UNkk u-Andile Mncwabe, umsunguli weLuthando Chemicals yaseGreytown, KwaZulu-Natali

Izithombe: Zithunyelwe

Yintshisekelo yokuqopha umlando ngakubo emenze waqala ibhizinisi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE

BEKUMHLUPHA uma eya ezitolo ukuyothenga igrosa ukuthi emikhiqizweni yokuhlanza izindlu abayithengayo awukho nowodwa okhiqizwe wumuntu wendawo. Yiloku okumgqumgquzele ukuthi asungule ibhizinisi nokufuna ukufukula umnotho wangakubo. 

UNkk u-Andile Mncwabe, umnikazi weLuthando Chemicals, uqale le nkampani ekhiqiza futhi idayise imikhiqizo yokuhlanza izindlu namabhilidi ngo-2017.

Ukubona kukhula uthando lwaleli bhizinisi kwamenza washiya phansi umsebenzi ayewenza eShoprite, lapho ayeqashwe khona njenge-cash officer control.

UNkk uMncwabe, oneminyaka ewu-28 ungowaseTugela Ferry, eMsinga, KwaZulu-Natali. Inkampani izinze eGreytown. 

Eqala ukusungula inkampani wayethenga umkhiqizo kwenye inkampani bese eyawudayisa. Kuthe ngokuqhubeka kwesikhathi waqala wazikhiqizela. 

“Kuthe uma ngiba nombono, ngahamba ngayocela usizo kumasipala wangasekhaya. Umasipala wasithanda isicelo sami, wase uhlela ukusiyisa eMangosuthu University of Technology, lapho siqeqeshwe khona ngokwenza amakhemikhali siwasusa phansi,” kukhumbula yena.

Insipho yokugeza izitsha yeLuthando Chemicals

Imikhiqizo yeLuthando itholakala eSPAR, eKings ePinetown nakwezinye izitolo zendawo yangakubo. 

Elanda ngokuzisebenza, uNkk uMncwabe uthi ibhizinisi lifuna uliphathise okwengane ngoba kumele kube nguwena olicabangelayo ukuthi yini edingekayo kulona. Mlalele echaza ngaloku.

Ekhula uNkk uMncwabe, owakhuliswa wuninakhulu, wayefisa ukuba yi-accountant kanti waqala wawufundela lo msebenzi njengoba abhalisela iziqu zeBCom Accounting e-UKZN. Nokho amandla kaninakhulu aphela emva konyaka wokuqala kwasho nokuthi  isicelo sakhe esikhwameni iNASFAS asiphumelelli wangabe esaqhubeka. Yilapho-ke abheka khona umsebenzi ngaphambi kokugajwa wuthando lwebhizinisi.

Uthi ukuqala ibhizinisi ukade usujwayele ukuthi kunelanga ohola ngalo imali ethize akulula ngoba ebhizinisini yinto engenzeki ngasekuqaleni. Ugcizelele ukuthi imali kufanele uyiphathise okwezikhali zamaNtungwa futhi uqikelele ukuthi uyitshala ekusimamiseni ibhizinisi.

ILuthando inezisebenzi ezinhlanu ezisebenza ngokugcwele. Imikhiqizo yensipho yokuwasha izitsha iqala kuR14 kuye ngesitolo. 

UNkk uMncwabe usohlelweni lokucathulisa osomabhizinisi lweSAB Foundation iTholoana Enterprise Programme. 

Uthe ukuba kulolu hlelo sekumvule amehlo ngezindlela eziningi. “(ITholoana) ingifundisile okuningi ngoba ngingene ebhizinisini ngiwumuntu othanda ibhizinisi kodwa ngingalazi liphathwa kanjani, umelana kanjani nokuphatha imali, (izisebenzi kufanele (uziphathe) kanjani, (uziholele) malini. Kufanele umkhiqizo wakho uwubize malini futhi kufanele ulikhangise kanjani ibhizinisi ukuze uthole amakhasimende likhule.

“Kunesibonelelo abasinika sona kodwa abavele bakunike ungakafundi ukuthi liphathwa kanjani ibhizinisi ukuze uma kufika isikhathi sokuthola umuntu ozotshala ebhizinisini lakho kungabi wukuthi liyacwila ibhizinisi lakho. Kuyasiza futhi ngokuthi uma unezinkinga, kukhona umuntu okwazi ukuxoxisana naye.”

ELuthando kune-toilet paper ebizwa ngokuthi Emanxiweni

UNkk uMncwabe udayisa ne-toilet paper ebizwa ngokuthi Emanxiweni. Ezinye zezinhlelo zakhe wukuthi agcine esezikhiqizela yona futhi nokuthi yonke imikhiqizo yakhe itholakale nakwezinye izifundazwe.

  • Umbele unesivumelwano noLindo Makhaye weLusizo, owenza uhlelo Notha Ujule Ngolwazi kuKhozi FM. Osomabhizinisi esibhala ngabo ngamabhizinisi abo engosini Asafufusa kungenzeka kukhulunywe ngawo kulolu hlelo

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page