Ikhomishini ichithe iVodacom ngeMaziv

  • IKHOMISHINI yokuNcintisana isichithile isicelo sokuthi iVodacom ithenge iMaziv, ebiyaziwa ngeNewco. Ithe ibona ukuthi uma ingasiphasisa lesi sicelo kunganciphisa ukuncintisana ezimbonini eziningi futhi imibandela abayithembisayo ayenele ukunciphisa umonakalo ongadaleka kwezokuncintisana. IMaziv ingabanikazi beDark Fibre Africa neVumatel. Uma ingahlanganiswa neVodacom, kuyosho ukuthi inkampani engenye yalezo ezinkulu eNingizimu Afrika kwezakha ingqalasizinda ye-fibre nenkulu kunazo zonke yamaselula sebeyinto eyodwa. Bebephakamise ukuthi uphiko lwe-fibre eVodacom seluzoba ngaphansi kweMaziv.
  • ICHWEBA laseRichards Bay selinciphise isibalo samaloli athutha izimpahla khona sasuka kwawu-1 500 ngosuku, sehlela kwawu-700. Esitatimendeni esikhishwe yiTransnet, abanikazi bechweba, basizwe yindlela abasanda kuyethula yokubekisa amaloli. Bathe leli chweba lalingakhelwe ukuthi izimpahla zilethwe ngamaloli kodwa seliyawamukela ngoba kucekelwe phansi ingqalasizinda kajantshi ebisetshenziswa yi-ArcelorMittal South Africa, iFoskor neGrindrod. I-Transnet ithe isimo sibhebhezelwe nawukunyuka kwamanani amalahle emhlabeni okunyuse isibalo samalahle okulindeleke ukuthi athengwe sasuka kumathani awu-4.7 million ngo-2021/22, safinyelela kwawu-11.7 million ngo-2022/23.
  • Lolu lwazi luthathwe kwiCompetition Commission neTransnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page