelela emiholweni yongqongqoshe namaphini awo njengoba inyusiwe ekuqaleni kwalo nyaka. 

“Kuyakhuthaza ukubona ukuqhubeka kukangqongqoshe womNyango weziMali nephini lakhe uma sibheka ukuthi kuzosho ukuqhubeka kwezinto ngokweSabelomali nezinye izinguquko okufanele zenzeke. Nokho sisakhathazekile ngomgomo wezimali oholela ekutheni kuncishiswe imali ezinhlelweni ezithile zezenhlalakahle,” kusho yena.

FUNDA LAPHA: https://www.umbele.co.za/2024/06/20/sizovuselela-umnotho-ofaka-uwonkewonke-uramaphosa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page