Ukuqinisa isandla kuzovikela umnotho futhi kwandise imali yezenhlalakahle, kuloba uBusi Mavuso

AYIKHO into engenziwa ngaphandle kokunciphisa izindleko zikahulumeni. Angiboni ukuthi lena yinto uhulumeni ayiqondayo ngaphandle kwabasemNyangweni wezeziMali. 

Zimbili izinto ezingenziwa: kungancishiswa izindleko noma kwenziwe into ezobanga ukuthi umnotho ube nenkinga. Ayikho indlela yokunyusa izindleko ngaphandle kokubeka umnotho wezwe engcupheni.

Ngiyibeka ngembaba le ndaba ngoba kufanele siyisho nje injengoba injalo, singayinabukelisi. Kunezinto eziyingozi ezikhulunywayo njengokuthi izindleko kufanele zihlale ziphezulu ngoba loko kuzophucula ezenhlalakahle futhi kukhulise umnotho. 

Ngeke kwenzeke loko futhi zonke izinsuku uma ngixoxa nosomabhizinisi ngiyakuqonda ukuthi kungani. 

Uhulumeni osengozini yokuwa komnotho uyisibhicongo. Kusukela e-Argentina naseGreece kuya eZimbabwe, loku kuphazamisa kakhulu umsebenzi kahulumeni, kudilizwe izisebenzi zikahulumeni futhi kubhedisa izinto ngesikweletu sikahulumeni. 

Kudala inkinga embonini ezimele, okuyiyo eboleka kakhulu uhulumeni imali.  

Abatshalimali bahlale bebheka izinto ngeso elibanzi futhi babheka kakhulu ingomuso. Bafuna ukwazi ukuthi bazobuyelwa yimalini nengozi ekhona ngokubuya kwaleyo mali. 

Ukuwa kukahulumeni yingozi enkulu. Uma kukhona okushaya amanzi ngemali kahulumeni, kusho ukuthi abatshalimali kufanele bayibheke kakhulu leyo ngozi ngoba kungenzeka uhulumeni ungakwazi ukukhokha. 

Kuphazamisa umnotho wonke ngoba ukuwa kukahulumeni kuholela ekuweni komnotho. Ngakho, uma izimali zikahulumeni zibukeka zisengozini, iyancipha imali ezofakwa ngabatshalimali. Kusho ukuthi ukukhula komnotho kuyehla. 

Abaphikisana naloko bathi uma uhulumeni usebenzisa imali yiloko okukhulisa umnotho. Uma loko kuyiqiniso, le minyaka edlule kade uhulumeni usebenzisa imali engaphezu koyingenisayo, kufanele ngabe iwukhulisile umnotho. Kunaloko sineminyaka ewu-10 wehla umnotho wethu. Inkinga akukaze kube wukuthi uhulumeni awuyisebenzisi imali, (kodwa) indlela umnotho ohleleke ngayo, ukuwa kwamabhizinisi kahulumeni, ubugebengu nenkohlakalo. 

Uma uhulumeni usebenzisa imali eyisikweletu kuyawuphazamisa umnotho ngenye indlela: kudla imali embonini ezimele. Uma uhulumeni uthembele esimweni somnotho ukuboleka imali usebenzisa ama-bond kusho ukuthi awubolekisi ezinkampanini nakubantu ukuze ube nemali futhi utshale imali. 

Ukuphucula ezenhlalakahle yinto enhle kodwa akwenziwa ngokuthi kuqalwe inkinga yomnotho engabeka engcupheni okuvele kukhona ukuvikela zona ezenhlalakahle. Ukunyusa imali esetshenziselwa ezenhlalakahle kwenziwa ngempumelelo eminyakeni edlule phakathi neminyaka yo-2000 ngesikhathi izimali zikahulumeni zisimeme futhi yayinganyuswa imali ngokubeka uhulumeni engcupheni. Ukukhula komnotho yikona okwenza ukwazi ukunyusa ezenhlalakahle, awukwazi ukuqala ngokunyusa izindleko. 

