UNkk uSiphokazi Thiam weLa Teranga B&B eKokstad, KwaZulu-Natali, uthi usizo lweTourism Relief Fund lufike kahle

Izithombe: wuGoogle nezithunyelwe

Nakuba besatabalasa kodwa kuntwela ezansi kosomabhizinisi abesembonini yezokuvakasha ngenxa yokuxhaswa. USLINDILE KHANYILE uyabika

UKUKHULA engenalo ikhaya kahle njengoba babehlala emjondolo kwamenza waba nesifiso sokuthi ngelinye ilanga abe nekhaya lakhe elicacile, angaziqhenya ngalo. Nokho ngokuhamba kwesikhathi lesi sifiso sivuse nentshisekelo yokusungula ibhizinisi lezakhiwo.

UNkk uSiphokazi Thiam, umnikazi weLa Teranga Bed & Breakfast, uqale kancane ngokuqashisa abantu kodwa ngokuhamba kwesikhathi washintsha njengoba lowo muzi awuguqula wawenza indawo yezivakashi.

Useneminyaka ewu-11 kuleli bhizinisi njengoba enama-B&B amane eKokstad, KwaZulu-Natali. Ubesanda kuvula enye oGwini oluseNingizimu nesifundazwe kodwa useyivalile njengoba naye njengenqwaba yosomabhizinisi abakulo mkhakha wezokuvakasha becishe bashabalelwa yiyo yonke into ngenxa yokuvalwa kwezwe ngenkathi kubheduka iCOVID-19.

Kuqubuka lolu bhubhane, uNkk uThiam uthi bebesezinhlelweni zokukhulisa enye indawo ibe yihhotela. Ngale kwezivakashi, umsebenzi wabo omkhulu yizingqungquthela, nazo okuvele kwama yonke into ngazo. Ubenezisebenzi ezingu-21 kodwa manje usele neziwu-13 njengoba ethi ezinye zabheka umsebenzi kweminye imikhakha ngenkathi zibona isimo. 

“Ngaqale ngangakholwa, kwanzima ukwamukela le nto eyenzekayo futhi ngangingaboni ukuthi kuzogcina kucishe kwaba yiminyaka emibili yonke. Kusisizile kakhulu ukuba nobudlelwane obuhle nebhange lethu nokuthi igama lami belilihle ngakwazi ukuthola i-overdraft futhi saxoxisana nalabo nathi esithenga kubona.

“Ngangingaliboni ibhizinisi lami liwa ngoba ngangazi uNkulunkulu ngeke asilahle. Okunye okusisizile wukugcina zonke izimfanelo ngoba ne-UIF (i-Unemployment Insurance Fund, upoyinandi) isisizile,” kusho yena.

Kuthe isiphelile imali abeyiboleke ebhange, into esize uNkk uThiam kwaba wusizo aluthole esikhwameni sikahulumeni esisungulelwe ukulekelela amabhizinisi asembonini yezokuvakasha, iTourism Relief Fund. Ungomunye wabantu abaxhaswe ngoR50 000.

“Le mali ifike kahle ngoba ibisiphelile i-overdraft. Ngikwazile ukuholela izisebenzi futhi kwakhona nezinye izikweletu engizikhokhayo,” kusho uNkk uThiam.

UmNyango wezokuThuthukisa uMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo KwaZulu-Natali usanda kuvula umzuliswano wesibili wokufaka izicelo kulesi sikhwama esabelwe uR20 million. Ngomzuliswano wokuqala kwabiwa uR858 500 kuphela. Kubantu abawu-403 ababefake izicelo bawu-29 kuphela ababenakho konke okwakudingeka.

UmNyango uthi ezinye zezizathu ezenze loku wukuthi abantu babefaka imininingwane okungesiyo futhi engaphelele, babengazigcinile izimfanelo ezifana nokuhlonipha imithetho yentela kahle.

