Ukufa kwengqalasizinda kuphazamisa intuthuko kosomabhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela

NGITHANDA sibheke ukuthi isimo sokufa kwengqalasizinda sikuphazamisa kanjani ukusebenza kosomabhizinisi. Kuyadlanga ukulimala kwengqalasizinda eNingizimu Afrika yonke.

Emasontweni amabili edlule sibone izindawo eziningi zinenkinga yokuswela amanzi ngenxa yokuphazamiseka kwengqalasizinda yamanzi. Sikubona loku kwenzeka ikakhulukazi emadolobheni amakhulu afana naseThekwini naseGoli. Loku kuyasabisa ngoba la madolobha omabili abalulekile kakhulu ekuthuthukeni komnotho wezwe nowezwekazi.

Ngiyazi abantu abaningi abangekho ebhizinisini, ikakhulukazi izisebenzi zikahulumeni, azikuqondi ngokuphelele ukuthi ukuwa kwengqalasizinda yezwe kunomphumela omubi kangakanani kosomabhizinisi, ikakhulukazi osomabhizinisi abancane abaziqhukuluzelayo. Ngike ngabona kwithelevishini kukhala omunye wosomabhizinisi osekhulile owalahlekelwa umsebenzi osezisebenza nomkakhe ebhizinisi labo lokuwasha izimoto, ethi njengoba benenkinga yamanzi nje sebelimale kakhulu bewumndeni njengoba bengakwazi ukwenza imali yokuziphilisa abekade beyenza ngosuku. Lona ngoyedwa nje osebenzisa amanzi ebhizinisini lakhe.

Kunenkinga yokuphakela amanzi ezindaweni eziningi eNingizimu Afrika esivele yaqubuka. Hhayi ngoba kuyinto ebingaziwa kodwa lena into ebiyaziwa. Yikho nje ukuthi iziphathimandla azikuqondi ngokuphelele ukuthi ukudembesela kwazo ukuthatha izinqumo zokulungisa ingqalasizinda kungaba namphumela muni emabhizinisini.

Onke amabhizinisi ayawadinga amanzi ngisho engawasebenzisi ngqo ebhizinisini. Kukhona izimboni ezingeke zikwazi ukusebenza ngendlela efanele uma amanzi engekho. Lapha sibala izimboni ezifana nekhiqiza ukudla, lapho amanzi ebaluleke kakhulu ngoba inhlanzeko ihamba phambili uma kusetshenzwa ngokudla. Ngakho uma amanzi engatholakali kuze kuphele isonto, loko kuphazamisa umkhiqizo kulezo zimboni. 

Loku kwenzeka phezu kwenkinga esisabhekene nayo yokusweleka kukagesi, nako okuza neziningi izinkinga esike sazibala kwenye yalezi zingosi.

Uma unenkinga yamanzi nogesi kuletha inkinga edlulele ngoba manje uwusomabhizinisi ukudinga kokubili. Sabalula ukuthi ukuhamba kukagesi kuletha ziphi izinkinga emabhizinisini. Kubanga ukuminyana kwezimoto abantu bangakwazi ukufika ngesikhathi emihlanganweni abaya kuyona noma ezindaweni abaya kuzona. Kucisha imibhobho yezokuxhumana okwenza ukuthi abantu bangakwazi ukuxhumana kalula noma ukuba nemihlangano besenzisa ubuchwepheshe obufana noZoom noMicrosoft Teams. Abantu abakwazi ukuthumela imilayezo ihambe ngesikhathi ngoba izinkundla ezifana noWhatsApp azikwazi ukusebenza ngendlela ezijwayele ngayo.

Kuphazamisa imfundo, okwenza izingane zisheshe ziphume esikoleni ngenxa iyokuthi amanzi awekho. Ngaphandle kwako konke loku engikubalile, ukuphela kwamanzi nogesi kuyawuhlukemeza umqondo. Manje uzithola usucabanga ngezinkinga ezilethwa wukuhamba kwalezi zinto engabe ucabanga ngezinto ezizokwazi ukuqhubela ibhizinisi lakho phambili, usunokhwantalala. 

Amanzi ayimpilo, adingeka kuyo yonke indawo. Inqwaba yabantu abasezindaweni okusweleke amanzi khona bazithola sebenenkinga ngisho ukufika emsebenzini ngesikhathi ngoba kufanele njalo ngosuku benze isiqiniseko sokuthi bayahamba bayofuna amanzi azokwanela umndeni wabo. 

Abanemali bayawathenga. Loko kuvula amathuba amaningi kwabafaka amanzi emabhodleleni bawadayise, okusho ukuthi imakethe yabantu abadinga amanzi iyanda kodwa kuba yinkinga kwabangakwazi ukuwathenga.

Kuba yinkinga futhi nasemabhizinisini ngoba abantu abaningi abaswele amanzi bayizebenzi zezinkampani eziningi, ngakho uma benenkinga yamanzi loko kungenza bangakwazi ukufika emsebenzini ngesikhathi. 

Ukungabi bikho kwamanzi nogesi kukhinyabeza umnotho wezwe ekugcineni kulahleke imisebenzi.

  • UBiyela uwumeluleki wosomabhizinisi ngaphansi kwenkampani yakhe iMindset Shift Consulting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page