Ngesikhathi kuvele kuhlasela iCOVID-19, sasazi ukuthi imali kahulumeni isengozini. Salahlekelwa yindlela esasikleliswe ngayo uma kubhekwa ukuthi kufanele yini amazwe abolekwe imali ngesikhathi kuqala le nkinga. Zazivele izimali zikahulumeni zicikizela ngenxa yendlela esaziphatha ngayo ngesikhathi kugwamandwa amandla ombuso. Nokho, sathi ukuphefumula kancane ngesikhathi amanani okumbiwa phansi ekhuza phezulu ngesikhathi sobhubhane. 

Yize umnotho wehle kakhulu ngesikhathi izwe livaliwe, umgodla kahulumeni wawugcwele ngenxa yentela eyaqhamuka ngokukhiqiza nokudayisa iplatinum nokunye okudayiselwa amanye amazwe. 

Kubukeka sengathi loko kwenze sazithambisa kodwa-ke yisikhathi esesidlulile leso. Amanani okumbiwa phansi ehlile futhi izimayini ziyadiliza ngoba umkhiqizo awufinyeleli emachwebeni ngesikhathi ngenxa yokungasebenzi kahle kwezokuthutha. 

Sizobona ngenyanga ezayo uma sekwethulwa iSabelomali esihlelela iminyaka emithathu ezayo, i-Medium-term Budget Policy Statement, ukuthi isimo sibi kangakanani. Sesiyazi vele ukuthi imali engenayo kuhulumeni ingaphansi kwelindelwe ngoba umnotho awukhuli ngendlela obulindelwe ngayo. 

Uhulumeni usuvele uboleka imali engaphezu kobulindele ukuyiboleka. Njengoba ngibhalile ngesonto elidlule, ingcindezi yokunyusa imali yezenhlalakahle nemiholo kuhulumeni ilindelekile ngenxa yokhetho oluzoba ngonyaka ozayo.

Osomabhizinisi abafuniseli ukuthi kufanele kube nendlela yokuqinisa isandla, ngale kwaloko kuzolokhu kuqhubekile ukuthi imali kahulumeni ingasetshenziswa ngendlela, okuholela ekukhuleni kancane komnotho futhi ugcine uwile.

UNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana uthe uhulumeni awuzimisele ukunciphisa imali oyisebenzisela ingqalasizinda nezenhlalakahle kodwa kukhona izinhlelo zengqalasizinda ezizomiswa isikhashana. Siyazi-ke ukuthi ukusebenzisa imali kwingqalasizinda kuyadingeka ukukhulisa umnotho kodwa ukuvikela umnotho kahulumeni kubaluleke kakhulu. 

Wenza kahle umNyango wezeziMali uqinise isandla futhi ithemba kwabezamabhizinisi liyanyuka ngenxa yaloku. Le ngxoxo sekufanele iyeke ukukhuluma ngezimali zikahulumeni kodwa igxile ekutheni singawukhulisa kanjani umnotho. Kufanele silungise inkinga yezokuthutha enqinda amabhizinisi ekuthutheni izimpahla nasekungeniseni imali abangayikhokhela uhulumeni. 

Kufanele sisheshise ukuguqula izinto embonini kagesi. Kufanele sishintshe izinto ezinhlakeni ezilwa nobugebengu futhi silwe nobugebengu obuhleliwe obukhinyabeza izinsizakusebenza zikahulumeni nemboni ezimele. 

Kufanele silungise uhlelo lokunika abantu abanamakhono abaqhamuka kwamanye amazwe imvume yokusebenza kuleli zwe ngokushesha, kufanele siphothule ukushintshela ekusebenziseni ubuchwepheshe besimanje, silungise ezemfundo futhi siphucule ubuhlobo bethu namanye amazwe. 

Kufanele siphume ohlwini lwamazwe athathwa njengalawo angenayo imithetho eqinile ukugwema ukushushumbisa imali, phecelezi  i-grey list, sidinga umgomo wezimboni ozokweseka intuthuko yomnotho oncintisanayo futhi okhuthaza ukudayisa izimpahla kwamanye amazwe. 

Ukukhulisa umnotho iyona indlela eyaziwayo futhi esebenzayo yokulungisa inkinga yemali kahulumeni ukuze kube nemali eyanele yezenhlalakahle. 

  • UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBusiness Leadership South Africa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page