UMnu uLetlhogonolo Motseeng, umsunguli weMoja Chicken yaseGoli, eGauteng

Izithombe: Zithunyelwe

Ugqugquzelwe wuthando lwezinkukhu ukuthi avule indawo yokudlela edayisa inkukhu nekhula ngamandla. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA

NAKUBA ewumuntu onesipiliyoni sokudayisa nokukhangisa kodwa naye uke wabhekana nezingqinamba ezijwayelekile kosomabhizinisi abasafufusa eNingizimu Afrika, kangangokuthi uke wangabi nakhaya kabili ezama ukuhlenga ibhizinisi.  

Ekugcineni loko kuzidela kumsizile uMnu uLetlhogonolo Motseeng, umnikazi weMoja Chicken, ayisungule eminyakeni engaphansi kwemibili eyedlule. Manje unendawo ethi yena kanti kukhona nezinye ezine adayise igunya lokuthi zisetshenziswe ngabanye kwezinye izifundazwe.

Lo somabhizinisi uthi uthando lwenkukhu lwaqala esemncane njengoba kwakuwumsebenzi wakhe ukunakekela izinkukhu zakubo eTaung, eNorth West.

Kutshaleke nothando lwebhizinisi ngenkathi edayisa uswidi nabanye oncamnce esafunda amabanga aphansi. UMotseeng, osehlala eGoli manje, uthi ukuhlanganisa izinto ezimbili azikhonzile yikona okwenza ukuthi abathandi benkukhu manje kube nezindawo lapho bekwazi ukuthenga khona inkukhu eMpumalanga, KwaZulu-Natali, eGauteng naseLimpopo.

Indawo yokuqala uyivule eSoweto, eGoli, ngoSepthemba ngo-2019. Manje useqashe abantu abawu-19. 

“Sidayisa inkukhu ephekwe ngelangabi ephelele, ewuhhafu neyikota, amaphiko, umkhwepha nezingingila. Sine-sauce nezithako zethu zama-spice eziyimfihlo ezihlanganiselwa thina kuphela nokuyi-lemon and herb, engababi, ebabayo nebaba loku okuyisihhahhadolo,” kusho yena. 

Wahlelela nokufakela amakhasimende angayithandi i-sauce inkukhu evuvuzelwe ngezi-spice

Uxoxele iVutivi News ukuthi inkukhu yiyona nyama kubo ababenamandla okuyithenga.  

“Sikhula ekhaya sasifuye izinkukhu singafani nomakhelwane bethu ababenanezinkomo, iziklabhu nezimbuzi… izinkukhu ngangiziphakela ekuseni nantambama. Sasiyidla inyama izikhawu eziwu-10 kuya kweziwu-15 ngonyaka; nokwakuyinkukhu. Ngabona ukuthi uma ngingaba nebhizinisi lezinkukhu kuzosho ukuthi ngingadla inkukhu noma yinini uma ngithanda.” 

UMotseeng uthuthele eGoli eneminyaka ewu-18, wadayisa umshwalense kanti wake waba wunogada. 

“Ngagcina sengisebenzela enye yezinkampani ezinkulu ezidayisa ugwayi iminyaka eyisishiyagalombili, nokulapho ngafunda khona ngezokukhangisa, ukukhulisa nokunakekela igama lenkampani yakho,” kwengeza yena. 

Uqale iMoja Chicken, nathe nakuba kube nzima futhi kwadingeka  ukuthi azidele wagcina ekwaze ukudayisa igunya lokuthi abanye osomabhizinisi basebenzise igama lenkampani yakhe esenonyaka eqalile ngenxa yesipiliyoni sakhe sokudayisa nokukhangisa.  

“Ngibhekane nezinselelo ezinkulu engikwaze ukuzinqoba ngesineke nokugxila kwengikwenzayo. Ngezinye izikhathi bengilala emotweni ngoba ngenzela ukuhlenga ibhizinisi emva kokudayisa enye yezimoto zami. Bengike ngilale emizini yabangani ngoba kudingeke ukuthi ngehlise izinga lempilo ebengiyiphila ukuze ibhizinisi liqhubeke.”

Kodwa isipiliyoni semisebenzi ayenze phambilini simsizile wakwazi ukucabanga izinto ngendlela ehlukile.  

“Ngithathe ama-container asetshenziselwa ukugcina impahla ngawaphendula aba yizindawo zokudlela, kwaheheka amakhasimende ngisebenzisa imibala egqamile. Sisebenzisa izinkundla zokuxhumana kakhulu ukuzikhangisa kanti amakhasimende ethu asithola kanjalo.”

UMotseeng wenza ama-container akhange

Eluleka abanye osomabhizinisi, uthe: “Ukubhekana ngqo nezinselelo kunokuzikhohlisa kuzokusiza uqhamuke nezisombululo.” 

Instagram: moja_chicken

Podcasts

Inqolobane

You cannot copy content of this page