Kuleli sonto sinethulela ingosi entsha lapho sixoxa khona nosaziwayo ngemali. Namhlanje sinoNkosinathi ‘Dr Love’ Mshengu woKhozi FM. UMshengu uphinde abe wumphathi wenkampani yezokwakha Umshiza Holdings

Usemncane wawuphiwa imali noma cha?

Ngenxa yokuthi umama ubesebenza emajalidini ehlala kude nami, kwangiphoqa ukuthi ngisheshe ngizifunele amatoto. Ngaleyo ndlela umama wayebhekana nezidingo zesikole, engingabala kuzona umfaniswano wesikole nokunye. Ngagcina ngisemncane kakhulu ukunikwa imali.

Waqala nini ukuba ne-akhawunti yasebhange kanti wayivula kuliphi ibhange?

Ngesikhathi ngithola umsebenzi wami wokuqala emuva kokuphothula u-matric, ngaphoqeleka ukuthi ngiyoyivula eFNB ngenxa yokuthi inkampani engabe ngiyisebenzela yayisebenzisa lelo bhange.

Uma ucabanga ngemali ebuncaneni noma ekukhuleni, yini oyikhumbulayo futhi yini owayifunda?

Ukuthi imali ayisetshenziswa noma yikanjani. Kumele ufunde ukuyibeka ngoba ikusasa kalaziwa.

Uqale nini ukusebenza futhi kwakuyimalini umholo wakho?

Noma ngingasakhumbuli kodwa imali yami yokuqala kwakungu-R15 ngosuku emajalidini.

Wawenzani umholo wakho wokuqala?

Wafika ngivele nginezidingo zesikole, waphelela kuzona.

Yini into enhle ongathi usuke wayenza ngemali?

Ukwakha ikhaya labantwana bami nokuzithengela imoto yokusebenza.

Yiliphi iphutha elithinta imali osuke walenza?

Ukuthatha i-credit card singekho esidingo.

Wake walutheka ngokungena ‘ebhanoyini’?

Lutho! Kangikholelwa ezintweni ezisheshayo zokwenza imali. Imali uyayisebenza.

Yisiphi iseluleko esihle owasithola ngemali?

Ukuthi imali iyabekwa ngoba ikusasa kalaziwa.

Uma ungawina uR1 million kwi-lotto ungawusebenzisa kanjani?

Ungangena ebhizinisini lami Umshiza Holdings.

Ungabeluleka uthini abanye abasakazi ngokuphatha imali?

Ngokuthi imali iyongiwa futhi kuhle ukuthi uphile impilo engangamandla akho. 

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page