UDkt uSiphe Zantsi, ungoti wezolimo osebenza eSwiss Institute eSwitzerland

Isithombe: Sithunyelwe

Owayenephupho lokuba wumlimi wenza ezibukwayo kulo mkhakha e-Europe, lapho esezinze khona. Uxoxe noSINESIPHO TOM

USALOKU emangale njalo uma eqhathanisa izinga asekulona emkhakheni wezolimo nempilo akhule ngaphansi kwayo eNingizimu Afrika osewumcwaningi emkhakheni wezolimo eSwiss Institute eSwitzerland.

UDkt uSiphe Zantsi, oneminyaka ewu-32 nofunde e-University of Fort Hare (i-UFH), uthi wayengakaze eziphuphe nangengozi esekuleli zinga akulona manje, njengoba esewumcwaningi emhlabeni jikelele, yize ayekhule evele efisa ukugxila kulo mkhakha wezolimo.

UDkt uZantsi udabuka eNdabakazi, eButterworth, eMpumalanga Kapa.

“Ngidabuka endaweni yasemakhaya eButterworth, lapho engikhulele khona bengivele ngigxile ekulimeni nomndeni wami epulazini elincane kusukela ngiseneminyaka ewu-15.

“Bekuhlale kuyisifiso sami ukwenza izifundo zomkhakha wezolimo, kodwa ngangingakaze ngicabange ukuthi ngingagcina sengineziqu ezingaphezu kwe-degree,” kulanda uDkt uZantsi, osanda kuthweswa iziqu ze-PhD eStellenbosch University.

“Icebo lami kwakuwukuthi uma ngiqeda ukuthweswa iminyezane ngithole umsebenzi emNyangweni wezoLimo, ukuguQulwa koMhlaba nokuThuthukiswa koMphakathi bese ngithenga umhlaba wami wokulima,” kuqhuba yena.

UDkt uZantsi uqale e-UFH ngo-2008 enza i-BSc in Agricultural Economics and Livestock Production. Uqede lezo ziqu waqhubekela kwi-Honours khona e-UFH, ngaphambi kokudlulela eStellenbosch University, lapho asanda kwethweswa khona iziqu ze-PhD emkhakheni wezolimo.

Njengamanje usebenza njengosomnotho wezolimo eSwiss Institute, e-Agroscope eSwitzerland, lapho aqale khona ngo-2017 enza izifundo ze-PhD, nokuthe ngemva kweminyaka emibili yamqasha ngokugcwele.

Ngokusho kweFood For Mzansi, iziko lezindaba zolimo, uDkt Zantsi ezifundweni ze-PhD wenza ucwaningo lapho ayebheke khona ukuthola izixazululo zezinkinga ezibhekene nomkhakha wezolimo eNingizimu Afrika.

Ocwaningweni lakhe wathola izizathu ezinhlanu ezidale ukuthi ukubuyiswa komhlaba kuleli zwe kungaphumeleli eminyakeni edlule.

Phakathi kwakuthola inkinga yokungesekwa komkhakha wezolimo, wukunikezwa kwabalimi abancane umhlaba omningi ngokweqile, ukungabi nolwazi olwenele lwalo mkhakha kwasebevele bekuwona nokuhudula izinyawo kukahulumeni ukwelekelela abalimi ukuhti bathole umhlaba abazowulima.

Udaba luqale lwashicilelwa ku: https://www.foodformzansi.co.za/siphe-zantsi-rural-boy-international-agri-success/

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page