UNkk uBusi Malanda weLalakhona Guest House yaseMzimkhulu, KwaZulu-Natali, naye ohlomulile kulesi sikhwama, uthi imsizile le mali wakwazi ukuphungula omunye umthwalo. Nokho isimo sisenzima namanje.

UNkk uMalanda wayiqala ngo-2011 iLalakhona kanti kuthe kuhlasela iCOVID-19 ubesanda kuthatha yonke imali anayo wakhokhela ipitsi lamanzi nokuthi kuhlanzwe amanzi alo ngoba ethi ulungisa inkinga yokushoda kwamanzi lapho bakhe khona.

“Kunzima ngoba yize sesisesigabeni sokuqala (sokuvalwa kwezwe) kodwa abantu basasebenzela emakhaya. Kunzima ngisho ukukhokhela ugesi, ucingo… kunzima nje. Angikwazi futhi ukufaka esinye isicelo njengoba sengike ngasizakala,” kubalisa yena.

UNgqongqoshe womNyango wezokuVakasha KwaZulu-Natali uMnu uRavi Pillay uthi banethemba lokuthi ngalo mzuliswano wesibili bazoxhasa amanye amabhizinisi awu-370 njengoba bebuyekeze nokudingekayo.

“Sifisa ukugqugquzela abanikazi bamabhizinisi abazofaka izicelo ukuthi baqinisekise ukuthi bafaka zonke izinto ezidingekayo. Kumele futhi baqinisekise ukuthi amabhizinisi abo ayazigcina izimfanelo ezifana nokukhokha intela kanti okubalulekile wukuthi bagweme ukuthumela izinto okungezona futhi ezingaphelele. Uma usuphelile lo mzuliswano, sizobe sesifinyelele emabhizinisini ezokuvakasha angaphezu kuka-1 000 sawasiza ngandlela thize,” kusho yena.

Ravi Pillay
UMnu uPillay, uNgqongqoshe womNyango wezokuVakasha eKZN

UMnu uMalusi Mbonambi weSyavaya Group, inkampani ehlelela izivakashi izindawo ezingazivakashela, ihlangabeze izivakashi ezisuke zize emahhotela nasezingqungqutheleni, yena uhlomule esikhwameni sikazwelonke. Nakulesi sikhwama osomabhizinisi baxhaswe ngoR50 000. 

UMbonambi, oseneminyaka ewu-15 aqala inkampani yakhe, uthi ubesesimeme impela futhi umsebenzi ubuqhubeka kahle njengoba ebenanamahhovisi emadolobheni amakhulu ahlukene. Ubenethimba elinezisebenzi eziwu-32 kodwa manje usele neziyisishiyagalolunye kanti sekudingeke ukuthi adayise u-70% wezimoto zomsebenzi.

UMbonambi weSyavaya usizwe wumNyango kazwelonke

“Sekuphele izinyanga eziwu-18 kungekho mali engenayo, ngakho le mali esiyithole esikhwameni sikahulumeni isisizile kakhulu ukuthi kube nendlela esiqhubeka ngayo ngoba sikwazile ukukhokhela lezo zinto ezibalulekile kanti ne-UIF isisizile ukuthi siholele (izisebenzi).

“Uma ngikhuluma iqiniso nje, ngiyafisa ukuthi ngabe ingaphezulu kukaR50 000 imali esiyitholayo kodwa-ke akufani iyasisiza ukuthi singavali thaqa. Ngiyazi ukuthi njengoba sengake ngaliqala phansi ibhizinisi ngalikhulisa ngisengakwenza futhi,” kusho yena ngethemba.

Uthi njengoba izwe seliqala livuleka bahambela imibukiso eyenziwa ngobuchwepheshe bokuxhumana kanti baxoxisana namakhasimende abo ukuwazisa ukuthi basekhona futhi basavulile. Uthi elinye lamazwe abenamakhasimende amaningi khona yise-India.

Ukufakwa kwezicelo kulo mzuliswano wesibili kuvalwa mhla ka-29 Okthoba.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page