UNkk uNonkululeko noMnu uSydwell Phokane, abasunguli beMyCB Cleaning Hub yasePitoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Ukuba ngamaqhathanzipho kuzalele abashadile ibhizinisi eselinabele eNingizimu Afrika yonke. Omunye wabo uxoxe noZIMBILI MAZIBUKO

INHLANZEKO yinto ekhuthazwayo ebantwin nasemakhaya. Yiyona le mfundiso eholele ekutheni abashadile basungule ibhizinisi eligxile enhlanzekweni.

UMnu uSydwell noNkk uNonkululeko Phokane banebhizinisi elikhiqiza izinto zokuhlanza indlu. I-MyCB Cleaning Hub bayiqale eminyakeni emine edlule.

Bathi umqondo webhizinisi elinjena wasuka endleleni umama kaPhokane, osadlula emhlabeni, ayezithanda futhi eyinono ngayo.

“Umamezala wami wayewuhlobo lomuntu owayehlanzeke ngendlela engachazeki. Yize ngingamficanga (ngenkathi) sengishada kodwa kuningi engakuzwa ngaye mhla ngingena emndenini wakhe. Ngisho nomnyeni wami uwolunye uhlobo lwenono,”  kulanda uNkk uPhokane.

Benomyeni wakhe bakhuthazeka ukuqala ibhizinisi elizohlinzeka abantu emakhaya, amabhizinisi nezitolo ngemikhiqizo yokuhlanza nokunukisa kamnandi.

Igama elithi MyCB abanye baye bazibuze ukuthi ngabe limele ukuthini. “U-MyCB yindaba yothando lwabantu ababili. Yindlela umnyeni wami ngelinye ilanga kudala angibiza ngayo ocingweni. Wangibingelela ngokuthi ‘Sawubona my CB’. Angazanga ukuthi usho ukuthini ngase ngimbuza. Waphendula ngokuthi uCB umele uChocolate Brown, My Chocolate Brown ngenxa yebala lami lesikhumba elizothile. Nami ngase ngibuyisela kuyena kanjalo ngenxa yebala lakhe lesikhumba,” kukhumbula yena, emamatheka.

Inkampani isinabantu esebenzisana nabo njengama-partner agent abawu-60 ezindaweni ezehlukene ezweni lonke. Bathi inhloso wukuthuthukisa nabanye abantu, ikakhulukazi ngesikhathi lapho amathuba omsebenzi eshoda khona.

I-MyCB Cleaning Hub ayigcini nje ngemikhiqizo yokuhlanza yasekhishini kuphela kodwa iphinde ihlinzeke nangeyokuwasha izimoto, eyokuwasha izingubo nezibulala magciwane, ikakhulukazi ngalesi sikhathi izwe likhungethwe yiCOVID-19.

Eminye yemikhiqizo yaseMyCB Cleaning Hub

“Ukuqala kwethu ukukhipha imikhiqizo yethu ukuthi abantu bayisebenzise siqale mhla ka-28 ku-Ephreli ngo-2020. Ngaleso sikhathi izwe lalivaliwe ngokwesigaba sesihlanu,” kuchaza uNkk uPhokane. 

Uthi imikhiqizo yabo yayithengwa ubuthaphuthaphu ngenxa yokuthi izinkampani ezinkulu zazidinga imikhiqizo yokufutha nokuhlanza ukuvikela izisebenzi kwiCOVID-19.

Nakuba amabhizinisi amaningi eshayekile ngenxa yeCOVID 19 kodwa iMyCB Cleaning Hub yathola ithuba lokungena ebantwini ukuthi bathenge, batshele nabanye ngemikhiqizo yayo. 

Ikomkhulu leMyCB Cleaning Hub lisePitoli lapho isebenzisana khona nobacathulisayo.

Le nkampani inezinjongo zokunabela nakwamanye amazwe. AbakwaPhokane bathi kusukela beqale ibhizinisi basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuzikhangisa.

“Njengoba siseyibhizinisi eliselisha nje, ukuzimaketha okukhulu besingakakwenzi kodwa igama lethu selisabalele kakhulu ngoba kunezinkampani ezinkulu esixoxisana nazo ngokuthi imikhiqizo yethu igcine ingena ezitolo zayo,” kusho yena. 

Uthi imikhiqizo yabo iphasiswe ngabahlola imikhiqizo ezweni iSABS ngoba kumqoka ukuthi badayisele abantu imikhiqizo efanele nephephile.

“Imikhiqizo yethu isezingeni eliphezulu. Asinazo izinhloso zokudlala ngabantu ngemikhiqizo engafanele. Sizethemba kabi (ngesikunika) amakhasimende ethu futhi uma uke wayisebenzisa kanye, ngeke uphinde uyeke,” kusho uNkk uPhokane ngeqholo.

Emasontweni amabili ezayo bazokwethula isitolo esi-online ukuze labo abasezindaweni ezingenama-partner agent bakwazi ukuthenga. 

Facebook: Mycb_cleaninghub

Instagram: mycb_cleaninghub

Twitter: @cleaning_cb

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo Group owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngamabhiznisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page