Ingqayizivele yethu kubalimi abancane kowomlimi omncane ovelele

KUKHUTHAZWA abalimi abayintsha ukuthi bangenele umncintiswano womlimi omncane ovelele i-Agri SA National Young Farmer of the Year.

Lo mncintiswano oxhaswe yiToyota ubanjwa minyaka yonke. 

Abalimi okukhethwa kubona ezweni lonke yilabo abasuke bedle ubhedu emincintiswaneni yezifundazwe. IKwaZulu-Natal Agricultural Union (iKwanalu) isikuvulile ukungenelwa kwalo nyaka. Inxusa abaneminyaka engaphansi kuka-40 ukuthi bangenele.

Isikhulu esiphezulu seKwanalu uNksz uSandy La Marque sithe: “Lo mcintiswano uqhakambisa ikhono nentshisekelo yokuba wusomabhizinisi edingekayo ukuze ube wumlimi ovelele. Siyazi ukuthi sibusiswe ngohlobo lwabalimi abasezingeni eliphezulu esifundazweni sethu kodwa lo mcintiswano awubheki nje kuphela ukuthi umlimi ukhiqiza into engakanani nokuthi ipulazi lakhe lihle kanjani. Ugxile ekutheni ibhizinisi ulibambe kanjani nezindlela zokulima azisebenzisayo nokunye okuningi okubhekwayo.”

Abavumeleke ukungena ngabalimi abancane abaneminyaka engaphansi kwewu-40 okungaba yibona abanikazi bamapulazi noma babe nesabelo kulelo pulazi, abesilisa nabesifazane futhi abangamalungu agcwele enyunyana yabalimi ezifundazweni zabo. 

Amajaji ahambela amapulazi ayobheka indlela aphethwe ngayo, indlela okusetshenzwa ngayo. Abheka yonke into nendlela imali esetshenziswa ngayo, isabelomali, indlela imali etshalwa ngayo, indlela okubhekanwa ngayo nezifo, ukulima, ukuhlakula nokunye. Kubhekwa indlela izisebenzi eziphathwa ngayo, imibono ngokubuyiswa komhlaba, ukuletha uguquko kule mboni kanjalo nokuthi umphakathi ubandakanywa kanjani.

Enye yemiklomelo kuzoba yiToyota Hilux Single Cab. Abafisa ukungenela bangavakashela i-website ethi: www.kwanalu.co.zaIntatheli yoMbele

Podcasts

https://iono.fm/p/2014

Inqolobane

You cannot copy content of this page