Ukwenze kwaba sesitayeleni ukuphanta uDJ Sbu, okwenze abaningi baqale amabhizinisi eceleni

Izithombe: wuFacebook

Kwabaningi imali yomqashi iphela endleleni. Kwabangasebenzi ukunqena amehlo abantu akulibeki ibhodwe eziko. Ikhona imali ekudayiseni nasekuphanteni. UZANELE MTHETHWA uyabika

INGOMA yomculi wekwaito osashona uMandoza eyashisa izikhotha ngama-’90s yayithi “Uzoyithola kanjani uhlel’ ekhoneni”. Yize le ngoma yayidle nangesigubhu esisukumisa ngisho nesinedolo, umyalezo wayo wawucace bha futhi unesifundo. 

Wawuthi ukuze uphumelele empilweni kumele upaquze ngazo zonke izindlela, ungaphili ngokubalisa ucabange ukuthi izinto zizozizela. 

Le ngoma ifakazela nesisho esithi kubamba ezingelayo. Kubonakala sengathi ubhubhane iCOVID-19 luvuselele lesi sisho nomyalezo wengoma kaMandoza. Akuselona ihlazo ukuphanta ngisho nalabo ababonakala sengathi baphila kangcono.

Babodwa abangena imizi ngemizi bedayisa, manje abanye badayisa udede emgwaqweni. 

Ngenkathi uMnu uSbu Leope, odume ngelikaDJ Sbu, emi ezimpambanweni zomgwaqo edayisa isiphuzo sakhe iMoFaya kwakungathi wuhlanya.

Ekhuluma noMbele ngonyaka odlule, uDJ Sbu wathi: “Sisuke sisabe omakhelwane bazothini, sisuke sisabe abangani bazothini. Uma ngithi ngiyabheka lapha ezinkundleni zokuxhumana ngiyabheka bazothini labantu engizama ukuthi bachazeke kodwa labo bantu ngeke bakukhokhele izindleko zakho uma kuphela inyanga.

“Uma uthi uyabheka imakethe ikhona erenki, iningi esontweni. Uma uthi uyabheka ngoMgqibelo iningi imakethe ezinxanxatheleni zezitolo abantu bayothenga, kungani thina kufanele sihlale sithenga njalo? Kungani uhlale uthenga? Kumele uqale kube uwena odayisela abantu manje noma ngabe yini, amanqina, ikota, amanzi, utshwala, izimpahla… thengisa muntu omnyama ngoba imali isekuthengiseni,” washo kanje. 

Bayanda osomabhizinisi abancane abalandele ezinyathelweni zakhe asebebona kungelona ihlazo ukuphanta njengaye. U-DJ Sbu, osebhale nencwadi  ethi The Art of Hustling: Sell or Surrender, unikeze abaningi isibindi sokuphanta. 

Umlingisi osehlabane ngezindondo ezehlukene uWarren Masemola, ungomunye wabangaliboni ihlazo ephanteni. 

Ngonyaka odlule ezinkundleni zokuxhumana kwasabalala izithombe zakhe ephanta. Ubonakale neveni eyigcwalise izithelo, edayisa emgwaqweni. Abaningi bancome isibindi sakhe bathi uyabakhuthaza ukuthi ukuphanta akukhethi gama.

Umlingisi uWarren Masemola ephanta emgwaqweni

Isizakhele udumo nensizwa yaseThekwini esabalalele ezinkundleni zokuxhumana nasemithonjeni yezindaba ngokuba yiphanta. USphesihle Tshibi weFruitstop & Veggies uthi useziphilisa ngokudayisa izithelo namaveji emgwaqweni futhi ufuna ukukhombisa nabanye ukuthi akulona ihlazo ukuphanta. 

Ekhuluma emcimbini wosomabhizinisi, uTshibi uthe akazenyezi ngokuba yiphanta futhi isimo somnotho esintengayo siyaphoqa ukuthi wonke umuntu aphante ngazo zonke izindlela.

“Ngangisebenza enkampanini yezimoto, ngigqoka umfaniswano wakhona. Manje ngiphusha elami ibhizinisi. Ngivuka ekuseni ngigqoke isikibha esibhalwe ibhizinisi lami. Zimbili izithombe engizishutha nsuku zonke ngiziveze ezinkundleni zokuxhumama. Esami nesezithelo engizidayisayo ngoba uma ngingaziqhenyi ngomsebenzi wami, ngeke ngiphile,” kusho yena.

Uthi akusizi ukuphanta kuphela kodwa umuntu kumele athole nezindlela ezintsha zokuzimaketha njengoba naye esebenzisa izinkundla zokuxhumana.

UMnuz Thami Shoba, umsunguli weBusiness Network Session, uyakweseka ukuphanta. Eminyakeni emine edlule usungule izithangami zokuhlanganisa osomabhizinisi abamnkantshubomvu nabasafufusa ukuze bacobelelane.

Isikhathi esiningi kulezi zithangami kuba khona amaphanta, ukufundisana ukuthi abantu bazame zonke izindlela zokuphila.

USphesihle Tshibi weFruitstop & Veggies noThami Shoba weBusiness Network Session 

“Isikhathi esikusona siyaphoqa ukuthi umuntu azame izindlela zokuphila eceleni ngoba akusaphephile ukuthembela kumlungu kuphela. I-COVID-19 isifundise ukuthi awukho umsebenzi okunisiqiniseko sokuthi ngeke uphele. Kuhle ukuthi noma unomsebenzi kodwa uqale okunye eceleni ukuze ukwazi ukuziphilisa,” kusho uShoba. 

USphesihle Tshibi weFruitshop & Veggies noThami Shoba weBusiness Network Session

Ngokocwaningo olwenziwe yiHenley Business School ngoJanuwari wonyaka odlule kuthiwa bawu-27% abantu baseNingizimu Afrika abasebenzayo kodwa abaphantayo eceleni. 

Ngokwalolu cwaningo kuthiwa imisebenzi ehambisana nokuphanta eziholayo wukudayisa izindlu, ukufundisa, ukupheka nokudayisa.

Njengoba lisho inoni likaMandoza “uzoyithola kanjani uhlel’ ekhoneni”.

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page